Magyar Országos Tudósító, 1933. május/2

1933-05-20 [075]

-—EGY FÖLDBIRTOKOSNÖ 39.ooo KÁRTÉRÍTÉSI PERE A MANTNER CEC ELLEN. Érdekes kártérítési perben volt m-a tárgyalás Már ily Is tván dr. tör­vényszéki biró olott. özvegy Lőwensohn Ernoné földbirtokosnő 38.860 pengő kártéritést követői 0 Mauthnar Ödön megtermelő r.t.-tól ezen az alapon, hogy a toló vás-.rolt lóhere-mag nem volt kifogástalan és ebből kifolyólag súlyos kara merült fel. A földbirtokosnb keresete elo.,dja, hogy két évvel azelőtt ja­nuár 26-án 14 métermázsa, államilag fehér harcával dlomzá-.rolt normális csira képességű korai lóhere nagot vásárolt 3326 pengőért. A mag — a ké­rése b sz.rmt - nem volt kifogástalan, erősen ártott neki a fagy, bár a vásárláskor a Mauthncr cég kifejezetten hangsúlyozta, hogy fagyálló honi magot ad. A földbirtoüosno előleges birói szemlét kert a lengyel­tóti járasbÍróságnál, a biroság ozb meg is tartotta és a szakértei: vé­leménye mogálla- itotta, hogy "külföldi származásra jellemző tul 1 jdon­Ságokkal biró növényzet" sz.u-mazott a magból. A földbirtokosnb a továb­biakban még kim adta, hogy a rossz termés miatt fejősteheneit és igás­állatait nem e rca elletni tol;ármánnyal és a gazdaseg valósággal katasz­trofális helyzetbe korült. Özvegy Lőwensohn Ernoné karát egyösszegben 38.860 pengőben jelolt n: g és ilyen összeg erejéig kerté a Mautlmor 0 é g ol m< .r s z t a 1 ás át. A Mautlmar 0 ö n R.T. a keresettel s ze bon terjedelmes elő­készítő iratban védekezett.. Tagadta mink.nác előtt, hogy Lówensohnné rendülte a magot. Igméundi Aladár somogyfajszi földbirtokos, ország­gyűlési kepvi' elő több földbirtokos részére rendelt, lóhere imgct, köztük volt a földbirtohosnő, Eestetick Vilmos gróf, a felesége, Gál János,. Igmándi és a Kund hitbizományi uradilom, akik részére É szesor 63 métermázsa magot szállított. Egyik birtokos sem emelt semmiféle p'­nászt, cs k özv. Lówensohnné. Tagadta az alperes vállalat, hogy nem kifogástalan magot küldött, 15 év óta egyetlen egy esetben sem ut si-­totta vissza a magvizsg. lo állomás a bemutatott magot azért,, mert az volt a gyanú,, hogy délvidéki származású.. Tagadta a Mattol er cég azt is, hogy a vásárlásnál hangsúlyozt. k volna,, hogy fagyálló a mag, mert a magyar lóhere sem egészen áll ellent a téli időjárásnak.. Azt. is felhoz­ta, az alperesi, irat, hogy a fohérbárcáts állami zár is azt igazolja, hogy a vizsgáló állomás a magot haz. i származásúnak és arankamentssnek t alélta. Mindezek a lap j án a kereset elutasítását kérte. Lówensohnné a véd kezo iratra ; ujabb iratban válaszolt és mellékelte az előleges birói szemléről felvett * jegyzőkönyveket es szakértő vél eme n -eket és kérte a bizonyitás elrendelését,, több ta­nú kihallgatását, akik la.tt.de a feltűnően gyenge termést. Máfcffy István dr. törvényszéki biró június 6-ára tüzto ki az ujabb tárgyalást, amikor határoz a bizonyitás elrendelése kérdéstben, /MGT/SY. KÉNYS ZEk 1 ( ;33E GEK. - Egyes t Újpesti Vegyészeti Gyá r ak Kollár Miklós bej. cég /At: ­la u. 95/99 ./ kényszeregyősségi ügyében a törvényszék az egyességet jí yahagyő végzést jogerősnek nyilvánította és a vagyonfelügyelő diját és kiada.sát 2ooo pengőben állapította neg. - Schmelzer Schaskel Henrik ruhakereskedő /Teleki tér 28. sátor, kény szere gye sségi ügyében a törvényszék az eljárást befejezettnek, u vánitotta. /MOT/, ---A MAGYAR J© ÁS 2EGYLET PÉNZÜGYI JC GI SZAKOSZTÁLYA május 24-én, sz. . dán délután fél hét órakor a budapesti ügyvédi Kamara helyiségébon /Szemére u. lo./ ülést tart, amelyen Takács ; György dr. pénzüg. fogalmazó "A szék sfóvárosi községi adórendszer* 11 cimmel előadást tart /MOT/. '•

Next

/
Oldalképek
Tartalom