Dunántúli Protestáns Lap – 29. évfolyam – 1918.

Lapszámok - 1918-10-06 / 40. szám

került a sor. A Pápán működő időszaki tanács tag­jául megválasztattak: dr. Antal Géza, Chernel Antal, dr. Horváth József, Kis József, Kulin Sándor, dr. Se­gesdy Ferenc, Szűcs Dezső, Szűcs László; póttagok : Hegedűs Lóránt, Kutassy Ferenc, Fülöp József, Mis­kolczy Imre, Sárközy Jenő; a Komáromban működő bizottság tagjai lettek: Antal Lajos, Dózsa József, Konkoly Thege Béla, Kenessey Miklós, Patay Károly, Szabó György, dr. Kiss Albert; póttagok: Huszár Aladár, Mozsonyi Sándor, Tóth Kálmán, Czike Lajos, dr. Beöthy Zsolt, dr. Szily János, Gyalókay László, Bihary Kálmán, Konkoly Thege Sándor. A biróság ezután két tanácsra oszolva a délután folyamán le­tárgyalt 11 közigazgatási és fegyelmi ügyet. Kedden reggel a közigazgatási ügyek kerültek sorra Peti Lőrinc, Czeglédy Sándor és Segesdy Fe­renc referádájában. 1919—21. ciklusra megválasztat­tak rendes konvent-tagokul: Nagy Lajos, dr. Antal Géza, dr. Segesdy Ferenc és Szabó György; pót­tagok lettek: Kis József, Patay Károly, Kenessey Miklós és Huszár Aladár. A Baldácsy-bizottság tagjai lettek 1919—21. évre: Németh István püspök, gróf Tisza István főgondnok; póttagok : Nagy Lajos, Szabó György. A konvent megkeresésére az egyházközségek felkérettek, hogy a birtokukban levő becses kéziratokat, ősnyomtatványokat őrzés végett a főiskolai könyvtárba adják be. Kálóz állandó káplántartó hely lett Enying helyett. A közgyűlés a konventre azt a véleményét terjeszti fel, hogy az özvegy lelkésznék illetménye 1200, az apátlan árváké 240, a szülőtlen árváké 360 koronára emeltessék s evégből a lelkészek nyugdíj­intézeti járuléka 5 és az egyházaké 3% legyen. Az egyházmegyei árvaházak ügye a jövő kerületi gyű­lésre halasztatott. Az állandó káplántartó helyek uta­síttattak a kápláni díjlevél (500 K) kiállítására s ez összegnek esetleg az adósegélyből való kérelmezé­sére. A Hadigondozó Szabályrendelet az Országos Hadigondozó Hivatal elnökének közbelépésére a Sza­bályrendeletkészítőknek átdolgozás végett kiadatott. A beszterczebányai egyháznak a presbiterium-ala­kításra vonatkozó határozata jóvá hagyatott. Egész sor adás-vételi, bérleti szerződés, módosított díjlevél jóvá­hagyása után nagyobb érdeklődést keltett a nagy­marosi iskola államosításának ügye. E veszendőbe ment felekezeti iskolánk helyzetének tisztázása végett Csekey Dávid és Végh István a helyszínére kiküldet­tetek. A szépen fejlődő Salgótarján anyásíttatott. A szénbeszerzésre nézve minden egyház és iskolaszék utasíttatott arra, hogy külön-külön kellő időben je­lentse igényét az országos szénbizottságnál. Boross Kálmán fellebbezése a komáromi egyházmegye kerü­leti képviselőválasztása ellen elutasíttatott. Nyitra hadi­biztosítása s ezzel kapcsolatos stóla-, tandíjemelése nem hagyatott jóvá. A mezőföldi egyházmegye kértére a zsinat s konvent a készülő törvénytervezetek előze­tes nyilvánosságra hozatalára kéretett. A noszlopi lel­Jíészhelyettesítésének díja az egyházmegye határozatá­tól eltérőleg állapíttatott meg. Tatabányán a társula­tot egy segédlelkészi állás felállítására kértük. A vesz­prémi és tatai egyházmegyéknek a katona-tanítók s lelkészek szabadságolására vonatkozó kérelme a le­hetőségig figyelembe vétetett. Az egyházker. iskolai képviselők új választása elrendeltetett. Sajnálattal ér­tesült a közgyűlés a Julián-egyesület iskoláiban meg­indult katholizálásról. Elismeréssel vette tudomásul az egyházkerületi közgyűlés a belsősomogyi lelkész­egyesület nemes elhatározását, amellyel a lelkészek idei háborús segélyét a lelkészözvegyek s árvák gyá­molítására adták. A lévai lelkésznek ama kérése, hogy segédlelkésze fenntartására kerületi alapból nyújtassák segély, nem volt teljesíthető. Konkoly Thege Béla az elnökileg elintézett ügyeket referálta. A lelkészképe­sítő bizottság tagjául megválasztattak: dr. Molnár Imre, Antal Lajos és Medgyasszay Vince; gazdasági tanácselnök-helyettes lett: dr. Molnár Imre s főiskolai ügyész: dr. Adorján Gyula. Kedden délután már megcsökkent számú részt­vevő jelenlétében kerültek tárgyalás alá a népiskolai ügyek. A kántorképzés ügyében elfogadtuk a tiszán­inneni tantervet s a tanmenet készítésével Gáthy Zol­tán bízatott meg. Lelkészek, tanítók, körfelügyelők, tanügyi bizottsági elnökök fegyelmi eljárás terhe alatt utasíttattak a statisztikai ivek pontos vezetésére. A népjóléti intézmények, internátusok az egyházmegyék figyelmébe ajánltattak. A szerzetes iskoláknál tapasz­talható méltánytalanságok és sérelmek azonnali be­jelentésére a hitoktatók felhivattak. A vallásoktatási szakfelügyelőség ügye fedezet hiányában függőben maradt. A konvent ellenkező irányú megkeresésével szemben egyházkerületi közgyűlésünk kifejezte, hogy az oktatásügynek a jelenleginél nagyobb méretű centrá­lizálását károsnak tekinti. Felkérte a gyűlés püspök urat, méltóztassék a kormánynál közbenjárni, hogy amennyiben tanítóink a közszolgálati teljesítmények­nél nem mellőzhetők, lehetőleg csak saját helységük­ben vétessenek igénybe s amely községben több ta­nító van, a közszolgálati munka közöttük arányosan osztassék be. A Nagysallóra tervezett szeretetház ügye részletesebb megvilágításig függőben hagyatott. A bogyaréti hitoktatás ügye letétetett a komáromi egy­házmegyére. Az esperesek felhivattak, hogy a nép­oktatás terén kiváló eredménnyel és legalább tizenöt év óta működött tanítók névjegyzékét terjesszék fel püspök úrhoz, hogy ő méltósága az igazgató-tanítói cim kiosztására nézve a kezdő lépést megtehesse. A tatai egyházmegye kértére a Tóth Ferenc-féte káté használata az új tanterv elkészültéig megengedtetett. Püspök úr nyomatékos beszédben hivta fel a figyel­met a kátéoktatás fontosságára. Az iskolaszéki elnö­kök utasíttattak, hogy mindazon tanítóink részére, kiknek az egyházmegye által megállapított minősítése a működésre nézve kiváló, szolgálati magatartásra nézve pedig példás, az 1918/154.000 számú kultusz­miniszteri rendelet értelmében a személyi pótlékot ké-

Next

/
Oldalképek
Tartalom