Pápai Lapok. 24. évfolyam, 1897

1897-07-04

6 PAPAI LAPOK. 3897. július 4, Szenteli Katinka. Bélák Katalin gyermekei: Mihályi Gyula gazdász, Mihályi Jolán és férje Bozzay Miklós földbirtokos, Mihályi Vilma és férje dr. Kluge Endre ügyvéd, Mihályi Ilona és férje Kluge Ferenc gazdász, Mihályi Kálmán, Mihályi István, Mihályi Sándor, Mihályi Juliska. Bélák István gyermekei: Bélák Margit, Bélák Loránd, Bélák Lenke, Bélák Sarolta, Bélák Stefánia, Bélák Andor, Bélák Katicza. Bélák Zsófia gyermekei: Szarvasi Dezső m. kir. honv. badn. Szarvasi Kornélia és férje Dobrovszky Endre. Bélák János gyermeke: Bélák Szeréna. Bélák Erzsike gyermekei: Festliy Pál, Festby István, dr. Bélák Sándor gyermekei: Bélák Sándor, Bélák Zsuzsika, Bélák Imre. Az elhunyt dédunokái: Farkas Elemér gyermekei: Farkas Aranka, Farkas Elemér. Szenteli Ilona gyermekei: Bacsó Margit, Bacsó Sándor, Bacsó Jenő, Bacsó Pongrác. Mihályi Vilma gyermekei : Kluge Alice, Kluge Endre. Szentel) Irén gyermekei: Csővári Kálmán, Csővári Katinka, Csőváry Sárika. Mihályi Ilonka gyermeke: Kluge Ilonka. Szarvasi Kornélia gyermeke: Dobrovszky Kálmán. Özv. Nagy István és gyermekei, ugy a maguk valamint az összes rokonai nevében, fájdalommal jelentik szeretett neje, édesanyja, illetve nagyanyá­nak Xagy htvánné szül. Nosztriczius Rozáliának élete f)S-ik évében folyó hó 28-áu délelőtt 11 '; 2 óra­kor hosszas szenvedés után történt gyászos elhuny­tát, melynek földi maradványai folyó hó 30-án délután 6 órakor fognak a rom. kath. hitvallás szertartásai szerint a kálvária melleti sírkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig július hó 1-én délelőtt 9 órakor fog a plébánia nagytemplomban a Mindenhatónak berautat­tatni. Pápa, 1S97. június 2S-án. Áldás s béke hamvai felett! Az elhunytnak gyermeke: Nagy Franciska férj. Matus Györgyué, veje: Matus György, unokája: Malus Carolin, Özv. Kiss Lászlóné, Pentz József és Pentz Eliz, ugy a maguk, valamint az összes rokonság nevében fájdalommal tudatják özv. sárfalvai Hetju Józsefné szül. furtenbacbi Pentz Anna nyűg. honvéd­huszár századosáénak folyó évi június hó 29-én délután 6 és 1 / 2 órakor, életének Sl-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele után, végelgyengülés következtében tőrtént gyászos elhunytát. A boldogult búit teteme csütörtökön, jul. hó 1-én d. u. 5 órakor fog a róm. kath. bitvallás szertartásai szerint beszentel­tetni és a kálvária melletti sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig péuteken, július hó 2-án reggel 9 órakor fog a plébániai nagytemplomban a Mindenhatónak bemutat­tatni. Pápa, 1897. június 30-án. Áldás, béke lengjen a drága halott hamvai felett. — Kimutatás. A pápai jót. nőegylet által rendezett kostoló mulatság eredménye. Összes bevétel "la irt 62 kr, Összes kiadás 292 frt 21 \r. tiszta jövedelem: 627 frt 41 kr. — Az érettségit tett ifjak táncmu­latságán 1897.június '26-án felülfizetni szíveskedtek; dr. Steiner József, Rácz Gyula (Enyíng), 5 — 5 frt: Dózsa József (Tata) 4 frt; Sült József 3 frt; Kraus» Adolf (Sopron), dr. Kapossy Lucián, Hanauer Béláné 2—2 frt; Nagy Gabriella, Noszlopy Gyuláné, Galamb József, Rosenberg Emma, Boncz Gyula (Szt. Benedek), Lukács Aladár, N. N. Faragó János, Körmendy Béla, dr. Kohn József (Bécs) K. Baditz Ottó (Bpest), dr. Baditz Lajos (Kapuvár), Petrovits László (Bpest), Barthalos István, Fehér K41mán (Komárom) 1—1 frt; Koréin Ernő 50 krt; N. N. 40 krt. Összesen 39 frfc 90 kr. A kegyes adakozók­nak hálás köszönetét nyilvánítja a rendezőség. — Tambura zene- és daltársulat. Ü fenségeik Stefánia özv. trónürökösné, Károly Lajos főherceg, Lujza főhercegné, Coburg Fülöp berezeg magas személyeik előtt több ízben hangversenyzett és fényes bizonyítvánnyal ki­tüntettetett „Excehior" nemzetközi szalon tam­bura zene és daltársulat, Heller József karmes­ter, a budapesti nemzeti zenede növendéke és Heller Lajos karvezető vezetése mellett, csütör­tök óta hangversenyt tart Grünhut Zsigmond ká­véházi kerti helyiségében. E társulat utóbbi időben „Ős Budavárban", „Konstaninápoly Bu­dapesten" és a „Venedig in Wien" mulatók hang­verseny helyiségeiben kitűnő sikerrel működött. Az énekszámok magyar, szerb, olasz, francia és angol nyelven adatnak elő. A műsor teljesen frivolmentes. Ma, holnap és holnapután is, vá­rosunkbanjátszik még a hírneves tambura-, zene­és daltársulat, a melynek eddigi érdekes és él­vezetes előadásain nagy számú közönség vett részt. A kitűnő társulat igen megérdemli a pártolást és jólétekkel ajánlhatjuk szórakoztató előadásaikat a közönség figyelmébe. — Zenevizsga. Az irg. nővérek intézeté­ben június 25-ikén délután tartatott meg az évzáró zene s énekvizsgálat, válogatott és előkelő közönség jelenlétében. A műsor minden egyes pontjának elő­adóit a hallgatóság megéljenezte s tapssal jutalmazta. A legnagyobb dicsérettel kell megemlékeznünk az intézet zongora tanárnőjéről: Sterbeczky Irma kisasz­szonyról, ki feladatát sikerrel oldotta meg s ki 2 évi itt tartózkodása alatt az intézet növendékeinek zon­gora tanításában bámulatos eredményt ért el. Mind­nyájan szépen játszották le darabjaikat, kellemes él­vezetet nyújtott a kis Vosztri Erzsike négykezes darabja, s Branner Irén s Lőwy Melanie korrect, szabatos játéka. Az énekdarabok előadásának sike­rében Hannig Gyula énektanitónak van érdeme, a ki helyesen választotta meg az előadandó darabokat s összhangzó betanítása által sikert ért el. A műsor utolsó pontja Horváth Mici IV. polg. oszt. növen­dék bucsu beszéde volt, melyet társnői nevében mondott el mint olyau, a ki az intézetben tanulmá­nyait bevégezte, s hálás köszönetet mondott az in­tézet elöljáróinak a nevelés s tanítás okozta munka s fáradalomért. Heinrich Gyula az intézet hitoktatója ujolag figyelmeztette az intézettől bucsut veendő nö­vendékeket, hogy azon irányelvek szerint intézzék a jövőben életöket, a mely elveket az intézetben mintegy magukba szívtak, s legyenek az egy­háznak buzgó s a hazának lelkes leányai s az Isten áldásának reájuk való kérése után az ünne­pély véget ért. Másnap szombaton délután az inté­zetnek belső s a polg. leányiskola növendékei kirán­dultak a zöldbe s e nappal megkezdődött a szünidő. Június 29-ikéu ünnepélyes ,,Te-Deuni u zárta be az iskolai évet. — Köszönetnyilvánítás. Mindazok­nak, a kik a jótékony nőegylet által rendezett mulatsághoz bármiféle jótékony adománynyal hozzájárulni szívesek voltak, azoknak egyenként és összesen ezen uton is a legmélyebb köszönetemet fejezem ki. Adja az ég, hogy a szegények és árvák számára hozott áldozatokat a jó Isten a nagy­lelkű adakozóknak ezerszeresen fizesse vissza. Sült Józsefné, elnök. — A jótékony nőegylet által rende­zett kóstoló mulatság alkalmával felülfizetésfc teljesí­tettek : özv. Lakner Arnoldné, Néger Ágoston, Pap Amália, Zimmermann Krisztina 5—5 frt; Sült Jó­zsefné 4 frt 80 kr; Bermüller Alajosué 4 frt; Eit­ler Sándorné 4 frt 60 kr; Mattus György, Braun Ignác (Bpest) 3 frt 20—3 frt 20 kr; Vittmann Ignácné, dr. Kapossy Luciánné, Tóth Gizella 3—3 frt; dr. Recbnitz Edéné 2 frfc 60 kr ; Csillag Dezső, Obermayer Józsefné, Kreizler Józsefné 2—2 frt ; Kobera Károlyné, dr. Steiner Józsefné, Szováthy Lajos, Lippert Sándor 1 frt 60—1 frt üO kr ; Veichscl Sándorné, F ,1 Jakabné, N. N., dr. Lővy László, Ajkay Imréné, Hűnk a Anna 1—1 frt; N. N., Forgjarini János, Kálmán József, Iliás Elek, Strausz Kornél, Kleinig Gy., Pál y Miklós, Stanits Fulgent, dr. Kőrös Endre, Barcsi József, dr. Kende Ádám Rosenf'id Samu, Kecskeméti N., Körmendy Béla, Lóskay Miklós 80—80 kr; Stark Lajos, Szé­kely István, Helle Sándor, Oram Valter 60—(50 kr; Koréin Ernő, Mácz Józsefné, Németh Imre, Koll­mann Jánus (Komárom), Maiser József, Kerpel Gusztáv, Rácz Gyula 50—50 kr; N. N., Tóth Jó­zsef, Deuts'd. í ávidné, Graf Ödön, Szenté^ Ödön 40—40 kr; ' ' 'szár Andor, Orr Jánrsné, ifj. Osz­termann Nándor, Almersdorfer György, N. N., N., N.. N. N., Barthalos István 30—30 kr ; Kis József,, Berger Ferencné, olvashatlan név 20—20 kr;. Szíjártó Gyula 10 kr ; Szabó Ede 44 kr. — Országos vásár. Kedden, szerdán, f. hó 6-án és 7-én országos vásár (sarlósi) lesz váro­sunkban. — Árverési hirdetmény. A kézbesít­hetlen és fölös szállítmányok a vasúti üzletsza­bályzat 70 §-a értelmében nyilvános árverezés utján f. hó 19-én d. e. 9 órakor a vasúti állomás fehérárui raktáraiban kerülnek eladásra, melyhez t. c. közön­ség ezennel m9ghivatik. A MÁV. Igazgatósága. — Lovarda. Tardini és Wollner kitűnően szervezett lovardájával városunkba érkezett és kedd óta előadásokat tart a Korona-téren & kö­zönség nagy látogatottsága mellett, Az előadá­sok műsora igen élvezetes és a mutatványok a legkényesebb igényeket is kielégíthetik. Külö­nösen ; érdekes Tardini igazgató által betanított 4 fekete uiénló produkciója, az igazgató maga­sabb iskolalovaglása, Wollner műlovarnak mu­tatványai a nyeregtelen lovon stb. — Sertésvész. Pápáu és Ugod község­ben a sertésvész a héten fellépett. E miatt vá­osunkban a heti sertésvásárokat beszüntették. — A mult heti mulatságok alkalmával tör­tént felülfizetések kimutatását térszüke miatt jövó' számunkban hozzuk. —Városunkban meghaltak jun. 26—jul. 3-ig Deutsch Lipót 76 éves, izr., gégerák. — Szeleczky Antalné, 78 éves, rk., bél elrázódás. — Bálint Mari 16 éves, rk., tü­dővész. — Nagy Istváuné 58 éves, rk., hagy­máz. — Polgár János 58 éves, rk., — tüdőtá­gulás. — özv. Heya Józsefné 81 éves, rk., agg­kór. — Kálmán Teréz lánya 2 éves, rk. tüdő­lob. — Mórotz József fia 10 hónapos, rk., angol­kór. — Hammermüller Ferenc 36 éves, rk. agykérlob. — tíebdelics Lidi fia 2 hónapos, ev v bélhurut. — Kosa János 90 éves, ref., aggkór. Hálanyilatkozat. Mindazokuak, kik megboldogult nőmnek, illetőleg édes anyánknak temetésén becses meg­jelenésükkel, valamint részvét érzelmükkel nagy veszteségünk feletti mély fajdalmunkat enyhí­teni kegyesek voltak, fogadják ezúttal is leg­bálásb köszönetünket. Kiváló tiszteletünk jelentésével Özv. Nagy István és családja. \ Hálanyilatkozat. Mindazoknak, kik boldogult nagynénénk temetésén megjelenni szivesek voltak, koszorú­küldéssel vagy írásban részvétüket kifejezték, bálás köszönetet mond ezen uton is a Pentz és Kiss család. Kivonat Pápa városának gabona-árjegyzőkönyvéből. 1897. július hó 2-án. o . 0*3 I 'Buza JRozs Árpa Zab Kukorica 'Burgonya Széna 'Zsupp Jó 9 ft 10 kr. G 5 6 4 2 3 2 40 60 20 50 15 50 20 Közép 8 ft 80 kr. 20 20 80 2U 00 00 00 i Alsó 8 ft 60 kr. 00 00 60 00 50 Szerkesztői üzenetek. Stumpf Katinka. Győr. Legközelebb jön. Kézcsók. — Dr. Ilódy Lajos. Bpest. Legközelebbi számunkban hozzuk. Üdvözlet, — H. B. Pápa. Ily elcsépelt problémák uj szempontokból való fejtegetéséhez nem azon 19. év tapasztalata kell, a melynek kezdőpontja a bölcső, ez még akkor sein elég a fejtegetésekhez, ha Pékár Gyulának ismert jelzőit használjuk is fel. Cikkének egy passusa igy hangzik: „Ez a rettenetes gentleman, a ki egy gyűjteményt szerzett magának női vergő­désből." Ugyan kérem, miben gyűjthette ez az ur össze a azokat a vergődéseket: dobozban, zsákban, vagy talán spriüiszos üvegekben ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom