Dunántúli Protestáns Lap – 40. évfolyam – 1929.

I. Vezető cikkek és értekezések - Hiveink lelki gondozása. Somogyi Zoltán

mekek, szegények és szűkölködők körében végzendő munkákról van szó. Erre vonatkozólag részletekbe menő fejtegetésekbe bocsátkoznom nem szükséges. A lelki­pásztort gyülekezetének a speciális helyzete, lelki szük­ségei és a maga egyéni tapasztalatai és Isten Szent­lelke el fogja igazítani, hogy mikor, milyen körülmé­nyek között keresse fel hiveit. A kísértés számtalan nemétől kell tehát népünket megvédenünk. És meg is tehetjük ezt. Csak azt az igaz vallásos érzést kell megragadnunk, s az eddiginél gondosabban ápolnunk, mely ott szunnyad magyar protestáns népünk lelke mélyében, s csak jó kertészre vár, hogy virágot és gyümölcsöt teremjen. „Börtön, gályarabság, bitófa többé nem fenyeget. De e boldogabb kor a folytonos munkásság, a zajtalan kötelességteljesítés tágasabb mezejét nyitja fel előttünk, a lelki gondozás tartalmában nő, szaporodnak annak feladatai. Első­sorban lelkészi karunkra háramlanak ebből újabb és újabb feladatok. Az elődeik által kitaposott ösvény szük a modern élet összes feladatai számára. Érezniök kell, hogy a lelkipásztorság az egész embert," az egész életet megragadó hivatás. Keressék fel a népet minden viszonyában, vigasztaló és tanácsadó lélekkel támogassák minden baja között. Minden szavuk, minden tettük, egész életük a cura pastoralisnak, annak a feltünés­nélküli, zajtalan és áldásos belmissziónak legyen szen­telve, mely az igaz lelkipásztor működésének sarkkövét képezi." Halhatatlan emlékű, vértanu-halált halt gróf Tisza István egyházm. gondnoki székfoglaló beszédéből (1902 szept. 4.) valók e mélységes meggyőződésből, forró faj­és egyházszeretetből fakadó, komoly intelmet tartalmazó szavak. Ma is aktuálisak. Véssük jól a szivünkbe s azonképen cselekedjünk ! Carlyle, a hősök irója pedig ezt mondja: „az ember nem panaszkodhatik környeze­tére, korára s más effélére, annak semmi haszna". Rossz az idő: helyes; azért vagyunk itt, hogy javítsunk rajta! A költő szavaival végzem: „Megyek ki, messze . .. Jertek ! szertejárjunk ... Utunknak Jézus hü vezére lesz, Ahol egy buzgó hű lelket találunk, Hozzánk szegődik és velünk keres. Lelkünk hevét ha többen így kitárjuk, Az egyesekből lesz majd nagy család S a frigyládát, ha végre megtaláltuk, Építsük újra az Úr templomát!" (Vége.) Somogyi Zoltán. ®®@®@®®®®®@®®®®@®®®®®®@®®®®®®®@@®@®@®@® I VEGYESEK 1 © © ®®®®®®@®®®®®@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®® — A dégi református egyház február 6-án egyhangú meghívással Nagy Lajos simontornyai lelkészt választotta lelkipásztorául. Beiktatása március 10-én lesz. Isten áldása legyen az egyhangú választáson! — Theologiai tanárok konferenciája. A magyar­országi református theol. akadémiák és a debreceni gróf Tisza István tudományegyetem hittudományi fakultásának tanárai február hó 23-án tartották évi szokásos gyűlésüket Sárospatakon. E gyűlésen tárgyalás alá kerültek lelkészkép­zésünk legaktuálisabb kérdései a következő tárgysorozatban : 1. A lelkésztanítóság kérdése. Előadó: Győry Elemér. 2. Az amerikai egyházak emlékirata. Előadó : Dr. Erdős Károly. 3. A szószéki használat megszorítása. Előadó: Győry Elemér. 4. A magyarországi theol. akadémiák viszonya a losonci theol. szemináriumhoz. Előadó: Tóth Lajos. 5. Theol. taná­rok külföldi útja. Előadó: Szabó Zoltán. 6. Külföldi ösztön­díjak megosztása. (Megbeszélés.) Előadó: Marton János. 7. A külföldi ösztöndíjak összeírásának folytatása. Előadó: Marton János. 8. A magyar theol. lexicon terve. Előadó: Dr. Vass Vince. 9. A váltakozó tantárgyak előadása, egysé­ges ritmusának megállapítása. Előadó: Dr. Vasady Béla. 10. Az amerikai tanulmányútra menők lehessenek tanpályán levők is. Előadó: Dr. Erdős Károly. 11. A tanulmányi rend­ből az egészségtan hallgatásának törlése. Előadó: Dr. Erdős Károly. 12. Belföldi cserediákakció. Előadó: Szabó Zoltán. 13. Az erdélyi egyházkerület beadványa a külföldi ösztön­díjakban való részesülés tisztázására. Előadó : Marton János. 14. Incze Gábor beadványa a külföldi ösztöndíjakban való részesülés tisztázására. Előadó: Marton János. 15. Szakáll János kérése doktori szigorlat engedélyezésére. Előadó: Marton János. 16. Theologiára lépők görög érettségije. Elő­adó: Dr. Mátyás Ernő. E gyűlésen theol. akadémiánk kép­viseletében Győry Elemér, dr. Tóth Endre, Tóth Lajos és dr. Vass Vince jelentek meg. Hisszük, hogy ebből a tanács­kozásból is gazdag áldás fog fakadni anyaszentegyházunkra és annak lelkészképzésére. — A pápai ág. h. ev. gyülekezet három jelölt közül, kétszeri szavazás után Schöck, Gyula helyettes lelkészt vá­lasztotta meg lelkészének. — A hedrehelyi református gyülekezetnek február 3-án felejthetetlen kedves napja volt. A szokatlanul nagy hidegben is zsúfolásig megtöltötték a buzgó hivek a temp­lomot. Délelőtt dr. Vass Vince theol. tanár, délután Szabó Bálint hetesi lelkész, egyházmegyei főjegyző végezte az istentiszteletet. Zákányi József homokszentgyörgyi lelkész az egyházról szólt tartalmas előadásban. Dr. Vass Vince elő­adásában a rádióval kapcsolatban Isten csudálatos üzenetét fejtegette az emberekhez. A lelkek felmelegedve buzgóság­gal, hittel teljesedtek meg. Főgondnok köszönő szavai után a helybeli lelkész, Németh József, buzgó imával és a gyü­lekezet megáldásával zárta be a hedrehelyiek és vidékiek előtt felejthetetlen napot. — Lelkészbeiktatások. Bujáky Miklóst március 3-án iktatják be Mezőlakon, Ólé Sándort március 17-én Pápán, dr. Vass Vincét március 24-én Enyingen. — A somogyvisontai református egyház néhai Váczi Antal utódjául folyó évi február hó 5-én egyhangúlag és nagy lelkesedéssel Vitéz Tatár Bálint nagydobszai tanítót, kiváló tanerőt és zeneszerzőt választotta meg, aki új állását május 1-én foglalja el. — A vallásfelekezetek törvényhatósági képvi­selete tárgyában a képviselőház közigazgatási bizottsága február 5-iki ülésében hosszabb vita után úgy döntött, hogy a vallásfelekezeteket hiveik számának megfelelő arányban a legnépesebb hitközségek élén álló lelkészek képviselik, tekintet nélkül arra, hogy a törvényhatóság területén választók-e és választhatók-e. — A lévai Ref. Nőegylet február 24-én gazdag mű­sorú vallásos-estélyt rendezett. A műsorból megemlítjük Mohos Kálmán madari lelkész bibliamagyarázatát és szóló­énekét és Zsemlye Lajos hetényi lelkész: A keresztyénség jövője c. előadását. — Választás. A Kaposvári Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Réthy László magyaregresi lelkészt, Gyóni Géza költészetének avatott méltatóját rendes tagjává választotta. — A Kaposvári Református Lap februári száma eszméitető, komoly cselekvésre felhivó vezércikket közöl Egy év mérlege cimen. Igen ügyes tanácsokat ad — ss — Hogyan végezzem az utca- és körzetgondozást ? c. cikkben a belmissziói munkásoknak. B. Major János Az eladósodott ember cimen arról ír, hogy mi mindnyájan Isten adósai vagyunk. A külmisszióról Tóth Kálmán hitoktató ír lelkesen és tartalmasam A wekerletelepi diákgyülésről szép referádát hoz a lap, e gyűlésen Kaposvárról 15-en vettek részt. A csat­lakozott gyülekezetek közül Nemesdéd és Orci számolnak be a gyülekezeti munkákról. Kaposvárról 3^2 hasáb hirt közöl az ügyesen összeállított lap, melyet Farkas Sándor segédlelkész szerkesztett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom