Protestáns egyházi és iskolai lapok – 43. évfolyam – 1900.

1900-12-30 / 52. szám

Hódmezővásárhelyen 208 forintba került. A kecskeméti árvaház csak a mult év őszén nyilt meg és igy az ott elhelyezett árvák ellátására nézve határozott adatok nem állanak még rendelkezésre. EGYESÜLET. A Lorántffy Zsuzsánna nőegylet és a buda­pesti ref. ifjúsági egylet az imahetet a ref. főgimná­zium nagytermében fogja megtartani, (Lónyay-utca 4 c. II. em.) január hó 6 — 12-éig minden nap este 7 órakor. Beszédet tartanak: Hétfőn: Szilassy Aladár és dr. Szabó Aladár. Kedden: Kováts László és Malcay Lajos. Szer­dán: Szöts Farkas és Gergely Antal. Csütörtökön: Hamar István és Fleisclter Gyula. Pénteken: Csűrös István és Szabó Aladár. Szombaton: Forgács Gyula és Petri Elek. GYÁSZ ROVAT. Dr. Imre Sándor, a kolozsvári tudományegyetem nyugalomba vonult tanára, volt rektora és tiszteletbeli bölcsészetdoktora, a III. oszt. vaskoronarend tulajdonosa, a Magy. Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság rendes tagja stb., 81 éves korában f. hó 21-én elhunyt Hódmező­vásárhelyen. Az elhunytban, a ki dicsekedéssel emlegetett tanára volt egykor a hódmezővásárhelyi ref. főgimná­ziumnak és a debreceni főiskolának, Lapunknak pedig dolgozótársa, egyike dőlt ki a magyar nyelvészet legerő­sebb oszlopainak. Mindig dicsekedéssel tekintettünk reá, mert közülünk való volt, s a mi körünkből emelkedett, önérdemei állal ama hivatalos és tudományos magas polcra, a melyet, elfoglalt. Most pedig, hogy elköltözött közülünk, fájó szivvel teszszük le sirjára a tisztelet és az elismerés koszorúját. Nyugodjék békével és neve, emlé­kezete legyen áldott közöttünk! KÜLÖNFÉLÉK. Több oldalról hozzánk intézett kérdés folytán van szerencsénk mélyen tisztelt előfizetőinket érte­síteni, hogy a III. és IV. oszt. lelkész urak úgy mint eddig, ezentúl is 12 koronáért kapják lapunkat. A kiadóJiivatal. * Személyi hirek. Schneider Viktor, a budai ev. egyház segédlelkésze, a budapesti egyetemen a filozófiai tárgyakból doktorátust tett és a mult héten fel is avat­tatott. — Gratulálunk 1 * A nagyenyedi Bethlen-szoborra, a végrehajtó bizottságnak hozzánk beküldött jelentése szerint f. hó 15-ig 22,473 korona 88 fillér gyűlt össze. Ez az összeg bizony még mindig igen csekély arra, hogy a nagy fejedelemnek méltó szobor emeltessék, azért is a további buzgó gyűj­tögetésre ismételten is felkérjük lapunk olvasóit. * Firczák püspök és a magyar görög-kath. liturgia. Említettük már azt a hazafiatlan agitációt, a melyet a Szent Bazil-társulat tagjai és az ungvári gör. kath. professzorok indítottak a magyar liturgia ellen és az ó-szláv liturgia visszaállítása érdekében. Ezzel szemben örömmel olvastuk Firczák püspök legutóbb megjelent jubileumi körlevelét, a mely a leghatározottabban elítéli úgy a pro, mint a kontra való áldatlan vitatkozásokat és agitációt, a pápának hagyván fel e kérdésben a döntés jogát. A püspöki körlevél elolvasása után csak azt kérdez­zük, hogy ha a magyar liturgia kérése csakugyan nem eretnekség, akkor hol marad a »hazafias« magyar főpap­ság annak támogatásában ? ! * A vasárnap megszentelése. Temes vármegye alispánja legközelebb üdvös rendeletet bocsátott ki, meg­tiltván, hogy vasárnap, az istentiszteletek idejében köz­ségi gyűlések és lárgyalások tartassanak, mrntán az ilyen eljárás, elvonván a képviselőket és a feleket a templomtól, a vallástalanság terjedését idézi elő. — A bölcs rendeletet örömmel veszszük tudomásul, s csak azt kérdezzük, hogy ha az nem fordítja fel az adminisztrációt Temesben, vájjon nem volna-e szükséges, hogy a belügyminiszter úr hasonló rendeletet bocsásson ki az egész országra nézve ?! Bizo­nyára nem esnék ki az adminisztráció kereke az alatt az egy, vagy két óra alatt, a mig az istentiszteletek tar­tatnak, s nem vétkeznének a közigazgatók sem, ha magok is elmennének, már csak mint elöljárók, jó példaadás végett is, az ige hallgatására. * Hoensbroech könyvének konfiskálása Ausz­triában. Hogy Ausztriában mily hatalma van a papiz­musnak s hogy a világi hatóságok is mennyire tolják annak szekerét, szomorú bizonysága annak az, hogy Hoensbroech grófnak, lapunkban is ismertetett «A pápa­ság és annak szociál-kulturai működése* cimű könyvét a bécsi ügyészség elkobozta a könyvárusoktól és annak terjesztését megtiltotta. A munka lipcsei kiadója tiltakozott az elkobzás ellen, a bécsi törvényszék azonban az ügyész­ségnek adott igazat, azzal a megokolással, hogy a munka nemcsak nem tudományos fejtegetés, hanem a pápaság­nak, mely a r. kath. egyház isteni (?!) intézménye, cél­zatos lealacsonyítása, s annál szigorúbb beszámítás alá esik, mivel egy hitehagyott pap irta. — Ime a modern inkvizíció és a világosságnak erőszakos kézzel kioltani akarása. De ne higyje az államhatalommal szövetkezett osztrák ultramontánizmus, hogy a világosságot sötétséggé változtathassa. El fogják azért olvasni Hoensbroech köny­vét Ausztriában, s az újabb, hatalmas lökést fog adni a »Los von Rom» mozgalomnak! Szerkesztői üzenetek. Lapunk olvasóinak boldog új évet kivánunk! S. Gy. Pápa. — H. J. Kassa. Megkaptuk. Köszön­jük. Jövő évi első számunkban közöljük. Felelős szerkesztő: Szőts Farkas, Főmunkatárs: Hamar István. HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom