Pápai Hírlap – XIX. évfolyam – 1922.

1922-04-29 / 17. szám

vissza, ez volt előadása buzdító záradéka. A zenei számok szintén nagy sikert arattak. Külö­nösen elemében volt az állami képző zenekara, mely minden kiválósága ellenére ritkán produ­kált oly értékeset, mint a Hoffmann meséi elő­adásával. Könnyedebb számai is nagyon szépen sikerültek. Harsányi József Hatvani Lajos pompás harmoniumkiséretével magyar énekszámokat adott elő szívhez szóló csengő hangján, igen Ízlésesen. Teljes elismerés illeti a Gáty Miklós, Küttel Nándor, Ritter Ottó és Alexay Barna-féle kvartettet, mely egy nehéz Haydn-ópuszt teljes megértéssel, művésziesen adott elő, különösen nagy hatást tett a ráadásul adott melódikus­szám, melyben a Gáty primje diszkréten simuló kiséret mellett hatásosan érvényesült. A hang­versenyt a szintén zenekarkisérettel előadott Himnusz fejezte be. Hangverseny után a Griffben társasvacsora volt, melyen elsőként a város közönsége nevé­ben dr. Tóth István főkapitány üdvözölte választékos szavakban Tormay Cecilt s a ven­dégeket. Tormay Cecil gyönyörű válaszában országunkat egy megcsonkított tetthez hasonlí­totta, melynek karjait levágták, idegrendszerét összeroncsolták, agyveleje beteg, csupán szive ép: a vidék, mely újjáteremtheti az egészet. Utána még számosan szólottak s a társaság a legjobb hangulatban éjfélutánig maradt együtt. Tormay Cecil, ki ittléte alatt a bencés székház vendége volt, a tegnapi napon délelőtt megtekintette a kollégiumot, hol főkép a Jókai­Petőfi relikviák iránt érdeklődött,, továbbá a református nőnevelő-intézetet is. Úgy ő, mint a vendégek tegnap délután a legszebb emlé­kekkel utaztak el városunkból. ÚJDONSÁGOK. — Személyi hír. Dr. Antal Géza főisk. tanár, városunk volt országgyűlési képviselője s jelenlegi nemzetgyűlési képviselőjelöltje f. hó 24-én haza érkezett. Csak egy nap volt akkor itthon, másnap Veszprémbe illetve Budapestre utazott, honnan ma visszaérkezvén, most már állandóan itthon fog tartózkodni. — Dr. Tenz­linger József polgármester dr. Uzonyi Kálmán v. tanácsossal együtt a héten a kislakások s egyéb közérdekű ügyekben a fővárosban tar­tózkodott. — Városi közgyűlés. Városunk képviselő­testülete múlt szombaton, f. hó 22-én népes ülést tartott. A tárgysorozat 20 pontjából 18-at minden vita nélkül tárgyaltak le. A fontosabb határozatok a következők: Az 1921. évre utó­lagosan 42%-os pótadót állapítottak meg. A pótadónak Va-résszel való csökkenését a be­folyt egyenes adók milliós emelkedése idézte elő. Elfogadták a szálloda-adó javaslatot (erről más helyen), elhatározták, hogy a számvevő­ségnél s adóhivatalnál 1 számvevői s 6 szám­tiszti állást szerveznek. A Saáry-féle telket kis­lakások építésére megvették, a Farkas-félének kisajátítását kimondták, a pénzügyi szindikátus­tól felveendő kölcsönre nézve részletes és vég­leges határozatot hoztak. Hofstádter Dezső rendőrfogalmazó nyugdíjazását kimondták, kegy­díjáról legközelebb fognak határozni. A kémény­seprési dijak felemelése tárgyában beterjesztett javaslatot dr. Fehér Dezső indítványára nem fogadták el, hanem újabb előkészítés céljából a tanácsnak visszaadták. A közpéhzek elhelye­zésére vonatkozólag Sarudy György módosító javaslata értelmében azt határozták, hogy 40%- ot a Pápai Takarékpénztárnál, 15— 15%-ot pedig a Pápa Városi és Vidéki Takarékpénztárban, a Közgazdasági Bankban, a Leszámítoló Bank­ban és a Hitelszövetkezetnél helyeznek el. Szűcs Lajos molnárnak a malom előtti kis telekrészt 10.000 K-ért eladták. — Templomi estély. A református nő­egylet folyó hó 30-án, vasárnap este 6 órai kezdettel a ref. templomban estélyt rendez, amelyen felekezeti különbség nélkül mindenkit szívesen lát és a szegénygondozás céljaira szeretetadományokat köszönettel fogad. Az estély műsora a kővetkező: Előadást tart dr. Vargha Gyuláné nyug. államtitkár neje Budapestről; énekel Tánczos Béla, szaval Bartha István Csótról; Beethoven Op. Ai, hegedü-orgona kettős, játszák Hatvani Lajos és Gáty Miklós; bibliamagyarázatot tart Szabó Imre budapesti lelkész. — Nyugdíjban. Kristóffy Gyula máv. főfelügyelő, a helybeli osztálymérnökség veze­tője, folyó évi május l-jével nyugalomba vonul. A kitűnő s nagy érdemeket szerzett főtiszt­viselő nyugalomba vonulása mindenesetre nagy ve sztesége az államvasutaknak, de harminc éves szolgálata után felsőbbsége nem térhetett ki kérése teljesítése elől. Kristóffy főfelügyelő azonban teljes tetterejében van s rendkívüli szakképzettségének, melyet magánpraxisban is érvényesíteni fog, bizonyára a közügy is igen sok esetben hasznát fogja látni. — Választási hirek. A pápai választó­kerület egységespárti jelöltjének: dr. Antal Gé­zának pártirodája Fő-tér 2. sz. alatt a Griff helyiségében van, hol is naponta d. e. 9—12-ig és d. u. 3—5-ig bárkinek készséggel szolgál felvilágosításokkal Kuliszéky Árpád, a pápai választókerületnek központi titkára. — Dr. Paupera Ferenc budapesti bankigazgató, aki pártonkívüli programmal lép fel, a hét elején városunkban tartózkodott és több pápai egye­sületben, valamint a vidéken is néhány faluban látogatásokat tett, amely útjaiban Fábián Károly ker. szoc. pártelnök, Blazovich Jákó és Piatsek Gyula, a párt vezető tagjai kisérték el. — Az ugodi kerület több nagyobb községében, így Adásztevelen, Tapolczafőn, Bakonyjákón, Nagy­démen, Lovászpatonán, Bakonytamásin, Pápa­teszéren, Csóton a héten tartotta meg Bélák Lajos, járásunk kitűnő főszolgabirája programmbeszé­dét. A ritka népszerűségnek örvendő jelöltet min­denütt nagy szeretettel fogadták és programm­beszédét mindenütt lelkes tetszéssel honorálták. A kerületben egyébként, úgy látszik, megfogy a jelöltek száma, mert Bélákon kívül csak Jankovich-Bésán Endre gróf és Zsilavy Sándor ajánló iveire gyűjtetnek ez idó szerint aláírások. — A devecseri kerületben ellenben négy jelölt van dr. Jókay-Ihász Miklós és Barcza Dezső egységespártiak, dr. Rupert Rezső Rassay-párti és dr. Tauffer Gábor Andrássy-párti. Rupert a főváros egyik lajstromos lisztáján is jelöltként fog szerepelni. — A veszprémi kerület egysé­gespárti jelöltje dr. Bernolák Nándor miniszter, mint vasárnap tartotta meg programmbeszédét. Ellenjelöltje dr. Rainprecht Antal volt főispán. — A többi megyebeli kerületben nem történt a héten semmi nevezetes. — Új gépészmérnök. Saáry Lajos, Saáry Lajosnak, ügyvédi karunk köztisztelt nesztorának tehetséges fia, nemrégiben tette le utolsó szigorlatát s a budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet nyert. — Szinházi heti műsor: Szombaton: Somogyi Kálmán színigazgató felléptével „A kék mazur" operett-újdonság; vasárnap: dél­után leszállított helyárakkal „Az árendás zsidó" népszinmü, este: „Debreczenbe kéne menni" operett; hétfőn: „A farkas" vígjáték; kedden: „A mozikirály" operett; szerdán: „Szulamith" keleti opera; csütörtökön: „Rang és mód" szinmű; pénteken, szombaton: „Ju-shi" (A japán csalogány) operett-újdonság. — Új gyorsvonat. Május elsejétől kezdve visszakapjuk a régi „tulipán" vonatot. Az új gyorsvonat Szombathely—Budapest közt fog közlekedni. Indul reggel 4 óra 41 perckor Szombathelyről, érkezik Budapestre 11 óra 22 perckor, vissza indul 17 óra 15 perckor és Szombathelyre érkezik 23 óra 55 perckor. E szerint Pápáról J/ a7-kor utazhatunk fel a fő­városba és este 10 órára visszajöhetünk. — A Háztulajdonosok Szövetsége megalakítása érdekében szerdán délután gyűlés volt a városháza nagytermében, ahol az ideig­lenes vezetőség megalakult. A végleges alakuló ülés május hó 2-án délután 5 órakor lesz ugyancsak a városháza nagytermében. Az ideig­lenes vezetőség felkéri az összes háztulajdono­sokat és az összes építőiparosokat, hogy a saját jól felfogott érdekükben a gyűlésen okvet­lenül és minél tömegesebben vegyenek részt. — A vetített képekkel kisért előadás sorozat, mely az egész művészettörténetet az ősembertől a mai napig felölelte, befejezéséhez közeledik. Az utolsó előadásra, melyet ma ápr. 29-én este 7 órakor a ref. főiskola tornatermé­ben Suján Pál budapesli felső építőipariskolai tanár Székely Bertalan művészetéről fog tartani, felhívjuk az érdeklődők figyelmét. Ezen elő­adás jövedelme Székely Bertalan síremlékére fog fordíttatni. — Esküvő. Ifj. Nánik Pál, a Pápa városi és vidéki Takarékpénztár pénztárosa, e lap kiadójának, kedves barátunknak derék fia, folyó hó 22-én tartotta esküvőjét Tapolczafőn Mészáros Irma úrhölggyel, Mészáros Imre tapolczafői hengermalom-tulajdonos leányával. Tanuk vol­tak : a menyasszony részéről nagybátyja, Mészáros Elek gőzsütőde-tulajdonos, a vőlegény részéről Horváth Máté takarékpénztári igazgató. Az egyházi áldást felemelően szép beszéd kíséretében Takács Elek homokbödögei ev. esperes adta a boldog ifjú párra. Esküvő után a mennyasszony szülői házánál intim családi körben lakodalmi ebéd volt, melyen szép fel­köszöntőkben üdvözölték az új házaspárt és az örömszülőket. — A 19-esek bajtársi találkozója. A volt 19-ik közös gyalogezred tisztikara az ez­red hősei halottainak emiékére 1922 május hó 6-án délelőtt 10 órakor Győrött a székesegy­házban gyászistentiszteletet tart, amelyre bajtár­sait, valamint az ezred barátait, ismerőseit és az elesett hősök hozzátartozóit tisztelettel meg­hívja. — Eljegyzés. Kosztolitz Sándor bérlő Szombathelyről eljegyezte Lőwenstein Katuskát. — Takarékpénztári közgyűlés. A Pápa városi és vidéki Takarékpénztár, e hatalmas arányokban fejlődő pénzintézetünk, vasárnap délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését Mészáros Károly ny. polgármester elnöklete alatt. A gyűlést, mely iránt élénk érdeklődés nyilvánult meg, az elnök nagyszabású beszéddel vezette be, amelyben nemcsak az intézet életében elő­fordult fontosabb mozzanatokra, az örvendetes fejlődés bizonyítékaira mutatott rá, de találó és közhelyesléstől kisért kritikával illette közgaz­dasági életünknek igen sok fatlyuhajtását is. A nagy figyelemmel hallgatott megnyitó után, amelyet egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatni határoztak, dr. Kende Ádám intézeti ügyész referálta az ő közismert világos elő­adásában a napirend egyes pontjait, melyek során tudomásul vették a részvénytőke-feleme­lési művelet befejezését s elfogadták az igaz­gatóság és felügyelő-bizottság jelentéseit és nekik, valamint a tisztikarnak a felmentvényt egyhangúlag megadták. Határoztak az 1920. évről áthozott 13.099 05 K-val együtt 825.358 K 32 f-t kitevő nyereség hovafordítása iránt, melyből alapszabály szerű jutalékokra 165.071'66 K-t, osztalékokra (45 koronájával) 360.000 K-t, a rendes tartalékalap dotálására 150.000 K-t, adótartalékra 50.000 K-t, házépítési tartalékra 25.000 K-t, tiszteletdíjakra 21.000 K-t, tiszt-' viselők és szolga drágasági pótlékára 38.000 K-t és hazafias és jótékonycélokra 10.000 K-t for­dítottak, 19.38571 K-t pedig r az 1922. év számlájára vittek át. Hajnóczky Árpád igazgató­tanács tag váratlan elhunyta felett részvétét fejezte ki a közgyűlés. Majd Szűcs Dezső elnöklésével megejtették a választásokat, az igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjaiul egy­hangúlag megválasztván a régieket; az igazgató­tanácsba pedig új tagokul Breuer Gyulát, dr. Böhm Zoltánt, Schneer Zoltánt és Steiner Árpádot. Végül Böhm Samu indítványára a vezetőségnek és a tisztikarnak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak, s ezzel a közgyűlés véget ért. — Nyomozás városunkban. Az Erzsébet­városi Körben történt bombamerénylet tettesei után a héten budapesti detektívek Pápán is nyomoztak, de eredménytelenül. A tetteseket sem nálunk, sem egyebütt eddig nem találták meg. Ellenben a héten elföldelik az aljas me­rénylet kilencedik áldozatát. Jogérzetünk mind sürgősebben követeli a tettesek kiderítését. x Felülfizetések. A Pápai Felsővárosi Olvasó­kör táncmulatságán felülfizetni szívesek voltak: Egy asztaltársaság 570 K; Koloszár Ferenc 150 K; N. N. 110 K; Ács Ferenc, Kapa István, Takács Károly, Nagy Ferenc, Böröczky Testvérek, Kalmár N. Ferenc, Soós János, Puchinger István 100-100 K; N. N., F. D. 90­90 K; ifj. Sas József, Kalmár N. József, M. I., ifj. Faa Mihály 60-60 K; ifj. Keresztes István, Czukros, N. N , Bartli István, Kiss János, Nádasdyné, Berta Testvérek, Fodor Andrásné, Kiss Zsigmond 5(7-50 K; ifj Tóth Gábor, Nagy István, Tóth Mihály 40-40 K; Horváth Antal, Németh Mihály, Dekovics János 30 -30 K; Szabó Gyula 25 K; Kalmár N. János, Keszei Vince, Szabó Lajos, Miklós Sándor, Simon István, R. F. 20-20 K; ifj. Mórocz Imre, Stefanics Károlyné, Kónya István, Stefanics József, Németh Lajos, Biró Lajos 10—10 K. A szives felülfizetőknek ez úton mond hálás köszönetet az Elnökség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom