Protestáns egyházi és iskolai lapok – 7. évfolyam – 1848.

1848-07-02 / 27. szám

magok közt ollykép osszák fel, hogy egy-egy tanra két vizsgáló készüljön, kik kerületi gyűlés előtti napon, a' jelentkezett egyéneket mint szak­férfiak megvizsgálva, arról jelentést a' gyűlésen tegyenek. — A* kerületi iskolai bizottmány a' beküldött iskolai tudósításokból igen jeles és az egyházmegyék közt vont párhuzamos jelentést tön, mellyet ha évenkint illy modorban teszen, azt igen szükséges és érdekes iskolai adatok for­rásává teendi. — A' gyámolda alapszabályait, miután egy részről sajtó bilincsei alól kiszaba­dultunk , más részről a' tolnai egyházmegye is felhagy ez iránt tett óvásával, mielébb kinyo­matni rendeltük. — Felügyelőül Vidos József urat, vasmegye országgyűlési jeles követét, egy­házi főjegyzőül Szedenics György veszprémme­gyei esperes , aljegyzőül Karsay Sándor , téti lelkész választatott általános szavazattöbbséggel. Jövőre évenkinti ker. gyűléseinket julius hó első szerdáján tartandjuk, mig ismét mást nem hatá­rozandunk. Végül keresztelőnk is volt. Rust vá­rosi gyülekezetet, annyiszor ismételt folyamo­dása *) után, esperességnek kereszteltük meg. A' keresztelő nekik évenkint 20 ftba kerül pen­gőben, és a' ker. gyülésrei küldött követek költ­ségébe. X. A' l zempléni unghival egyesült prot. egyházból. E 1 folyó hó 15-ére vala kitűzve egyházmegyei közgyűlésünk Unghmegye Bézs helységébe. Az isteni segély áhítatos kérése után Jászay Mihály, esperes, és Horváth Simon, segédgond­nok urak elnökletök alatt. Az egyházi elnök elöterjeszté, hogy mielőtt a 1 tanácskozások megkezdetnének, a' hiányzott ülnökök helyébe választott, 's a' meghívásra megjelent egyének tennék le a' hitet. — Ezen előterjesztésre, egy hajdan ülnöki hivatalt viselt, köztiszteletet érdemlő, hanyatló korú egyházi egyén azon indítványt tevé, hogy miután az át­alakulás ezen korszakában minden hatóságoknál a' népképviseleti rendszernek okvetlen elő kell állani, az egyházmegyei kormánynak magát ehez alkalmazni szükséges levén, az ülnökök szüksége megszűnik. Erre a' protestantismus szellemében mindenki az elöhaladás eszméjét gátolni bűnnek tartaná ugyan, azonban a' jelen indítványt az egyházi kerületre felterjesztendönek vélték többen és pe­dig a' következő okokból : 1-ör. Csak az egyházkerület határozata esz­közölhet ezen eszmének solidaritást, mert egy megye külön határozata nem lehet érvényes, 's mivel csak két hét az egyházkerületi gyűlés, oda halasztassék. 2-or. Hogy a' protestánsok szerkezete már *) Bizony mondom, nevetséges dolog, illy avas kivána­tokkal elöállani e' korban, hol a'kiváltságok felett lélek­harang meghúzatott. rég népképviseleti. Erre mondatott, hogy csak a* szavazattal birt tanácsülés határozott mindenben, ez azonban nem egész értelmébe való, mert az administrationalis tárgyakban minden jelenlevő kin hallgattatott, csak az itélethozásokban hatá­rozott a' tanács. 3-or. Hogy a' ministeri rendelet következtében ugy is szerkezetünk felett rendelkezendő azon bizottmány, melly augustus 2-ra fel fog küldetni, nem sokára összeülend, az eddigi rendelkezés illy sarkalatos tárgyba, tehát szükség feletti. Mind ezen okok elöhordása után is azonban a' többség az indítványt nem is indítványilag, ha­nem határzatilag kimondatni kivánta, — melly után minden jelen volt világi 's egyházi ülnökök hivatalaikról lemondottak, egész készséggel 'g illő tisztelettel. — Vége az lett, hogy a' minden ok nélkül előidézett hevesebb vitatkozások és is­mételt feleselések között, semmi ideiglenes kor­mány vagy bizottmány nem alakulván, a' f. zem­pléni unghival egyesült egyházmegye leolvadt két elnökre és három jegyzőre megfelejtkezénk még az egyházkerületi gyűlésre is követeket kül­deni. — Az egésznek (adja Isten, hogy csalód­jak) egy kis hierarchiai szaga volt. Ezután a' ministeri rendelet következtében ai augusztus 2-ára kitűzött tanácskozmányra kö­veteket egy részben szavazat utján választánk. Szatmár-egyházmegye közgyűlése. Szatmár-Németiben, maj. 24, 25. 1848. Czélja volt megállapítani azon arányt, melly szerint a' ministeri értekezletre küldendő köve­teinket egyházaink képviselői válasszák. Az eredmény azonban több lett: mert esperes György József és e.-megyei gondnok Uray Bálint, 's minden jelen volt ülnökeink a' gyűlés kezdetével egymás után lemondottak, és helyeiket a' jelen volt teljes számú egyházi képviselők azonnal be­tölteni kívánták. E 1 czélból közakarattal elhatá­roztatván, hogy minden egyes egyház 500 léle­kig egy, — 500 lelken felül 1000-ig két, — 's így feljebb minden 1000 lélektől két-két szava­zattal birjon : egy bizottmány neveztetett ki, melly e' szavazatokat összeszedvén, az ered­ményt nyilvánítsa; a' képviselő testület pedig a 1 gyüléstermet kis időre elhagyván, arányszerinti szavazási lapjait egy egész új tiszti karra, 's a' ministeri értekezletre küldendő követekre elké­szítette , a s bizottmánynak beadta, és az ered­mény Jön a' következő új tiszti kar : Esperes Kiss György botpaládi lelkész, egy­házmegyei gondnok Nagy Ignácz, volt szatmár­megyei orsz. gy. követ; jegyző és tanácsbiró Kiss Áron porcsalmai lelkész; egyházi rendböli tanácsbirák : Berki István, szatmári, — Nagy Lajos, sályi, — Győri István, ököritói — és Lu­kács István, kocsordi lelkészek, — világi rész­röli tanácsbirák : Riskó Ignácz, szatmármegye

Next

/
Oldalképek
Tartalom