Pápai Lapok. 36. évfolyam, 1909

1909-03-14

— Gyász. Városi tisztviselőink sorából is­mét kidőlt egy hasznos munkaerő Kertész József városi végrehajtó f. hó 11-én Budapesten, egy sikertelen operáció következtében rövid szenvedés után elhunyt, életének 58 ik évében. A város szolgálatában 23 évig állott s a városi adóhiva tálnak egyik, az adóügyekben legjártasabb hiva­talnoka volt. A város szolgálatában eltöltött idejét mindenkor a legnagyobb szakértelemmel párosult .buzgó és szorgalmas munkásság jellemzi. Elhuny­táról a mélyen sújtott család az alábbi gyászje­lentést adta ki: Kertész Józselné szül. Schalk Anna mint a megboldogult neje: a saját, valamint Gizella leánya, alulírottak és az összes rokonság nevében is fájdalomtelt. szívvel jelentik, hogy nagyon szeretett férje, illetőleg édesatyja, veje, unokabátyja, sógora és rokonuk Kertész József városi tisztviselő t. hó 11-én d. u. bórakor éle­dének 58ik. boldog házasságának 21-ik óvóben rövid kínos szenvedés után Budapesten átadta lelkét a Mindenhatónak. A drága halott földi ma­radványait f. hó 12-én Pápára szállíttatjuk és ott tolyó hó 19 áu, szombaton d. u 4 órakor fog­juk a Kálvária temető kápolnájából a r. kath méltó. K/eket a kiadványokat rendeljük meg ós meg lesz mentve legértékesebb nemzeti gyűjte­ményünk : a Kossuth-mtizetim. mely Budapesten, VIII Népszinház-utca 23 >•/.. a. vau. — Köszönet. Dr. Steiner József ur szives volt egyletünknek 30 K.-t ajándékozni, mely ne­mes és nagylelkű adományért hálás köszönetét nyilvánítja dr. I.övy Lászlóné elnök. — Köszönetnyilvánítás. A JPafM városi és vidéki Takarékpénztár" öt) koronát volt szíves küldeni elemi iskolásgyeniiekeiiikuek tanköny­vekkel való segélyezésére. K kegyes adományért fogadja alázatos köszönetemet, Pápán. 11)09. évi március hó 10-én. Kis József esperes-lelkész. — A pápai ipartestület évi rendes köz­gyűlése 1909. évi március In; 28-án délután 2 órakor tog a testület helyiségében megtartatni, melyre a testület t. tagjai azon hozzáadással hivatnak meg. hogy ha a közgyűlésen megjelentek száma határozatképes neiu lenne, a 8 nap múlva újból összehivatidó közgyűlés, tekintet nélkül a •egvház szertartása szerint örök nyugalomra he-1 megjelentek számára, határozatképesnek fog nyil­lyeztetui. Az engesztelő szt. miseáldozat az el­hunyt lelki üdvéért f. hó ló-én d. e. 9 órakor tog Fápán a plébánia templomban a Mindenha­tónak bemutatattni. özv. Kertész Józsefué szül. Schalk Anna neje. Kertész Gizella leánya, özv. .Schalk Fereiicué szül Orr Klára anyósa. Thnry Lajosué szül. Schalk Mária sógornője. Thurv La jos sógora. Thurv Malvin utiokaluiga. Temetése tegnap d. u. 4 órakor volt a kálváriái temető kápolnájából, amelyen a városi tisztikaron kivül vánittatm. Pápán, 1909. évi február hó :28-án. Hajnóezky Béla ipartest, elnök. — Uj novellás könyv. Longi A. István kolozsvári hírlapu •'•mik decemberre jelzett és nyomdai akadályok miatt visszamaradt novellás könyve, — e hó március közepén fog megjelenni. A könyv változatos és színes thémákbau fogja ismertetni a nagy Bohémia rajongó lelkű prole nagyszámú közönség jelent meg, ezzel is euylii- tarjait, kik céltalan vergődéssel fogózkodnak a teui kívánván a mélyen sújtott család fájdalmát.! dicsőség és boldogság szárnyaiba, Beteg, szenvedő Halálozás Elete virágjában. _'J éves korában ragadta el a ludál Kutrováuz Józsefet, villamos telepünk fiatal könyvelőjét. Halálát hosszas betegség előzte meg, a melytől e hó 8-án reggel négy órakor a halál keze megváltotta. A tüdő vészben elhunyt remény teljes itju teme­tése 9-éu délután 4 órakor volt s a gyászoló osaládou és rokonságon kivül nagy közönség kisérte ki a kálváriái temetőben levő örök nyugvó helyére. — A magyarországi munkások rokkant HS nyugdijegylete pápai fiókjának 1909. március hó 21-én délután 3 órakor leendő megalakitasát megelőző értekezlet folyó hó 19-én d. u. G óra­kor tartatik meg a városháza nagytermében, melyre a már beiratkozott tagok és érdeklődök ezúton is meghívatnak. — Köszönetnyilvánítás. A pápai taka­arcn, képzelt titánok nyüzsögnek ebben a novel­lás könyben, ki hü, szomorú tükrét vázolják a művészvilág árnyék oldalának. A vaskos, citnké­pes, diszkötésü könyvet a kolozsvári „Gáiiián" nyomda állítja ki és ára 2 korona. Megrendelhető ugyanott. — A községi jegyzők kedvezménye. A kereskedelemügyi miniszter legutóbb elrendelte, hogy a jegyzői fizetések céljára • községek ré­széről a m. kir. adóhivatalokhoz beszállított és az állami hozzájárulással kiegészített összegek jövőre „hivatalos fizetés pcrtómentes" záradékkal portóinentesen küldessenek. A jegyzői fizetésekre vonatkozó és az adóhivatalokhoz beküldött nyug­tát tartalmazó levelek szintén portómeutesaéget élveznek. — Emelik a betegápolási pótadót. Az rékpénztár az idén is kegyes volt hitközségünk i országos betegápolási pótlékot a kormány 3 °,-ról -szegéuysorsu elemi tanulói segélyezésére 120 ko rónát adományozni: ugyanezen célra adományo­zott a Pápa városi és vidéki takarékpéztár 50 koronát. Fogadja mindkét pénzintézet nemes ér­zelmük ezen lenyes jeléért illető szegény isko­lások nevében leghálásabb köszönetemet. Pápán, 1909 március hó 9-t n. Mayersberg Salamon hit­községi elnök. — Támogassuk a Kossuth-muzeumot! 184S-ra örökké visszaemlékszik a magyar. Nagy idők voltak azok és nagy emberek a megterem­tői. Áhítattal, kegyeletttel kell tekintenünk min­I ft-/a emeli lel s az erre vonatkozó törvényja vaslatot nemsokára az országgyűlés elé is fogja terjeszteni. Az országos betegápolási pótadó fel­emelését az tette szükségessé, hogy eren alapra az utóbbi időben oly sok kiadás nehezült, hogy a költségvetési előirányzatot mindig túllépték — Ingyenes méhészeti tanfolyam. A nyári hónapokban, mint minden évben, az idén is méhészeti szaktanfolyamot rendez a gödöllői állami méhészeti iskola, mely nemcsak teljesen ingyenes, hanem a kérelmüket kellőképen megin­dokolok ellátásban és vasúti költségeik inegtéri­— Félára vasúti jegy a varosok tiszt­viselőinek. E\ek óta állandó kérése a rendezett tanácsit városok tisztviselőinek, valamint, a köz­iégi és körjegyzőnek, hogy feláru vasúti jegy­kedvezményt élvezhessenek az államvasutak vona­lain és az általuk kezelt helyiérdekű vasutakon. A kérelem indoka az volt. hogy ezek az autonom tisztviselők állandóan állami funkciókat végeznek minden anyagi ellenérték nélkül és ezzel szemben méltányos volna legalább e kedvezménynek részükre való biztosítása. E kérésük eddig min­den előző kormánynál visszautasításban részesült. Most azonban Kossnth Ferenc kereskedelmügyi miniszter a tegnapelőtt tartott minisztertanács hozzájárulásával elhatározta, hogy a rendezett tanácsú városok közigazgatási teendőit teljesítő tisztviselői, nem különben a községi és körjegy­zők részére saját személyükre vonatkozólag a féláru jegykedvezményt engedményezi. Ezzel kereken hét ezer érdemes köztisztviselőnek mél­tányos kérése nyert teljesitést. — Postai ertesites. A m. kir. postahiva­tal értesiti a távbeszélő előfizetőket, \alamiut a közönséget, miszerint a Grác (Stejerország' táv­beszélő, a helyközi iinterubáu távbeszélő forga­lomba e hó lö-töl kezdve bevonatott. A 3 percig tartó közönséges beszélgetések dija 3 koronában a sürgős beszélgetések dija 9 koronában állapi­tatott meg. A szolgálati értesítések dija 1 kor. Kljegjzési­Lakoduluii Damast Kolienne ­Selyem és „llennetiert?'­selyem 7"> kr.-b>l feljebb, bérmentve és vámmentesen Minta postafordul­tával. Megrendelések bármely nyelven mtézemlök : aii Seidentabríkt. Henneberg in Zürich. denre, am, arra az időre emlékeztet. Meg kell js ^esttlnck , ennek bejelentése esetén becsli nünk a nagy nemzeti küzdelemből reánk, f ^ m in . 08zta ,y U va suti jegy váltására jogositó marad, emléktárgyakat, melyek egy szebb jövő i gazoI . vallyt kaplia k. A tanfolyamokat hat ciklus­k.v.vasára serkentenek bennünket. Es mi mégsem j |>(m rend „ zik és pedjg „.ájus 1-18 közt loldmives­adjtik meg ezen szent emléktárgyak leggazdagabb |gazdak) mijm g^ juoilU( in _ ig erJű ürök, tarhazának: a Kossuth-intizeumnak azt, ami ma., junlU)J H _o 7 . ig leszek, július 1-18-ig és gasztos hivatásánál fogva öt megillet. Hivatalos | ju , ius 04441 - ,o ig Ilé p tR „itók. végül tényezők sem teszik meg kötelességüket. A múlt­ban a Bántíy-, Széli-. Tisza-, sőt még a Fejérváry kormány is támogatta a Kossuth-muzeumot, csak a inai nemzeti kormány az, mely nem tesz érde­kében semmit. Ezért fordulunk a hazafias magyar társadalomhoz, amelybe egyedüli reményünket helyezzük, hogy a múzeum kiadványainak vásár­lásával mentse meg a Kossuth-muzeumot. 10 K. ellenében megküldjük Hock János: „Rákócziné" cinm diszmüvét. Ebből a munkából 20 koronás mt'i díszesebb kiadásban is van 100-150 kor.-ért szállítjuk a „Kossuth Lajos azt izente . .cimü hatalmas képet, mely 170 cm. szélességével és 130 cm. magasságával a legnagyobb szines olaj­nyomat a kontinensen, a 100 koronás kép egy­szerű keretű, a 150 koronás: arasznyi széles dí­szes arauykeretű. Tárgya fenséges, kivitele ehhez augusztus 15-28-ig női hallgatók részére. Miutáu egy-egy tanfolyamra csak 20 hallgatót vesznek föl, ajánlatos a koronás bélyeggel ellátott pályá­zatokat mielőbb beadni a töldmivelósi minisz­tériumhoz. Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik szeretett fiam, illetve édes testvétünk elhalálozása alkalmával fáj­dalmunkat a temetésen való megjelenésük és részvétük által némileg is enyhítették, fogadják ezúton köszönetünket. özv. Kutrovácz /ózsefne és családja. — Protestáns orsz. árvaház a tolyó óv tavaszán megüuuepli fennállásának 50. évfordu­lóját. Ebből a célból a rendező bizottság kéri az árvaház volt növendékeit, hogy tudassák lakóhe­lyüket és állásukat, illetve foglalkozásukat az ár­vaház igazgatóságával 1 Budapest, VII. Szegényház tér 1. — E csereit kalap. Az izr. nőegylet mult vasárnap tartott jelmezestélvéii valaki a 281 ru­határi szám alatt beadott kalap helyett a 181 számú kalapot vitte magával. Freund Hermanne ruhatáros, az izr. nőegylet szolgája tisztelettel kéri az illetőt, hogy az általa tévesen elvitt 181 számú kalapot szolgaitassa hozzá vissza nehogy a kalap árát meg kelljen térítenie. Az illető a saját kalapját ugyancsak Freund Hermaunéuál veheti át. — As uj magyar bortörvény. Aunak a könyvnek, melyet a Pátria nyomda r. t. adott ki ezen a címen és melyhez a szükséges jegyzete­ket ,-s magyarázatokat dr. Drucker Jeuó, a Bor Lapok I. szerkesztője irt, most jelent meg a má­sodik kiadása. Az a körülmény, hogy alig öt héttel az első kiadás után szükségessé vált egy második kiadást rendezni. legcsattanóbb bizonyítéka an­nak, hogy ily könyvre nagy szükség volt. De azt is igazolja, hogy szőlőbirtokosaink teljes tudatá­ban vannak aunak, hogy az okszerű borkezelésuek az uj bortörvény és a végrehajtási rendelet alapos ismerete elsőrendű el, leltetele. Nem is volna sza­bad ennek egy piticetulajdonns asztaláról, legyen az termelő, kereskedő vagy vendéglős, hiányoznia. Aki figyelemmel lapozgatja a törvényt és rende­letet és behatóan olvasgatja a hozzáirt magyará­zatokat, az nem csak azt tanulja meg belőlük, mit, nem szabad tennie, ha a törvényes határozatokkal összeütközésbe jönni nem akar, hanem azt is, hogy miképen kezelje az ö borát, rendezze be a pincegazdaságát, hogy az a modem igényeknek megfeleljen. A bővített és javított második kiadás ára 1 K. Kapható a Pátria r. t. könyvkiadóhiva­talában (Budapest, IX. Üllői 111 25 * ós minden könyvkereskedésben. — Az acetylen világítás és forrasztás jÖVÖje. A technológián rendezett forrasztási tan­folyam Kellner és Sclunzer motor és carbid nagy­kereskedők, Budapest V. Aulich u. 4 mutatványai nemcsak köztetszés, hanem közbámulat tárgyát képezték. Forrasztó pisztolyaival acetylen és gáz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom