Protestáns egyházi és iskolai lapok – 59. évfolyam – 1916.

1916-02-20 / 8. szám

PROTESTÁNS Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal IX., Ráday-utcza 28., a hová a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. küldendők. Laptulajdonos és kiadó: A KÁLVIN-SZÖVETSÉG Felelős szerkesztő : BILKEI PAP ISTVÁN. Társszerkesztők: pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. Belső munkatársak : Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Patay Pál dr., Sebestyén Jenő és Veress Jenő. Előfizetési ára: Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, negyedévre : 4 kor. 50 fillér. Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. - Hirdetési díjak: Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Segélykiáltás. Marjay Károly. — Vezérczikk: A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák­szövetség kérése gyülekezeteink lelkipásztoraihoz, — Nekrolog : Simon Ferencz. Dr. K. I. — Külföld : Hollandia. Barát József. — A mi ügyünk. — Irodalom. —• Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szer­kesztői üzenetek. — Pályázat. — Hirdetések. Az Élet Könyvéből. Segélykiáltás. Ap. csel. 16 Maczedónia. ez a földdarab fényes múlttal dicse­kedhetik. Hajdan a görög művészet és ész próbálta hel­lénné tenni. Majd római sasos légiók tapodták, mint büszke hódítók. A jognak nagy birodalma jogosítottnak érezte magát e föld birtokbavételére is . . . Aztán kez­dett Maczedónia napja is felkelni. Sándor, a kit méltán nevez nagynak a világtörténelem, büszkén nevezi magát maczedónnak. E földön erősödik meg úgyannyira, hogy a világ meghódítására indul el. Európai ember Keletből akkora darabot fegyverrel még nem hódított meg előtte, mint ő . . . Van e föld történelmének elfeledett része is. Európa kultúr-történészeinek erről nem volna szabad elfeled­kezniük. Minduntalan azzal dicsekszünk, hogy mivel és mennyitérővel ajándékozta meg Európa a világot. Eköz­ben olyasmiket is neki tulajdonítunk, a mit csak ügye­sen átvett s jól, vagy kevésbbé jól megtartott. Az összes nagy és maradandó vallás-alakokkal Ázsia ajándékozta meg az emberiséget. Confucius, Buddha, Mózes, Zoro­aszter, Jézus Krisztus, Mohamed, valamennyien Ázsia szülöttei. Európa nem adott vallást az emberiségnek, in­kább elvette és elrontotta. Nemcsak a keresztyénség, hanem a kultúrtörténet szempontjából is végtelenül érdekes az, hogy a keresztyénség mely ponton tette rá lábát először Európa földjére ? Maczedónia az a pont, mert a hódító keresztyénség Pállal jött földrészünkre, Maczedón férfiú volt az, a ki Pálnak éjjel álmában megjelent s elkiáltotta a nagy hívó szót: „Jer által Maczedóniába és légy nekünk segít­ségünk!" A látás és a hívó szó szívéig hata s kény­szerítette Pált az indulásra, a segítésre. Ezutánra esik Maczedónia felemeltetése és mélységbe bukása. Évszázadokon keresztül hátán szántottak a hó­dítók. Mohamed követői kiirtották és elnyomták a tel­kekből Pál vetésének eredményét. A kik úgyszólván első kézből vették az evangélium örvendetes üzenetét és pedig nem kisebb férfiú kezéből, mint Pál : a legkevesebbet nyertek . . . E nagy világdúlásban ismét nem kis szerep jutott Maczedóniának. Mind a két tábor ennek a földnek a bírásáért hadakozott és még most is hadakozik. A világ milliói lélekzetfojtva lesik, várják a nagy mérkőzés ki­menetelét. Szegény Maczedónia fiai és leányai immár másodszor szenvedték végig a pokol kínjait . .'. A mint itt ülök csendes szobámban, s fejemet kezemre hajtom, mintha én is látást látnék. Egy macze­dón férfiú áll előttem. Sokáig néma maradt ajka meg­nyílik . . , Közelebb lép hozzám . . . Nézem fáradt, tépett, rongyos alakját, éhségtől kimerült arczát, okosan ragyogó két szemét, a melyekből már kiapadt a könyű . . . Hátán korbácsvájta barázdák, mind két keze véres . . . Véres kezeit nyújtogatja felém, a szava mintha a mély­ből, 2000 év távolából hangzana felém ... De fárad­hatatlanul mondja, sírja: „Jer által Maczedóniába és légy segítségül nékünk!" Testvér, rokon magyar nemzet, fiaid vére összefolyt az én fiaim vérével. Mind a kettőnk karja izmos, lelke aczélos ... . Néked, magyar testvér, több jutott az Evangéliumból, a mit még nekünk senki sem hozott el. Magyar testvér, a ki adtál öldöklő szer­számokat, gránátokat, a melyekkel ölni tudtam, adj az élet kenyeréből is, a mellyel életet támaszthassak! Jer által Maczedóniába, légy segítségül nékünk így is! Te küldd el hozzánk a Pálokat, hitvallókat, bizonyságtevőket, te még sohasem csaltál meg, néked hiszünk! Magyar református Sión, hozzád beszél ez a macze­dóniai férfiú, vájjon látod-e, hallod-e? Elindulsz-e? Marjay Károly. Távíratmegváltásí lapok üdvözlésekhez és részvét kifejezé­sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö­vetség irodájában (IV. ker. t Molnár-utcza 17. szám).

Next

/
Oldalképek
Tartalom