Pápa és Vidéke, 2. évfolyam 1-52. sz. (1907)

1907-02-03 / 5. szám

1907. február 3. PÁPA és VIDÉKE 5. Giesswein Sándor győri kanonok, orsz. 'képviselő, a keresztény szociális szövetség elnöke 6 heti szabadságát Egyptomban tölti, ahol biblikus és néprajzi tanulmányokkal foglalkozik. A kath. kör mai (vasárnapi) felol­vasó-estélye igen érdekesnek Ígérkezik. Végre ;a pápai közönségnek is lesz alkalma gyönyör­ködni Saad Henrik cisztercita plébáno^, gyö­nyörű gordonkajátékában és kedves, megra­gadó énekében. 4 nem is olyan rég s oly zajos tapsot araLott bajai cisztercita-tanár a legkiválóbb szerzők műveit fogja énekelni a a saját magyaros, gördülékeny fordításában. Az est műsora a következő: 1. a) Brahms: b) Tosti: Ninon. Énekli Saád Henrik ur. Zon­gorán kiseri Szentgyörgyi S. 2. A vadak táncai. Irta és felolvassa Parcsami Henrik bencés tanár ur. 3. a) Braga Serenata. b) Kreibig: !Ne kérdezd miért . .. Énekli Tóth Anna urlgány. Gordonkán kiséri Saád Henrik ur, zongorán kíséri Szentgyörgyi Sándor ur. A fel­olvasó estély d. u. 6 órakor kezdődik a ben­cés gimnázium tornatermében. Nemtagok 20 fill, belépő-dijat fizetnek. Megbízatás. Köveskuti Jenő volt tanító­képzői tanár távozásával megüresedett a róm. kath. növendékeket képző egyházi énektanár állása is és miután a jelenlegi tanerők közt nincs, aki ehhez értene, ideiglenesen ezen tanszék vezetésével dr. Újvári Endre hitoktató, kath. nőtanitóképzői igazgató lett megbízva. f Edvy István. Ismét kevesebb a küz­dője, a tanuja a magyar szabadságnak. Egy öreg katonát temettünk a héten, aki ott küz­dött ágyujával, hol a szabadság véres rózsái nyíltak. — Családja a következő gyászjelen­tést adta ki: A legmélyebb fájdalomtól meg­tört szívvel tudatjuk a felejthetetlen jó apa, nagyapa, testvér és após Edvy István nyugal­mazott m. kir. honvéd százados-kezelőtiszt •és 1848|49. honvéd tüzér-hadnagynak folyó hó 26-án reggel 6 órakor életének 79-ik évében történt gyászos elhunytát. A megboldogult földi maradváanyai folyó hó 28-án délután 3 órakor fognak a róm. kath. anyaszentegyház szertartása a Flórián-utca 12. számú gyászházbó.l a Kál­vária-temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat folyó hó 29-én reggel 8 órakor fog a szent-ferenczrendiek templomában az Urnák bemutatni. Pápa 1907 évi január hó 26-án. Áldás és béke lengjen drága hamvai felett! »Gyermekei: Edvy István Edvy Gyula Edvy Ilona. Testvére: Edvy Klára özv. Pauli Mihályné. Veje : Dely Gyula. Menyei : Edvy Istvánné szül. Vasváry Sarolta Edvy Gyuláné szül. Beksits Alexandria. Unokái: Edvy Gyula. István Edvy Tibor Edvy István Dely Irénke. Győrött Széchenyi M. gróf kezdeménye­zésére megalakult a Szent Mihály Egyesület. Ennek célja őszentségének a római pápának erkölcsi és anyagi segítése. Jelenvolt a többek között Esterházy Miklós herceg is. A püspökön kivül lelkes beszédben magasztalták az ész r mét és az ügyet Goda Béla alispán és Kra­molin Viktor kir. főügyész h. is. Az egyesület védnökei a m. püspök és Esterházy M. herceg, az intéző-bizottság elnöke Ruschek A. ka­nonok. A tanárok és tanítók féláru vasúti jegye ügyeben a kultuszminiszter kérdést in­tézett a keresk. m.-hez: Ez a máv. igazgató­ságának véleményét kérte az ügyben. Az igazgatóság véleménye szerint a felekezeti és községi tanárok és tanítók ezen kérése meg­oldható. (De mikor oldják meg?) Áthelyezések. Felk Viktor pápateszéri segédlelkész Városlődre, Gréber Gyula Túrról Pápateszérre helyeztettek át.. Veszprémvármegye rendkívüli köfc­gyülése f. hó 5-én d. e. 10 órakor lesz a vármegye székházának nagytermében. Ezen a közgyűlésen fogják tárgyalni Veszprém váro­sának a villanyvilágítás ügyében hozott hatá­rozatát. Bennünket pápaiakat három pont ér­dekel különösebben. Pápa r. t. város képviselő­testületének határozata 1. a Gál János részére eladott városi terület vételárának felhaszná­lása tárgyában. 2. Az u. n. cédulaház vétel­árának felhasználása tárgyában. 3. A város tulajdonát képező Jókai Mór utcai malom bérbeadása tárgyában. Devecser-kapuvári vasút létesítése érdekében dr. Porkoláb Mihály celldömölki ügyvéd elnöklete mellett mult vasárnap a magyargencsi és kemeneshőgyészi birtokosok népes értekezletet tartottak amelyen elhatá­rozták, hogy nagyösszegü törzsrészvényeket fognak jegyezni. Megüresedett körorvosi állás. Dr. Richter Károly lovászpatonai körorvos az erzsébetfalvai betegsegsegélyző pénztár orvo­sává választatott meg, állását nyomban el is foglalta. Amig az állása betölthető lesz, dr. Parányi Soma előnyösen ismert ugodi kör­orvos fogja helyettesíteni. Törvényhatósági utak mellett fák ültetése. A f. évi nagy havazások ugyan­csak beigazolták, hogy a közlekedési utak mentén mily áldásos, ha fák vannak ültetve, oly utakon, hol fák nincsenek, igen sok fel­dülés történt az idén, mig a fákkal beültetett utakon semmi ilyféle baj nem fordult elő. Pereszteghy Lajos zirci járási utbiztos jelen­tést tett eme állapotokról. Vásár. A gyertyaszentelő boldogasszonyi vásár február hó 5-ik és 6-ik napján lesz megtartva. Afrikai levél. Jan. 3-i kelettel i.-nut érdekes sorokat kaptunk Durbanből: »Afriká­ban ugy érzi magát mindenki, mintha bör­tönben volna, még ha akar, sem tud szeretni senkit, mert mindenki saját ügyével törődik, pénzt akar csinálni, mindenki ridegen önző. Most nagyon rosszul áll Transzvaal, nincs pénz. Mióta az angol uralja, mindenki tönkre megy, mindenki rohan Amerika- vagy Euró­pába. A szegény Krűger idejében, mikor m('g a burok uralkodtak, mindenki ezr< ket szerzett, mindenki gazdag volt és most, már annyira lesülyedt Transvaal, Natal és Cape.Colony, hogy a munkanélküliek száma ezrekre megy és mindenki örül, ha a napi falatját meg­szerezheti. Ilyen körülmények közt mindenki csak magának élhet. Gayat araerikai karmes­ter a zulu-zenét tanulmányozza. Hogy ez si­kerüljön neki, st. Antoni szegényeinek 10 schillinget igért, mert van ám itt szép kath. hitélet, 8—10 kath. pap. Voltunk az éjféli misén is, amelyen parádés ruhába öltöztetelt felszentelt papok szedték a néptől a pén/.t, valószínűen azért, hngy többet kapjanak. Hő­ség most nálunk iszonyú nagy van, nem is vehetjük észre, mikor meghülünk. Egyik este, amikor izzadtam, haza mentem, kegyetlenül meghűltem. Igen örülök, hogy valahányszor kapok egy számot a »Pápa és Vidéke« új­ságból, annak minden egyes bel iijét elolvasom. A kis kutyusom kezd vén lenni, már 9 éves mult. Hű kis állat, sohasem mozdul mellőlem, csupán velem megy ki, vénségére nagyon hí­zik és már oly lassan megy, hogy mindig nógatnom kell az utcán, de azért jól érzi magát, különösen, ha csirkecsontot eszik. Kis mopszjaink elélnek 15 évig is, ha vigyázunk rájuk. — A magyarok a bortól hevülnek fel, itt pedig a teától hevülünk és idegeskedünk. Képzeljék! Hideg viz helyett is meleg teát iszunk az iszonvu hőségben. Az angol munka után evés nélkül iszik a »Bor«-ban (bonné­résekben) és berúg, mint égy kocsis, dc ha délben kinál valaki neki italt, azt mondja : oh köszönöm, soha sem iszom, csupán leáll Mind hipokrita. A gyomromban fekszenek. Abzug az angolokkal, mindent maga akar felfalni!« Az újoncok feleskettetése. A helybeli honvédhuszár-ezred bevonult újoncai, február hó 2-án reggel 8 órakor fognak a főtemplom­ban feíeskettetni. Először szentmise lesz, majd utána Jankovich Tihamér káplán szent beszé­det tart az eskü szentségéről s következik a felesketés. Az eskümintát vönöckí Péntek Zoltán hadnagy fogja felolvasni. A győri székeskáptalan Wágner Mi­hály győrbelvárosi káplánt választotta meg a káptalandombi lelkészi állásra. EST KISGAZDÁK, HÁZ- és FÖLDBIRTOKOSOK FIGYELMÉBE! TB» N xn xn -OÍ xn o CD H—• Oí o N *ö3 A Győregyházmegyei Alapítványi hivatal a t. hitelt keresők figyel­mébe ajánlja olcsó és kedvező fel­tételű törlesztéses és állandó jel­zálog-kölcsöneit. A törlesztéses kölcsönöknél a kamatláb és ,a törlesztési hányad nagysága, valamint a törlesztési idő tartama a kölcsönkérővel egyet­értőleg állapittatik meg. Előzetes költségek nincsenek. A kölcsön készpénzben fizettetik ki elenyészően csekély bekeblezési költségek levonásával. Meglevő kölcsönök olcsón kon­vertáltatnak. A kölcsönök, a pénavissonyok változásával kamatláb emelésé­nek, as alapítványi tőkék ter­méssetéből kifolyólag pedig 1 fel­mondásnak kitéve nincsenek. Mindennemű kölcsön ügyben készséggel nyújt tájékoztató felvi­lágosítást a Győr egyházmegyei Alapítványi Hivatal GYŐR, Káptalandomb 5. SZ. I. em (Hivatalos órák csak hétköznapokon d. e. 9—12-ig. CP sr aa. CD CD xn Ox CD-I xn rsi xn

Next

/
Oldalképek
Tartalom