Protestáns egyházi és iskolai lapok – 7. évfolyam – 1848.

1848-01-02 / 1. szám

PROTESTÁNS W r 1. szám. Januar 2. 1848. Az ég és a 1 föld elmúlnak, de aa én beszédeim semmiképen el nem múlnak. Luk. 21, 33. TARTALOM : Isten segíts! — A' reformatio hajnala. Pecz Gyula^— Egyháza épületek kölcsönös biztosítása. Pálfy József'. — Országgyűlési petitio tárgyában. Osztroluczky Mihály. — Felelet Szabó József ta­nár urnák. Zathureczky Sámuel. — Irodalom : Magányos Áhítatosság Oltára. — Marc. Aurél. Antonius Elmélkedései. — Kísérlet az Új - Testamentomnak isteni tekintélyéről. Bogue Dávid. — Szent-lant: Dávid, a' honszabadító. Elefánt Mihály. — Vegyes közlemények. — Levelezések. isten segits! Isten segíts! Mert mi gyarlók vagyunk, 's ha kész a' lélek, a 1 test erötelen. De ki benned bízik, meg nem szégyenül. És hogy ne bíznánk benned, kegyelemnek örök Istene, ki annyi vészeken ke­resztül megőrzéd közöttünk örök igédnek aján­dékait és ezen egyház lámpatartóját nem vetéd ki helyéből. Eíezus felett a 1 félhold parancsol, minthogy s?ket volt ímgyalo I szavára: ..Emlé­kezzél meg, kitől szakadtál el ! lf c Nem szakadtak-e el sokan attól, ki az Alpha és az Omega, és attól, ki vezérünk volt az örök Atyához, és az igétől, melly örökké megmarad ? Nem cseréltek-e sokan az álhitért hitetlenséget, és az istenit nem vetették-e el az emberivel ? Ki azt hinné, hogy az álhit szörnyeit a' hitetlenség foghatná legyőzni, az csalatkoznék véghetetlenül. Soha az évangyéliomi hitre olly szükségünk nem volt, mint épen e' korban, hol az két felöl ostro­moltatik, az álhit és a' hitetlenség által. E' kettő egy és ugyanaz, a' mennyiben mindenik, Isten és igéje helyébe az embert és az ember szót leszi. Az ember bálványozása a 1 napnak szava. Az évangvélmi egyháznak most kell leginkább felöl­tem protestáns jellemét és tiltakoznia mind­azok ellen, kik az istenigét nem engedik a' népek kezeibe juttatni, mind pedig azok ellen, kik azt ki akarják ragadni kezeiből. Az évangyélini egy­háznak most kell leginkább felölteni é va n g y é­1 i o m i jellemét, 's vallást tennie Isten és világ előtt, hogy az istenige a' hiendök és teendők egye­düli zsinórmértéke. Mert ezen egyház csak addig álland, míg az évangyéliom alapjában vetendi meg lábait; csak ugv és csak akkor lesz győztes, ha szivében és kezében az évangyéliommal fog az emberi tételek ellen küzdeni. Azok, kik nem az évangyéliomban állanak, kövessenek akármelly irányt, ugyanazon vonalon fognak találkozni 's menedékök nemleend egyéb, mint hosszas csaló­dás után az évangyéliom biztos révében kötniök ki. Rothan és Bruno urak itt ugy hasonlítanak egymáshoz, mint egyik szem a' másikhoz. Egyeznek abban, hogy az emberiség ne indul­jon a' kijelentett ige után; különbözők abban, hogy az az istenigét emberek által készített hittanok­kal, emez a' véges ész álmaival akarja pótolni. Nekünk ezen vezérek nem kellenek, nekünk elég a' Krisztus ma is és holnap is és mind örö­kön örökké. Mi ötscmRothannal, sem Rnmo úr­ral fel nem cserél jük. Mi azon szabadságot, mely­lyel Krisztus megváltott, nem taszítjuk el, hogy emberek igáiba hajtsuk nyakunkat vagy embe­reknek legyünk szolgái. Isten segíts ! Segíts, hogy évnngyéHornodat sz. , f lélekkel telten hirdessék szolgáid, nem : pi -.bereknek, hanem Istemjek v^gyr£n tet­szem. Isten segíts! Segíts, hogy igéd az álhit és hitetlenség fölött mindinkább diadalmaskodjék. Isten segíts ! Segíts, hogy ezen lapok is, mint kegyelmednek gyönge eszközei, ama diadalt elő­mozdítani törekedjenek, 's jézusi hit, szeretet és remény által egyedül országod terjesztésén ipar­kodjanak. Isten segíts ! Segíts, hogy minél többen sere­geijenek e' zászló alá 's a 1 nekik ingyen juttatott lelki ajándékok mértéke szerint, szerkesztői ösz­tönzést nem várva, a' bennök lakozó szent lélek indításából jelenjenek meg e' téren ! Isten segíts! Segíts, hogy mindenek megismer­jék, miként te bizony nem vagy távol mindeni­künktől, mert hiszen benned vagyunk, mozgunk, élünk és lehelünk. Isten segíts! Segíts, hogy éltünk legyen élet tebenned, hogy Jézus éljen bennünk és mi általa! A' reformatio hajnala. A' reformatiót a' protestánsok, hogy annyival nagyobb fényben tüntethessék fel, öntetsző szük­keblüségből többnyire kiragadják a' történetek lánczolatából, 's szeretik állítgatni, miszerint ho­mály és setétség fedte a 1 lelkeket; nem győzik eléggé festeni a' zárdai és szerzetes élet tudat­lanságát, mintha ez által nagyobbszerüekké vál­Az idézések legnagyobb részt Gieselerböl vetettek. Egyéb forrásaim voltak : Henke, Guerike és Hase. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom