Protestáns egyházi és iskolai lapok – 50. évfolyam – 1907.

1907-10-27 / 43. szám

Apostol Pál a középiskolai szakosztály jelentését mutatta be, a melynek során a halasi gimnázium állam­segély-kérése, némely kikötések mellett helybenhagya­tott, s a középiskolai szakosztályi előadóságról lemondott Katona Mihály érdemei jegyzőkönyvileg örökíttettek meg. H. Kiss Kálmán a nagykőrösi tanítóképzőről tett jelentést. Az igazgató-tanács szervezetéről és hatásköré­ről szóló szabályzatot a gyűlés helybenhagyta s felhívta a vallástanítást végző lelkészeket az idegen tanítóképzők­ben tanuló ref. növendékek adatainak beszolgáltatására. A Ráday-könyvtár-bizottságnak Hamar István által előterjesztett jelentéséből tudomásul vette a gyűlés, hogy a könyvtár rendezése végéhez közeledik, de egyszersmind felhasználtatik a rendezésre nyert államsegély is. Most már a könyvtár megnyitásának és továbbfejlesztésének kellene következni, a mihez azonban a helyiség bővítése és a könyvtárnak rendes könyvtárnoki személyzettel el­látása volna szükséges. Remélni lehet ugyan, hogy a közoktatásügyi kormánytól bizonyos évi segítséget nyer­het a kerület a könyvtár gyarapítására és a dologi ki­adásokra, de a személyi kiadásokat a kerületnek kellene magára vállalnia. Erre azonban, sajnos, nem sok hajlan­dóság mutatkozik ; pedig a Ráday-könyvtárban a kerület és a theologia olyan kincs birtokában van, a melynek megtartásáért és közhaszonra bocsátásáért valóban érde­mes volna áldozatot hozni. A megoldás kérdése a jog­és gazdaságügyi bizottságokhoz ós a számszékhez téte­tett át véleményezés végett. Szöts Farkas a kerületi értekezletnek a lelkészi nyugdíjintézeti törvény végrehajtását illető és lapunk mult heti számában közölt határozati javaslatait terjesztette ezután elő. A megjelölt könnyítéseket a gyűlés általában óhajtandóknak jelentette ki; aggodalmak merültek azon­ban fel a tekintetben, hogy a határozati javaslatok némely pontjai nem viciálják-e magát a törvényt s hogy az óhajtott könnyítések megtörténhetnek-e a konvent hozzá­járulásával s nem a zsinat volna-e illetékes azok meg­tételére ? Mészáros János, Benedek Sándor és Szöts Farkas igyekeztek megnyugtatni az aggodalmaskodókat, s a gyűlés el is fogadta a ker. értekezlet határozati javas­latait s azoknak értelmében ír fel az egyet, konventhez. Az egyházmegyéknek Adám Kálmán főjegyző által referált felterjesztései során kimondták, hogy a kerületi tisztviselőkre és tanácsbirákra nézve nem léptetik életbe á restaurácziót és hogy felkérik a konventet a 3 millió államsegély törvény által biztosításának sürgetésére. A délutáni ülést csaknem teljesen a számszék jelen­tései és a segélyek kiosztása töltötték ki. Segélyt nyertek I. az államsegély-pénztárból a) egy­házak: Baja 150, Karanes 250, Kórógy 300, Kő 200, Vukovár 200, Bisse 200, Czinderibogárd 100, Czún 300, Drávacsepely 100, Ipacsfa 65, Kemse 200, Kisharsány 200, Szava 150, Ujmindszent 150, Zaláta 200, Jászkara­jenő 300, Tápiószele 300, Kazsok 200, Kapoly 200, Bábony 150, Nagyberény 150, Kereki 150, Őszöd 150, Magyar-Székely 150, Budafok 100, Erzsébetfalva 100, Gödöllő 200, Hatvan 300, Kisoroszi 150, Kispest 100, Ócsa 100, Őrszentmiklós 150, Rákosszentmihály 200, Rákosliget 200, Szentendre 100, Szigetmonostor 100, Üllő 100, Nagypall 150, Alapszentivány 150, Szedres 100, Bonyhád 200, Vereb 400, Váralja 500, Kerekegy­háza 250 koronát; b) lelkészek: Kis Mózes 100, Szigeti Bálint 200, Gödöllei József 150, Horváth Antal 100, Kis József 200, Lutár Sándor 100, Szabó Gyula 150, Szűcs Sándor 200, Török Lajos 200, Baranyai Károly 100, Kovács Géza 100, Sáfár Béla 200, Sipos Pál 150, Iíósa Ferencz 150, Domby Béla 150, Kassay Dezső 100, Gerenday Endre 300, Göde Sándor 200, Biczó Zsigmond 200, V. Molnár István 100 koronát. II. A Baldácsy-alapból a) egyházak: Vaiszló 300, Félegyháza 500, Ádánd 300, Érsekcsanád 500, Báta 500, Tinnye 400 koronát; b) lelkészek: Kulifay Elek 300, Kurucz Sándor 300, Józan Sándor 400, Kiss Adolf 400, Begedi Lajos 300, Biczó Pál 250, Kuthy István 150, Tatay Lajos 400, Tóth Kálmán 400 koronát. III. A Szondy-Kenessey-alap 400 kor. segélye Vuko­várnak adatott. IV. Közalapi segélyre ajánltattak: Tárház 1000, Kosd 600, Vasad 500, Tiszavárkony, Pusztaszentimre, Vértesdoboz 400—400, Dunabogdány 200 koronára; Tabajdi Lajos és Csáki István kórvényei- pártolólag ter­jesztettek fel a konventre. V. Tökesegélyre ajánltattak elsősorban : Tahitótfalu, Tiszavárkony, Nagyváty-Kacsóta, Újpest, Somogytúr, Kazsok, Dunabogdány, Somogyendréd, Vejti, Vaál, Csabdi, Erzsébetfalva, Hévízgyörk, Szabadka,Dunaföldvar; másod­sorban : Iváncsa, Vadkert, Zombor, Rákosszentmihály. VI. A segélyt kórt lelkészözvegyek a Baldácsy­alapból fejenként 25, a közpénztárból fejenként 15 kor., az árvák 10—10 korona segélyt kapnak, míg a tanító özvegyeknek és árváknak a közpénztár 10—40 koronát fog kifizetni. A még hátramaradt, kisebb fontosságú ügyek le­tárgyalása után a gyűlés a késő esteli órákban Baksay Sándor püspök hálaadó imádságával ért véget. RÉGISÉG. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Az uszódi ref. egyház levéltárából. 1769. év. Dje 254 Marty Ao 1769. az Isteni Tiszteletbéli Ususunknak megengedéséért, Predikátiók tételekért és Biblia olvasásért ismét ilyen Instantia adódott bé ő Excellentiájának Érsekünknek: Nagyméltóságú Groff, örökös földes Urunk, kinek kezeire mint szolgáknak szemeik az ő Urokra és szol­gálóknak szemeik az ő Aszszonyoknak kezére, ugy nézünk

Next

/
Oldalképek
Tartalom