Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-11-22 / 48. szám

Eljegyzés. Nemes dedinai és Hodocsini Dedinszky Margit, Nyírbá­tor és Balázs Ernő urad. intéző, .Nyirvasvár jegyesek. A pápai Jókai-kor 1931. no­vember íió 22 én, vasárnap délután 6 órakor a nőnevelő-intézet díszter­mében Szaíhmáry István, a Petőfi társEság tagjának közreműködésével .e;ő2dó-ülést tart a következő mű­sorral: 1. A nők Rómában. Irta és felolvassa Rab István. 2. Liszt: XIV. rapszódia. Zongorán előadja Cser­nussák Olga. 3. Költemények. Irta és előadja Szathmáry István. 4. a) Gior­dano: Ó drága lény; b) Liszt: Ha álmom mély. Énekli dr. Lázár Fe­renc né. zongorán ki&éri dr. Hefmann . László. Szent Erzsébet ünnepély. A pápai Kath. Munkásnők Egyesülete Szent Erzsébet 700 éves jubileuma alkalmával f. hó 29-én, vasárnap délután fél 6 órakor a bencés reál­gimnázium dísztermében ünnepélyt jendez a köv. műsorral: 1. Ünnepi beszéd. Mondja: Msgr. Németh Jó­zsef apát-plébános. 2. Magyarországi Szent Erzsébet, Melodráma. Szavalja: Szabó Terus. Zongorán kisér: * * * 3. Szent Erzsébet. Dráma 3 felvo­násban, 9 képben. Irta Környei Paula. Szereplő személyek : Ivicsics István, Kerekes Ilus, Szeibert János, Markó Ilus, Maróihi Ferenc, Menyhárth Ist­ván, Bálint Géza, Willmann József, Pillér Károly, Antal Bözsike, Fiszter Teius, Dulovits József, Link Terus, ]ózsa Bözsi, Kerekes Terus, Mir Já­nos, Józsa István, Baranyai Manci, Bedícs József, Takó István, Kano­zsai J, Márgli Manci. Helyárak: Első sorok: 80 fillér. A többi ülő­hely 60 fillér, álióheiy 30 fillér. Miniszteri elismerés. A vall. és közokt. miniszter Koller Katalin volt ugodi rk. tanítónőnek nyugdíja­zása alkalmából hosszú és eredmé­nyes munkásságáért elismerését fe­jezte ki Postai újítás. A postaigazgató­ság közlése szerint a váltóürlapokra az illeték lerovása céljából ragasztott okmánybélyegeket a postahivatalok csak abban az esetben bélyegzik felül, ha a bélyegeket az illető posta­hivatalban vásárolják és azokat a felülbélyegzést végző tisztviselő előtt ragasztják rá az űrlapokra. Kocsin aludni: kihágás. Ring­tioffer Ignác cseszneki lakos nov. 7-én hazafelé tartott kocsiján. Útköz­ben elaludt, amit egy ismeretlen em­ber kihasznált és a zsebében volt pénztárcájából 20 pengőt ellopott. A lovászpatonai csendörőrs a tettest elfogta és feljelentette a hatóságnál. Ugyanakkor Ringhoffer ellen is meg­indították a kihágás! eljárást, mert szunyókálás alatt lovai vezetés nélkül maradtak. Kóstolja meg Badacsony világhírű borait 1 Kérelem a kath. közönséghez! A pápai Kath. Munkásnők Egyesü­lete azzal a kéréssel fordul a jószívű embe-ekhez, hogy az egyesület sze gény tagjai karácsonyi felsegélyezé­séhez kegyes adományaikkal hozzá­járulni szíveskedjenek. Bármily cse­kély adományt is köszönettel foga­dunk és kérjük azokat Jókai Már utca 68. sz. alá küldeni. Elnökség. Kimúlt a világ leggazdagabb macskája. San Gábrielben (Kali­fornia) kimúlt 18 éves korában Mitzí, a világ leggazdagabb macskája. A macska tulajdonosnője hat hónap pal ezelőtt 30 000 dollár készpénzt hagyott hátra azzal a rendelkezés­sel, hogy annak kamatát kizárólag a macska otthonának a fenntartására kell fordítani. Miután a macska végrendelet nélkül távozott az árnyék­világból, a vagyont az államkincstár örökli utána. A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér nyelv, kábultság, fül­zúgás, halvány arcszín, kedvetlenség a természetes „Ferenc József ke­serűvíz használata áltál sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. A Ferenc József keserűvíz gyógy­szertárakban, drogériákban és fűszer­üzletekben kapható. Az Országgyűlési Muzeum kérése a közönségtől. Az utóbbi években a magyar alkotmányos élet történeii emlékeinek összegyűjtésére, megőrzésére Országgyűlési Muzeum létesült az Országháza épületében. A Muzeum vezetősége most a gyűj­temények további fejlesztésén és ki­egészítésén munkálkodik és ebben a munkájában a hazafiasan érző kö­zünség adakozó közreműködésére is számít. Hivatásához képest gyűjti a Muzeum a magyar országgyűlések bármely korból származó emlékeit u. m. képeket, (festményeket, met­szeteket, fényképeket) az országgyű­lések székhelyeiről és tagjairól, to­vábbá az országgyűlési vonatkozású könyveket, hírlapokat és röpiratokat, a hasonló tartalmú okiratokat, leve­lezéseket és kéziratokat, a választási küzdelmek emlékeit, röviden minden olyan tárgyat, mely az országgyűlés múltjával belső összefüggésben áll. Ilyen relativákat méltányos ár mellett vásárol is a Muzeum. Mindennemű felvilágosítást szívesen megad az Országgyűlési Muzeum vezetősége, (Budapest, V., Országháza. XVII. sz. kapu) Kitüntetés. A kormányzó Szecskó Mátyásnak, a helybeli huszárosztály gazdasági hivatalába beosztott tiszt­helyettesnek a szolgálat terén eddig felmutatott kiválóan eredményes mun kájáért a magyar bronz érdemkeresz­tet zöld szalagon adományozta. A Pápai Urinők Mária kon­gregációjának tagjait szeretettel értesíti a vezetőség, hogy a leg­közelebbi gyűlés november 23-án, hé főn délután lesz. A MEFHOSz Utazási és Ide­genforgalmi Irodája, azelőtt a Párisi Magyar Diákegyesület Uiazási Osztálya december 28-án kéthetes rendkívül kedvezményes párisi tanul­mányutat rendez. Tekintettel arra, hogy csak korlátolt számban foga­dunk el jelentkezéseket, kérjük azo­kat, akik a kedvezményt igénybe akarják venni, minél hamarabb je­lentkezzenek Ferenc-körut 38. sz. alatti irodánkban. A Leipnik-gyár nov. 16-án, hét­főn ismét megindította üzemét. A Pápai Képző és Iparművé­szeti Társulat ezévi kiállítását de­cember hó 6 tói 13 ig tartja meg a Pápai Takarékpénztár nagytermében. (Bejárat a városházán keresztül.) A kiállításra már eddig mintegy 120 drb. kép és 60 drb. iparművészeti tárgy lett bejelentve. Résztvesznek mind a pápai, mind pedig a vidéki képző- és iparművészek, kiket a pá­pai közönség az előző kiállítások al­kalmából ismer. A belépődíjak ára: család jegy 50 fillér, személy-jegy 30 fillér, tanuló jegy 10 fillér. A ki­állítók névsorát lapunk legközelebbi számában közöljük. 1931/2294. vht. sz. iberésí hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. § a alapján közhírré teszem, hogy a pápai kir. járásbíróságnak 1931. évi 3107. sz. végzése alapján a m. kir. kincstár végrehajtatónak 160 P 38 f tőke, ennek 1931. május hó 16. napjától járó 5%> kamata és 26 P 40 f megálla­pított költség erejéig 1931, évi szép tember hő 30. napján foganatosított kielégítési végrehajtáshoz le- és felül­foglalt 1300 P rc becsült bu'orok, zongora és egyéb ingóságokat Pápán, Esterházy úton 1931. évi november hó 27. napján délután 3 órakor a végrehajtást szenvedő lakásán, bírói árverésen a legtöbbet Ígérőnek el­adom. Pápán, 1931. nov. 5. napján. Ifj. Jiiek Ferenc 504 kir. bir. végrehajtó. Oltassa a „FflPA ÉS VlflÉRÉ"-t. Találtak egy női nagykendőt; egy drb. sportsapkát. A rendőrségen átvehetők. Miről szoktak megfeledkezni a téli gyümölcsfaápolási mun­kálatoknál ? Ezt ismerteti a Növény­védelem és Kertészet legújabb száma. C kkeket közöl gyümölcseink telepí­tési hibáiról, a savanyú borok sav­talanításáról, a szőlő lugasmívelésé­séről, az újonnan ültetett fák téli kezeléséről, idősebb fák átültetésé ről és koronaalakításáról stb. A dú­san illusztrált két szaklapból egy alkalommal a Növényvédelem kiadó ­hivatala (Budapest, Földmívelésügyi minisztérium) díjtalanul küld mutat­ványszámot. Építési engedélyek. Nagy Gá­bor Damjanich-utca 4. számú lakos előszoba, konyha, kamra, cseléd és fürdőszobából álló lakás, Billitz Bíla az Anna-tér 3. szám alatti lakása belső átalakítására, Tóth Gábor Tókert XIV. utca 11. számú telkén 2 szoba, előszoba, konyha és kamrából álló lakás építésére en­gedélyt nyertek. Iparengedélyek. Szalay Imre Hosszú utca 13, szám alatt termény­kereskedés, Mészáros József Vörös­marty u ca 2 szám alatt pedig korcsma nyitására engedélyt nyertek. Iparbeszfintetések. Bóka István Somlai ut 65. szám alatti rövidárú kereskedését november 14 én, Gold­stein Testvérek pedig Korvin utca 27. szám alatti gépkereskedésüket november 14 én beszüntették. SPORT. Tizenegy gólt kapott a két másodosztályú csapat. A Ny. L. A. Sz. I. osztályának bajnoki tabellája az 1931—32. évben. 48 A csapat Jr neve a> X o N t/3 o N WO Döntetlen _ *o -O bJO Í2 &0 _ 0J N S o cn O O. E N uj C 48 A csapat Jr neve a> X ís O Döntetlen > < iS o CL 1 ETO 3 6 2 - 26 9 14 2 II. ker. SC 9 5 3 1 21 16 13 3 TSC 9 5 2 2 26 17 12 4 SVSE 10 4 3 3 29 26 11 5 DAC 9 4 2 3 18 19 10 6 DVE 10 4 2 4 19 22 10 7 TAC 9 3 1 5 16 22 7 8 Kinizsi 10 3 1 6 13 21 7 9 Sz. Vasutas 8 2 2 4 20 19 6 10 SFC 1900 9 1 3 5 16 24 5 11 VTC 9 2 1 6 13 22 5 Z. Move-P. Testvériség 6:0(4:0). Zalaegerszeg. Bajnoki. Biró Kiss. Nagy fölény, megérdemelt arányú győzelem. Göllövők: Weiland (3), Lakatos (2) és Léránt. Jók Bakács, Lakatos és Weiland a Z. Move-ból és Ferber, Takács, Horváth a Test vériségből. Nagy választék x Férfi és női fehérnemüek­ben. — A legdivatosabb harisnyák, nyak­kendők, bőrkeztyűk, sapkák, eső- és nap­ernyők, sétabotokban, — Csipkék, himzések és szalagokban. — Kötött, szövött és rövid­NEUBAUER FERENC íiri és noi divatftrúliíiaGa PÁPA, KOSSUTH LAJOS UTCA 32. $Z&M. (A postapalotával szemben.) árúkban. — Menyasszonyi koszorúk és fátyo­lokban. — Bőröndök és bőrdíszműárúkban. :-: Nagy raktár kalapokban. :: Szabott árak. — Szolid és pontos ki­:-: :-: :-: szolgálás. :-: :-: :-: ' • 1 1 , - I' •'<

Next

/
Oldalképek
Tartalom