Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1913 (56. évfolyam, 1-51. szám)

1913-01-05 / 1. szám

Ötvenhatodik évfolyam. 1-sö szám. Budapest, 1913. január 5. PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal : IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. Laptulajdonos és kiadó : A KALVIN-SZÖVETSEG. Felelős szerkesztő : BILKEI PAP ISTVÁN. Társszerkesztő: pálóczi Horváth Zoltán dr. Belső munkatársak : Kováls István dr., Sebestyén J^nÖ, Tari Imre dr. és Veress Jenő. Előfizetési ára: Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, negyedévre : 4 kor. 50 fillér. Hirdetési díjak : Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. TARTALOM. Az Elet Könyvéből: Tervszerű élet. V. .J. — Vezérczikk: Boldog újévet! P. — A katonák és vasutasok lelki gondozása. Pálóczi Horváth Zoltán dr. — Krónika: Prohászka püspök jubileuma. Falusi bohémek. — Iskolaügy: Református nőnevelés. I. Dr. Böszörményi Gézáné. — Tárcza: Bod Péter és munkái. XII. Dr. Pruzsinszky Pál. — Belföld: Csáky Albin gróf. Molnár Sándor. — A lelkész legyen minden mindenekben. Bányai Elemér. — Misszió­ügy: Irattér jesztés; Irattérjesztö. — Külföld: Svájcz és Németország. Dr. T. I. — Irodalom. — Egyház.; — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Különfélék. — Hirdetések. Az Élet Könyvéből. Tervszerű élet. - Újév. -„Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy vias­kodom, mint a ki nem levegőt *• , •i5 *"" vagdos." I. Kor. 9.2( i . Hálaadással végeztük az ó-éveí s nem bufeiejtő vigadozással. Friss testtel és lélekkel s nem mámoros, zavaros zsibbadtsággal kezdjük az újévet. Az év végén mertünk előrenézni s az új év elején merünk vissza­tekinteni. A múltban Istenünknek mindent javunkra forditó gondviselését szemléltük s áldottuk. A jövőből is ez az egy bizonyos előttünk, liogy annak nagy esemé­nyei és kicsiny esetei az ő mindenható atyai kezében vannak s az ő nagy czélját szolgálják. Mint Kittelmeyer mondja: „Egyet tudunk a jövőből: Istent! És egy dolog van kezünkben a jövőből: a pillanat, mindig a jelen pillanat!" De a pillanatnak élő emberekkel nem akarjuk pillanatainkat meggondolatlanul és tervtelenül elpazarolni, homokszemenként szétszórni, hanem minden pillanatnak a sajátos feladatát teljesíteni. Ezt a feladatot^ a pilla­natok jelentőségét a napban elfoglalt helyük szabja meg. A napokét az évben levő szerepük. Mindennapi munkánkat az egész élettervünk határozza meg. A pilla­natok örök értékét az örökkévaló czélba való beleillesz­kedésük adja meg. Az újévnek előttünk levő sok nap­jával és pillanatával szemben az a legfontosabb, hogy tervszerüleg menjünk szembe azokkal. A legmagasabb fajtájú egyetemes tervszerűség pedig a krisztusi életterv. Ennek a megnyilatkozása a Pál apostol vallomása is. Az életet nagy versenyfutásnak és nagy küzdelemnek tekinti. A versenyfutásnak biztos czélja van. Pál, mint az élet versenyfutója, biztos czél felé akar futni. A jézusi élet örök tökéletessége ragyog előtte a földi nagy versenyfutás biztos czélja gyanánt. Érzi, hogy a verseny küzdelem, az élet harcz. Epen azért fegyverét nem akarja czéltalan levegővagdosásra használni. A valódi ellensé­geket, a tényleges akadályokat akarja legyőzni. A terv­szerű élet két alkotó eleme, a nagy czél és a helyes eszköz arányosan illeszkednek be Pál programmjába. Rengeteg fontosságú az életben a czél. Ez a nagy középpontosító tényező, mely az élet sokféleségének a belső egyseget adja meg. A változások tömkelegében ez a változatlan sarkcsillag. A földön kúszó életnek ez magasba vagy mélybe vonó deleje. Ez a mozdulatlanság örök ellensége s a mozgás folytonos hajtó-ereje. Sok­szor ez a czél csak délibáb, fáta morgána vagy utópia s mégis mozgást, törekvést, elevenséget visz az emberek életébe. Bizarr czélok is teremtettek már groteszk vér­tanukat. Hát az igazi nagy czélok! Hogy viszi magával egy betegség kikutatásának és meggyógyításának czélja a derék orvost tenger nehézségű kísérletezésben ! Mint ragadja áldozatról áldozatra a társadalmi bajok ellen való küzdelmében a nemes reformert! Gyermeke emberré tevéséért hogy viaskodik a szerető szülő! Nemzetek békés haladásáért hogy fárad a valódi emberbarát! A leg­nagyobb czél pedig az egész elmúlt és jelen élet tanu­sága szerint: Jézussal Isten gyermeke lenni. A világ­történelem legnemesebb és belső értékük szerint legnagyobb alakjai közül nem egy fejjel, hanem egész törzzsel emel­kedik ki Jézus. A kritikailag értékelő Bousset szerint js Jézus: megmérhetetlen mennyiség. Nincs semmi em­beri mértékünk, a melyhez hasonlíthatnék s meghatároz­hatnék a szerint való becsét. Ezt a legnagyobbat követni, szerinte élni a legnagyobb emberi czél. Ebbe a nagy czélba kell beleillesztenünk azt a sajátos czélt, a mit életpályánk körében szolgálni aka­runk. A jézusi embernek és a szakembernek párvonalas körbe kell foglalódnia. És ebben a párvonalas körben az egész czélt. s a pillanatnyi alkalmat megfelelő táv­latban látó szellemnek kell meghatároznia az alkalmi

Next

/
Oldalképek
Tartalom