Magyar Országos Tudósító, 1939. augusztus/2

1939-08-17 [211]

-—HORVÁTH ÁRPÁD PESTSZENTERZSÉE-ETI SZINHÁZ^EGNYITÁSÁNAK HITELES TÖR­TÉNETE. Pestvármegye illetékes ügyosztálya a következő hir közlésére kérte fel a Magyar Országos Tudósitót: Az egyik budapesti napilap augusztus 15-iki szaraában cikket közölt, amelyben ismertette Horváth Árpád debreceni színigazgató helyzetét a pestszenterzsébeti szinaáznyitásával kapcsolat­ban. A közlemény szerint a kultuszminisztérium beavatkozása ellenére sem volt elérhető, hogy a vármegyei tűzrendészet! bizottság kiszálljon a helyszínre és megállapítsa, hogy a pestszenterzsébet, szinház tüveszélyos e vagy sem, A továbbiak szerint a városatüzrendészeti bizottság a fából épült színházi épületet előadások tartására alkalmatlannak nyilvání­totta és közölte az igazgatóval, hogy fellebbezéssel lehet élni a vár­megyei tűzrendészet! felügyelőséghez. A lap megállapította azt is, hogy hétfőn reggel lo órakor a helyszinre kiszállt L a ntay ^stván dr. várme­gyei tüzrendészeti felügyeiőhelyottes, pestvármegyei aljegyző és ahelyett, hogy a szinház tűzbiztonságát megállapította volna, felszólí­totta az igazgatót, hogy közölje a társulat személyi adatait, a tagok nevét és születési helyét, A tényállás a következő: Horváth Árpád színigazgató a pesti vármegye­házán déli háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr. Lantay Istvánnál, a vármegye tüzrendészeti előadójánál és bejelentve azt, hogy a szinház­nyitási engedélyt nem sikerült elnyernie, helyszini szemle megtartását kérte. Tekintettel arra, hogy közben az alispáni hivatalhoz bejelenté­sek is érkeztek, miszerint a színtársulat tagjai között külhónosok vannak, dr. Lantay István vármegyei aljegyző, törvényadta jogával élve felhi^ta a színházigazgatót, hogy a tagok névsorát is mutassa be, A továbbiakban nem veit telje3ithető a színházigazgató kérése azért, mert nem volt jogalap arra, hogy az elsőfokú tüzrendészeti hatóság határoza­tát megelőzőleg az alispán, mint másodfokú tüzrendészeti hatóság az üggyel érdemben foglalkozhasson. Téves tehát a kérdéses cikk megállapí­tása, hogy a városi tüzrendészeti bizottság határozata ellen fellebbe­zéssel lehet folyamodni a vármegyei tüzrendészeti felügyelőséghez és téves az a megállapítás is, hogy a vármegyei tüzrendészeti bizottság a helyszínre szállt volna ki. Kézenfekvő és minden közigazgatási szakember előtt tudott dolog, hogy a ci :k által emlegetett tüzrendészeti bizottság érdemi döntést nem hozhat, hanem az elsőfokú tüzrendészeti hatóság , vagyis a polgármester, akinek a véghatározata ellen a másodfokú tüzreíjr dószeti hatósághoz lehet fellebbezéssel élni. Téves a cikk azon megálla­pítása is, hogy Lantay István dr. hétfőn reggel lo órakor kiszállt a helyszinro. Nevezett nem volt Pestszenterzsébeten, sem a szóban lévő, sem más ügyben. Az ügy jelenlegi állása, hogy Pest vármegye alispánja augusztus 16-án 4o926/1939. számú rendeletében utasította Pestszenterzsé­bet polgármesterét, hogy az ügyben hozzon elsőfokú véghatározatot, A polgármester a helybeli rendőrkapitányság és a tüzrendészeti hatóság í meghallgatása után még ugyanezen a napon 21688/1939.kig, szám alatt ho­I zott véghatároza/tát kikézbesitette Horváth Árpád színigazgatónak, A nostszenterzsébeti szúhháznyitási ügynek tehát ez a hiteles története, /MOT/B,

Next

/
Oldalképek
Tartalom