48 találat (0,323 másodperc)

Találatok

1. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
2. 1929-03-04 [007]
[...] megin­dult az eljárás Vajda Imre István volt textilnagykereskedő ellen vámjövedéki ki­hágás [...] alatt ma tartott Vajda Imre István ügyében tárgyalást a tárgyaláson Vaj­da [...] meg és amikor a minisztériumban kérése kedvező elintézése végett fent járt [...] bűnösnek mondván ki Vajda Imre Istvánt őt 990 162 pengő és [...]
3. 1929-03-11 [007]
[...] á r c z y István volt miniszter nagyon sok kii [...] talán éppen az ő földöntúli kérése folytán már nincsen messze Ezért [...]
4. 1929-06-24 [015]
[...] stl szalámigyáraknak vi­szont az a kérése hogy a viákról felhozott sertéshúst [...] tt A bizottság Kai tenbach István ötödéves szobrász wj növendéknek S [...]
5. 1929-11-14 [025]
[...] c z 1 á n Istvánt Soitcvszky Béla belügyminiszter bejelentette az [...] a közgyűlés válassza meg Második kérése arra irányul hogy a fővárosi [...]
6. 1930-01-10 [029]
[...] nagyszabású bűncselekményt fedez­tek fel Bató István székesfehérvéri terménykereskedő a Beatus termény [...] vizsgálat és ennek során Bató István bűntársait le Is tartóztatták és [...] biró végül az alperesi ügyvéd kérése Beck Oszkár ir és Elsiet [...] 1928 novemberében erőszakkal behatolt Kelenyx Istvánná bezárt laka 3 ciba Bizonyos [...]
7. 1930-01-11 [029]
[...] és hftdiözve gy k minden kérése n lehetősig szerint méltányosan Int [...] követke­ző táviratot küldöttek Hágába Bethlen István gr f miniszterelnökhöz A nély [...]
8. 1930-01-18 [030]
[...] telhszletet MCT E A MENTŐK KÉRÉSE A HÁZFELÜGYELŐKHÖZ Még 250 C [...] MOT B VASÁRNAP TEMETIK DESEEWFFY ISTVÁN MINISZTERI TANÁCSOST 4 Dessewff István dr miniszteri tanácsost a Magyarok [...]
9. 1930-02-06 [031]
[...] maga céljaira fordítót ta Potocska Istvánt azzal vezette tévútra hogy a [...] óindulatulag meg magyarázta Lusztignak hogy kérése nem teljesíthető mire Lusztig dühöngeni [...]
10. 1930-03-08 [033]
[...] Feles F Lipót és Feles István Muzeum körut l t ügyében [...] émá nr gyár ma benyújtott kérése tekintetében külön végzéssel fog határozni [...]
11. 1930-06-03 [038]
[...] MOT F TV GEDULY PÜSPÖK KERESE A TÁRSADALOMHOZ A VIHAR SÚJTOTTA [...] sürgette az építőipartörvény megalkotását Nyilas István Békéscsaba az iparos ifjúság szakképzettségének [...]
12. 1930-10-04 [046]
[...] zárlat elrend les ét A kerese set szerint a regény magyarnyelvű [...] 0 T SY Shé da István featőmüvész ügy t akit 2 [...]
13. 1930-11-08 [048]
[...] R á k o s István az Országos Tónitől Szövetség elnöke [...] is A fcan r tcaág kérése az hogy az öreg arrra [...]
14. 1930-11-10 [048]
[...] gyájrimunkás Wolf Gyula cipeszsegéd Sinkovics István gép­lakatos Loso Antal c pészsegód [...] rendzavarás nem törtónt Az ügyész kérésé re az elnök ez után [...] előtt Holitscher F ülöp Szent István tér 5 bejegyzerr kereskedő ellen [...]
15. 1932-04-25 [064]
[...] DÖNTÉSI I KISPESTI RABLÓGYILKOSOK KEGYELMI KERESE ÜGYEBEN Néhány nappal ezelőtt mint [...] B e n k a István r forrná tus lelkész adta [...]
16. 1932-11-26 [068]
[...] garancia váltót irtak alá Gágern kérésé­ 3 P 0 j aki [...] örökrészét Junker Pál dr Károlyi István jogtanácsosa szerint Károlyi egy­izben azt [...]
17. 1933-03-13 [072]
[...] jóin­dulatú megértésre talál az értekezlet kérése mbrt e r okkP ht [...] klóSe után vitéz Arvátfalvi Nagy István országos a nök zárta b [...]
18. 1933-04-27 [073]
[...] megalakult legfőbb fegyelmi bizottság Szab István rá­k ospalotai főgimnáziumi tanárt jogerősen [...] és felül v izsgálták Szabó István tanárt a legfőbb ellenőrző bizottság [...] Fal Ernő kincstári ügyész a kerese tnek mint teljesen alaptalannak elutasítás [...]
19. 1933-05-01 [074]
[...] többi között A mindennapi kenyér kérése ugyanaz mint amit bővebben ez [...] ma id dr Kovats J István egyház­kerületi f ő j egyzo [...]
20. 1933-05-04 [074]
[...] összeomlása után megindult a tüntak keresé s azért a katasztrófáért amely [...] jelenlététen Az ülésen Bilkei lap István taol tanár a Eagyar Va­sárnapi [...] eredményeit és célkitűzéseit Ezután Benkő István lelkész tartott elő­zi a dást [...]
21. 1933-05-20 [075]
[...] 3326 pengőért A mag a ké­rése b sz rmt nem volt [...] a feltűnően gyenge termést Máfcffy István dr törvényszéki biró június 6 [...]
22. 1933-09-29 [085]
[...] hogy az öooo pengős kölcsön ké­rése alkalmával ő megjegyezte hogf nem [...] mielőtt felélni tudott volna Patay István dr másodéi nök közbeszólt Ne [...]
23. 1933-11-08 [087]
[...] jelentkezett Zavaros Aladár fivére Zavaros István székesfehérvári igazgató tanitó és engedélyt [...] főispán megtagadtam ezt mire Zavaros István szinte sirva könyörgött hegy fogadjam [...] eljárás t Amikor aztán min­den kérése hiábavaló volty testvérével együtt leverve [...]
24. 1934-08-25 [109]
[...] 1 9 t H y Istvánnak és szerkesztőtársainak kérése akik azzal fordultak an üj [...]
25. 1934-12-29 [121]
[...] törvényszék zártülésben döntött a vódelom kérése felett A törvényszék ugy határozott [...] ÖRVÉ NYSZSK ÜGYBEO SZTÁSÁBAN Gedé István dr a büntotőtörvényszék elnöke 1935 [...] I tanács vezetését maga Gadó István dr olnök veszi át aki [...]
26. 1935-09-24 [130]
[...] jolentotte hogy Gábel rmgy disz­kréció kérése mollott vototte fol a tilos [...] tott a cikk szorzójo Csók István ollón akinok ügyet ma tárgyalta a büntotőtörvényszék Schadl­tanácsa Csák István a törvényszéki tárgyaláson kijolentotto hogy [...]
27. 1936-05-29 [140]
[...] Endre lakására Vallotta N gy István hogy a Bajcsy Zsilinszky Endrével [...] sajtót Azt állította Ng y István hogy az előbb említett és [...] Á nyomozás során N gy István iratai között megtaláltatott úgynevezett éraékiratnak [...] segítségét kért ós a ítthe kérésé semmi összefüggésben nem volt az [...]
28. 1936-06-30 [142]
[...] 3 án reggel jelentkezzék Viz­niczey István leventefőoktatónál a községházán Balog elkésetten [...] a lá ny a vádlott kérése nélkül vásárolta a különböző ruha­nemüeket [...]
29. 1936-12-31 [154]
[...] zárt ajtók mögött adta elő kérése indokait Rövid zárt tárgyalás után [...] tanúkihallgatások befejezése és vitéz Boronkay István dr ügyészségi alelnök vádbeszéde valamint [...] s a vád szerint Gyuri­cza István nevü mérnöktársától 5 o pengőt [...]
30. 1937-03-16 [160]
[...] László ésV ic z ián István foglalkoztak még az üggyel majd [...] elhamarkodott lépés lenne ilyen­irányú intézkedés kérése Vitéz dr C s i [...]
31. 1937-09-13 [163]
[...] akart az egész nyár folyamán kerese te t t a ált [...] lett kuruc tábornok és Széchenyi István gróf emlékét majd átadta a [...] leesett súlyos sé­rülésekkel a Szent István kórházba vittek a mentők A [...]
32. 1938-01-13 [172]
[...] Nádor Mihály Frledl Margit Pekáry István ág Tersánszky Józsi Jenő ílO [...] azután hogy a bizottsági tagok kérésé re a pénzügyi albizottság január [...] befejezése után az elnöklő Berke István az auté­utépitésekkel kapcsolatosan megemlékezünk arról [...]
33. 1938-05-21 [181]
[...] 0 Szendy Károly polgármester személyes kérése hogy az alábbi cikk a [...] megj elenjék SZENDY KAROLY POLGARBSSTER KÉRÉSE BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZÖNSÉGÉHEZ A küszöbön [...] Andrássy uton a gróf Tisza István utcán a Ferenc Jozsef téren [...]
34. 1938-08-01 [186]
[...] közben gondnokság alá helyezett Hada István gazdálkodótól A felperes keresetében elő­adta [...] az expenznóta perben hogy Hadai István az ügy­védi dijlevűlek kiállítása idején [...] jóhiszeműen járhatott el a dijlcvclek kéré­se és megnyerése körül azonban ezek [...]
35. 1938-08-18 [187]
II ÍREK EGY HATGYERMEKES ÖZVEGYASSZONY KÉRÉSE A KÖZÖNSÉGHEZ Özv Sárközy Jánosné [...] Rezső és dr s Ágasvári István MOT M ORVOSI HIR Dr [...]
36. 1938-09-26 [189]
[...] budapes­ti kir Ítélőtábla dr Zachár István tanácselnök vezetése mellett tartott fellebbviteli [...] 0 szükségmunkát Az volt a kérése hogy feladatát odahaza a lakásán [...]
37. 1939-04-15 [202]
[...] a csoportbizottság által rendezett Szent István országa és a mai Magyarország [...] MELO MELLEN OH 3 K KÉRÉSE M forgalmi adóhivatali ós malómos [...]
38. 1939-06-13 [206]
[...] megye küldöttségét Fülekre faji Fáy István főispán és vitéz dr Endre [...] alispánnal Az ünne­pélyt fájl Fáy István főispán beszéde vezette be majd [...] Az ünnepély so­rán felszólaltak Viczián István ny államtitkár Baross József Nódrád­megyei [...] OMGE nak csak az a kérése hogy fenntartsák a régi rendszert [...]
39. 1939-08-17 [211]
[...] háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr Lantay Istvánnál a vármegye tüzrendészeti előadójánál és [...] között külhónosok vannak dr Lantay István vármegyei aljegyző törvényadta jogával élve [...] telje 3 ithető a színházigazgató kérése azért mert nem volt jogalap [...] azon megálla­pítása is hogy Lantay István dr hétfőn reggel lo órakor [...]
40. 1939-08-23 [211]
[...] hogy a Svájcban élő bátyjának kérése folytán bizonyos leveleket irt dr [...] aki a Svájcban tartózkodó Sonnenfeld István meny­asszonya Elmondotta hogy még 1935 év nyarán ismerte meg Sonnenfeld Ist­vánt aki kéáőbb a vőlegénye lett [...]
41. 1939-10-16 [214]
[...] berlini kirendeltség vezetője és Radnóti István a propaganda csoport vezetője A [...] 0 Az Országos Magyar Sajtókamara kérése a szerkesztő­ségekhez A sajteellenörzo bizottság [...]
42. 1940-02-22 [222]
[...] S a kénviselodáz elnöke totál István i azsáfüpyi Szász Lajos nénzü [...] az i r zs üevmiaiszter kéré­se nek megfelelően a nárt inazsá [...]
43. 1941-03-22 [249]
[...] Q QO 0 pengőért Bortnyák István ós nejéről dr Millhoffer Máris [...] tafortSnltával intézi el az czirányu kérése kot MoT B
44. 1947-05-12 [943]
[...] títszéssel fogadott beszéde után Csurgai István nemzetgyűlési képviselő szólalt fel A [...] határozottan elutasította Ugyanígy kitért e kérése teljesítése elől Oriáo Nándor egyetemi [...]
45. 1947-06-04 [944]
[...] LÁSZLÓT MAR KIVÉGEZTÉK ÉS CSER ISTVÁNT IS H A L Á [...] A JÉPEIRÓSÁG SÁGY TANÁCSA CSER ISTVÁN BÜNTET ES ÉT A NOT [...] A KÖZTARSAÍÍŰ ELNÖKE ELUTASÍTOTTA DSER ISTVÁN VÉDŐJE UJ RAFE LVÉTELT KÉRT [...] NOT IS HELYBENHAGYTA S KEGYELMI KÉ­RÉSE S ELUTASÍTÁST NYERT UjRAFELVÉTEL M [...]
46. 1947-06-13 [944]
[...] ett ma foglalkozott K ölosey István Debrecen város polgármes­tere a É [...] Demeter azonban nem várva meg kérése elintézését az egy máz a [...]
47. 1947-10-27 [947]
[...] v iasztási biros g Burghrrdt István előadó biró ismertette az első [...] Egyesületének választmányi tagja szerepel Burghardt István előadó ezután a Demokrata Néppártnak [...] a koalicio pártjainak az a kérése állapítsa meg a választási biró­ság [...]
48. 1948-03-04 [952]
[...] állás és annak tekintélye yöngyösi Istvánnál vezetői jellegű állása és magas [...] magyar demokrácia javára kamatoztatni Gyarmati István népügyész JÉ a s lyoslkitásért [...] életközösséget megszakította éo férjéne többszöri kérésé re sem olt hajlandó visszaköltözni [...]