Dunántúli Protestáns Lap – 27. évfolyam – 1916.

A tatavidéki lelkészértekezlet ülése. Referens. 228 A zsoltárkiadás ügye. Kiss Zoltán. 140 Az adócsökkentési segélyakció decentralizálása. Gy. 50 Az amerikai egyházak statisztikája 1914-ben. 111 Az esperesi értekezlet jegyzőkönyve 100 Az izlam vallás elismerése. Dr. Thuxy Etele. 26 Az ORLE választmányi gyűlése 385 Az őrségi egyházmegye közgyűlése. Csukás Endre. 212 Az V. t.-c. 140. §-hoz. Dr. Matolcsy Sándor. 376 Beszámoló és köszönet. Eőri Szabó Dezső. 22 Egy darab közéletünkből. Pásztor. 41 Egyházunk és az intelligencia. Bernáth István. 218 Egy igazi nemeslevél. Earagó János. 18 Egyházfenntartási alap. 196 Egyházfenntartó alap. K. J. 170 Egyházi élet. Németh István. 322 Egyházkerületi közgyűlés. 340 Egy kálvinista levél. Censor. 255 Egyről-másról. Csiba Imre. 194 Hétköznapi istenitiszteleteink és a biblia. Fülöp József. 260 Hogyan szervezzük az egyházi hivatalnokok beteg­segélyező intézetét? Dr. Kovács István. 409, 417 Javaslat. Patay Károly. 11 Levél egy baptistává lett reformátushoz. Esperes. 66 Megjegyzések. Kiss Zoltán. 3, 20, 141, 156, 165, 172, 214, 393 Methodista istenitisztelet Budapesten. Censor. 43 Népünk visszahódítása. V. V. 298, 306, 314, 323, 332 Protestáns intelligenciánk visszahóditása. Veri­dicus. 250, 258, 266, 281, 291, 315, 325, 333 Protestáns intelligenciánk visszahódítása. Vörös István. 307 Reggeli imádság egyházmegyei gyűléskor. Fülöp József. 266 Rövid végszóm a stóla-ügyben. Jakab Áron. 418 Stólarendezés. Fülöp József. 334 Szabályrendelet az egyetemes adóalapról. Jakab Áron. 415 Szabályrendelet. Vargha Kálmán. 302 Válasz a stóla-ügyben. Fülöp József. 402 Válasz az „Egy darab közéletünkből" c. cikkre. Tanító. 69 Válasz egy válaszra. Pásztor. 74 Válasz. Sedivy László. , 384 Változás a német egyházpolitikában, c. r. 44 Vélemény. 21 Vélemény az egyetemes adóalapról szóló szabály­rendelet-tervezet tárgyában. Jakab Áron. 426 —-Visszapillantás az első háborús évre. Barát József. 95 Visszatérés egyházunkba. Kovács József. 385 III. Tanügy. A csurgói ref. főgimn. régi és új napjai. Kovács József. / 261 A Diákszövetség kérése a lelkészekhez. Rényi György ' O, 57 A kolozsvári diákgyülés. Résztvevő. A lelkészi évek beszámítása a theológií nyugdíjba. 69 A theológiai internátusról. Pongrácz József. 345, 353, 360 A vasárnapi iskola P. V 114 Az elemi iskolai igazgatóság kérdéséhez. Fülöp József. 164 l /^K 60 íeológiai tanári Diákgyülés Felsőörsön. Résztvevő. 229 Diákleányok konferenciája Pápán. Diákleány. 213 (nternátusaínk és más! Patay Károly. 406 Körrendelet a tanárok és tanítók fölmentése ügyében. 8 Még egyszer a pataki kérdéshez. R. K. 153 Patak—Miskolcz. R. K. 122, 130 Szabályrendelet-tervezet. Végh István. 146 Szövetkezeti tanfolyam.- Kiss Zoltán. 187, 195, 243 Tanévmegnyitó beszéd. Németh István. 330 Válasz Rácz Kálmán úrnak. Dr. Kiss Sándor. 186 IV. Tárca. A dogmatika anyaga és fölosztása. Vass Vince. 178, A galicziai orosz uralom napjaiból. A gyermek. Németből. C. S-né. A 23. zsoltár. Gunkel után. A Keresztyén Lelkipásztor. A kinai viharos időkből. 250, A lelkészi tiszt eredete. Jensen után. A németek mult évi gyakorlati theológiai irodal­máról. Szabó Bálint. 173, A Vöröskereszt-Egylet Péterpálnapi gyűjtése Az evangélium Dél-Indiában, m. Az örök reformáció. Győry Elemér. 390, 398, Ábrahám elhivatása. Ifj. Victor János. 218, Bethlen Gábor és 1. Rákóczi Gy. ismeretlen levelei. Miklós Ödön. 340, Bűdai néni búcsúzik a harangoktól. Kersék János. Castellio Sebestyén s nem Kálvin volt az igazi reformátor ? 358, 366, Egy kártyázó és ópium szívó megtérése. Kiss János. 194, 202, 66—1916. Bieberauer Richárd. 4517—1917. Kovács József. Én vagyok-é az? Győr ék József Érdekes adatok a pápai főiskola múltjából. Miklós " Ödön. Írország. Spectator. Isten titkainak sáfárai. Jensen után. Jézus első évei. Robertson után c.—r. Jézus erkölcstana a hegyi beszéd alapján. 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98, 107, 114, 122, 130, 138, 146 Mercier biboros. Mikor született Debreczeni Ember Pál ? Miklós Ödön. Őseim nyomán. Szabolcska Mihály. Régi könyvek, edények. K. Z. Valláspótlékok. Lic. Rácz Kálmán. 274, 282, 260, 306, 314, Viseljetek gondot! Jensen után. 186 37 162 154 38 258 9 181 188 116 408 226 350 ^ 298 374 210 382 202 121 330 ^ 170 217 1 109 414 114 76 299 322 339 V. Nekrológ. I. Ferenc József. 1830—1916. 381 Adászteveli Oroszy Jenő. 1857—19 i 6. Dávid Lajos. 157 k/ Barthalos István. 134 Emlékezés Kutassy Dénesről. Keresztyén. 368 V Eötvös Károly. 135 Görgei Arthúr. Kis Zoltán. 179 Járdánházy Béla. 1894—1916. Merétey Sándor. 377

Next

/
Oldalképek
Tartalom