Magyar Országos Tudósító, 1941. március/2

1941-03-22 [249]

Paroellázó rt.-ról dr.Olló Lajoenéra 13152/5,hraz« 55*000 pengőért. Buday Kálmannérol a Biró-utca 9#sz.KF3!.-re 6385 hrsz. ol*700 pen-jőé*^ Soherl Eívinés nőjéről Just Emiiné és birtoktársára 10027 hrat •$0*000 pen-öőrt, dr.Hódoe Bólánó ós birtoktársiaről Kaufmann Bélára 6s HHok­táraára 4998.hrsz. 331.000 pengőért, dr.Jarkóviőa Antal és birtoktáraaiw ról Kaufmann Bélánó ós birtoktár sátra 7583/%x • hrsz. 58.000 pengőérts* Budapesti Kereskedelmi ós Vállalkozási rt.-ról Belemen József 6* bir­toktársaira 7650 hrsz. 54.000 pengőért, Sülyoa Imre és birtoktérf éréi lökete Sándor ós nejére 11.426/3 .hrsz. 80.000 pengőért, dr.ftxbécyi Adolf ós nejérői Bachraoh József és birtoktársaira 13.960 hrsz«$Q«QO0 pengőért, Bortnyák István ós nejéről dr.Millhoffer Máris, és birtoktár­sálra 6764 hrsz. 160.000 pengőért, Deutsoh József ós nejéről dr.Basolr Lorántra 13840.hrsz, 68.600 pen;őért, Óriás Zoltánról Kóozén Laazlér* 8262/30.hrsz,222.000 pengőért, dr;Róthel Jenő és birtoktársairol az Építőipari rt.-ra 23586/1-23.hrsz. 100.360 pengőért, Dévai VUaoi 6« nejéről Pál Imre ós blrtoktársaira 13,274 hrsz.157.000 pe ngőért, BttM Elek ős nejéről Vogl Viimoanóra 2676/4.hrsz, 120.000 pengőért;«oth»n Hormannérél dr.Dorőghy Ervinné ós birtoktárséra 13045/10.hrsz.165.500 pengőért, dr.Palugyay Móricnó'és birtoktársáról ifj .Király Lajos és birtoktársára 4134/19,20 .hrsz» 102,000 pengőért, Mugyi Károly és biftalo. társáról dr.Horváth Lipótra 4555/61 .hrsz. 75,000 pengőért, dr. Nádas Bé­la és birtoktársáról Szabó Jánosra 13761/2.hraz. 68.000 pengőért, • Szántó Bernáfcné ós birtoktársairól Harsány! Jenő ós nejére 4128/1/4.hrs£„ 94,000 pengőért, Csaják. Kálmán ós nejéről Vándor Imro ée nejére 4|Hl/l # hrsz, 180.000 pengőért. Nagy Imre és nejéről Rosonberg Arnoldnóra 15031 .hrsz.69.000 pengőért, Házópitő ós ErtékositŐ Szövetkezetről dr. Hornyánezky Lajosnóra 13.55o/30hrsz, 166.000 pengőért, driJankoviah Antal ée birtoktárs áról Oaál Sándor és nőjére 7583/2 ,hrez .52.000 pen­gőért, Voröcioi Ehrohöffer Adáról Rutbai .andráa és birtoktárs ára 14507/2,hraz, 60,000 pon-őórt, Gaól Sándor ós nejéről Kolozs l» a Jo* ée birtoktársaira 13550/28.hrsz. 460',000 pengőért, dr.Garai Láaalóné ée birtéktáfraairól Batthyény-utca 27.sz.Házépítő Szövetkezetre 139*18/2, hrsz, 55.000 pengőért, Polgár Adolfról Rónai Miklósra 9778,hraz» • 60,000 pengőért, Balogh Gusztávról a Póstamostorok és Postamesteri Al­kalmazottak Orsz .Nyugdíjé gyosuletóre 7760»hrsz, 68,000 pengőért, dr» Farkas Ignáo ós nejéről Weisz Fülöpre 13525,hrsz. 345,000 pongőért # Oyarmathy Efidrónó ós birtoktársáról dr.Soóky Józsofnó'ós blrtoktársaira 4366/2,hrsz. 130.000 pengőért, Lucatelle Nándorról dr.Domonkos László ós nejóro 8224 .hrsz. 47.500 pengőőrt. /MOT/Lá, Vr. MEZŐGAZDASÁG MEGJELENT AZ ADÓBEVALLÁSI TÁJÉKOZTATÓ - GAZDÁK RÉSZÉRE. Miután a pénzügyminiszter utasította az adóhivatalokat, hogy az olye,n adóaókkzÖL szembon, akiknek jövedelme túlnyomó részt mező- és erdőgazdaságból szár­mazik ós akik adóbevallásukat legkésőbb március 31-ig önként benyújtják* a birs ág kivetését wollőzzók és ezen tulmenőon egy óni kóreleare éprilia Í5-lg meg további halasztás, kérhető, az OMöE és .az Országos Mezőgazda* sági Kamara adóbevallási tájékoztatót szerkesztott a gazdák réazóro. Ez a 24 oldalaa igen időszerű tájékoztató toljosor. dijmontosen áll a gazdakozönsóg rondolkDZósóro. A két gazdaórdekképvisolot ezúton iar fel­hívja tohát a gazdaközönség figyelmét, hogy minól előbb forduljon tiz fillóros levólbélyog megküldóslvel az OMGE, illetve az Országos Mező­gazdasági Kamara titkári hivatalához /Budapest, IX.,Köztelek-tttea 8., illetve V»,Szabadság-tér 10./ hogy amig a példányok ki nem fegynak, loheason ax ezir&nyu kóróseket kielégítő ni. Mindkét gazdaszorv titkájri hivatala póa tafortSnltával intézi el az czirányu kérése kot. /MoT/B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom