Magyar Országos Tudósító, 1935. szeptember/2

1935-09-24 [130]

mj PENGÖKI AJÁNLÁS. . ,/l. folytatás./ Horváth olnök Í ..után több kérdést tott fol a tanúhoz. Meg­kérdezte, hogy az Ernszt és Müllor cég ogylk tágját Ernszt Vilmost miért nom vonták bo a tárgyalásokba és a letétjogyot, illetve megállapodást miért nom Íratták alá Ernszttel is. Láng válasza szerint Müller egyéni ' üzletének látszott a dolog és nom volt szükség még Ernszt aláírására Is. Ezután Korült sor a szembesítésekre. Klein azt firtatta, hogy ki kereste az ismerkedést közto és Láng között, ' - Nom'Kloin volt az, aki ezt kezdeményezto• Bgy' harmadik ur volt a közvotitö, akinek a nevét azonban nom mondhatom meg, líom is szükséges kérem, tudjuk a dolgot, - 3zólt közbe Horváth olnök, A 3zombosités során Klóin és Gábel tovább is megmaradtak amollott, hogy ők nom tudtak pongökiajánlásról, csak részvényüzletet köz­votitettok. Láng ozzol szembon újból ki jolentotte, hogy'Gábel rmgy disz­kréció kérése mollott vototte fol a tilos- ügylet tervét, Klóin is jolon volt, do nem szólt bele a boszéngotésokbe. Tarján Mihály dr., Klóin védője volt az első aki a védők felszólalása során kérdéseket intézett Lánghoz. - Az öné volt a öo.ooo márka? - kérdozto a védő, - Nom, Valaki hozta a szállodába, abból a célból, hogy ' Elsonberg Sárának átadhassam,A pénzt a detektívek nyomban lefoglalták. -|*tfagl éiHi'-sköraHii^ bővebben nyi­latkozzam - válaszolta Láng. ' Dietz Károly dr, Gábel védője kérdésére Láng elmondta ezu­tán, hogy a járásbíróság 1928-ban cimén 2oo pengő fő ős loo pengő mollékpénzbüntetésro itélto, do az indokolásban kifojtetto, hogy egy tönkrement gyáros érdekőbon követte ol a bűncselekményt. Ernszt Vilmos védelmébon dr t Benke Imre védő'tott fol ezu­tán még néhány kérdést, majd a megosketésokro korült a sor. A vád kép­viselő jo indítványozta Láng esküre bocsájtását s a törvényszók a védők ellonzósót mom..vévo figyolombo, Láng Gézát és Salamonnót vallomására mog­oskotto. azonban Ernszt Vilmosné megoskotését mollőzto. Ezután az olnök szünetet rendolt el, /Folyt. köv./Sy. • AZ IBUSZ RÁG/iLMAZÁSI PERE EGY ÚJSÁGÍRÓ ELLEN. A Törvényhozók Lapja cimü időszaki lap mult év'július 15-iki számában "Az IBusz mérlogo" cimmel közlemény jolont mog^ amolybon a cikk szorző­je éloson támadta a vállalat ügyvezetését és'többok között a következő­ket irta: "Maga a vállalat olyan sokra'vitto, hogy ah utóbbi évtized log­szobb botrányának lott a középpontja„.„Ma még mindig ott dolgoznak azók, akiknok az olnökkol együtt menni kollott volna olyan csúfos osót után, /ami vógorodményben is kimüriti a Btk-bo ütköző mogvesztogotés, vagy hütlon kezelés kritériumát/,,, 1933-évi mérleg szintén alátámasztja azt, hogy a vezetőség mogérott az oltávolitá.sra.. t Ennél a vállakózásnál is csak egy sogltség lohot: a levitőzlott vozetőség csondos eltávolítása éá az ogész vállalatnak uj alapókra foktotéso," "-. á eV. -:rát?"f.?*< A közlomóny tartalma miatt Sz IBUSZ R.T. sajt*-* ut#án elkö­vetett rágalmazás vétsége miatt folejaá " •t tott a cikk szorzójo Csók István ollón, akinok ügyet ma tárgyalta a büntotőtörvényszék'Schadl­tanácsa, Csák István a törvényszéki tárgyaláson kijolentotto, hogy nom é rzi magát bűnösnek 03 a valóság bizonyítását kéri. • -Amikor illetéktelen kifizetésekről tettom említést, 'Erottina 2o.ooo pongőjóro gondoltam,- irottina Jenő 2o.ooo pengőt kapott 3 ezt az ös szogot a vállalat vozotőinek vissza kollott fizutni, mort az IBUSZ 80 százalékban az állam tulajdona„ II1 tohát Vissza kollott fizetni a pénzt, akkor illctóktolon kiüizetés történt, A vezetők hűtle­nül közöltek a vállalat pénzét, mort olyan célra fordították, amiro ogy állami vállalatnál pénzt fordítani nom szabad és ugyanokkor, ha nom is büntotőjogi szempontból, do megveszíregetést kövottok' ol; ( /Folyt, köv./P. é /f<tP

Next

/
Oldalképek
Tartalom