Magyar Országos Tudósító, 1936. május/2

1936-05-29 [140]

.tuwuiaQ-BAn^ix&rrwjomimrxüö: uuxiaaina ÜUZUTT VMÍ-ZJÍS ,. t /_. ,íolyt./ Rajniss aláírást, miután előzőleg fekete tentával aláirta a Theodor , B ara­sits ; nevet_, ; A. levélnek,-illetve emlékiratnak december .28-ár a történt 'ki­igazítását 8'eszközölte utólag azért, mert az elkészítés után jutott eszé bé^. nogv••'ha az eredeti májusi'dátumot hagyja rajta, az eltelt idő hosszu­^^f^Í^$^3^^fe%^í^^^^^5"^? Bajcsy Zsilinszky Endrében, Az ily módon elkészített emlékiratot n.agával vitte a K 0 dern kávéházba és ott megmutat­ta Baj csy Zsilinszky E n drének, aki azt elkérte tőle. Kérésének teljesíté­sét azonban megtagadta és azt mondotta, hogy fényképmásolatot feszíthetnek'" róla, az eredetit ugyanis meg akarta tartani-magának". E beszélgetés alkal* mával említést tett arról a kísérőlevélről is, amellyel annakidején a Me-. morandumot elküldték G. Wolfnak és amelynek egy elrontott példánya bir­tokában maradt. Bajcsy Zsilinszky Endrétől a fényképmásolat elkészítésé­re nyugta mellett 2o pengőt kapott és a fényképmásolatot a Rád Miklós fele üz.létben elkészíttette és zárt bortitékban elküldötte Bajcsy Zsilinszky Endre lakására. Vallotta' N;gy István, hogy a Bajcsy Zsilinszky Endrével foly­t áj^ott tárgyalásokról Simánál Pál szerkesztőn kívül senkinek tudomása nem'volt, erre az eljárásra őt senki rá nem birta, az egész dolgot kizá­rólag saját"akarati elhatározásáb ü l eszközölte, mert politikai meggyőző­dése azt diktálta, hogy ily módon kompromittálja a baloldali sajtót, .:... . Azt állította Ng y István, hogy az előbb említett és birtoká­3 an maradt elrontott kísérőlevél keltezését is megváltoztatta 1936 január 8-ra/ az azon levő Barasits Tivadar aláírást pedig valódinak mondotta, Á nyomozás során N-gy István iratai között megtaláltatott? &£.'^ úgynevezett éraékiratnak az a példánya, me^yxről a fényképmásolat készült • é^,.Vegy; "Eüer Excellenz" megszóiitásu levél, aa ellyel kapcso latban vallot­tá ^agy^ls ttiő-ii azt, hogy az :a Memorandummal együtt G.Wolfnak elküldött le*» vélínéjkf.égy elrontott és nála maradt példánya és az azon levő aláírás Ba­rá^i'vs;Tivadar sajátkezű aláírása.. Barasits Tivadar erre ,a vallomásra ki-­jelentette,; hogy az valótlan és hogy ; sem-G, WqlfSal, s.Om.Nágy Ist vánnal ebben. a vonatkóz-asbén f-sb,ha^nem> tárgyalt, & sem a., Memdra.ntumet, s em a vmósti" említett.levélét-söHS 81$ nem irtai ••-—•.-• ,. ijSomo­-ÍT-"" ,,l .'' ; ;Á; /II. alatt// szószérint idézett; levélre,,v onatkozólag'a nyomo­jz,&$!'"S0r&.h\kih'aíIgatott ; Budapesten 1895,.,évb(?n- szü'lete tt r, 0 kat 6 ; állás­jaé'lkuli .magántisztviselő foglalkozású. Schmidt:László' ki jelentette, hogy a;levelet 1 teljes egészében 8 hamisította. Elmondotta, hogy 192o-bah a mun­kás biztosító pénztár tisztviselője-..volt, dr, Györki .Imrét onnan Ismeri^"" NevezetStéí. 'hosszú' •'éveken keresetül- nem találkozott,, 1935 május'hó 4, nap­ján nagy nyomora miatt felment hozzá és eladott neki egy képet* Kérésére Ígéretet kapott, hogy -nyolc-tíz nap múlva egy ruhával is ki regit!;, Körül­í belül egy'hét múlva" ismét felment Györki Imre irodájába a huháért, Idő­közben azonban olvasta a hírlapokban megjelent Raj ni ss -levelet és eszébe jutott, hogy a munkavállalók szövetkezetétől elhozott annakidején német vonatkozású leveleket. Ezeket a leveleket megmutatta.Györki ^mrének, aki '""azonban, visszaadta őket azzal, hogy azok nem érdeklik Dt« Ekkor az--.al a 'mesével"állt- elő, hogy a, volt. szövetkezet vidéki . igazgatói elvittek olyan levéleket, amelyeken Rajniss Ferenc aláírása szerepei, azonban a leve­,lek Inárcskakucson vannak. Ekkor kapott Györki -tiirétő?. h ?, pengő utikölt­' séget, hogy hozza el a leveleket. Ugyanezen hó 12 t napján vásárolt egy levélpapirost és legépelte azt a levelet, amelyet dr fl Györki Imre kép­viselő ugyanaznap este a képviselőház ülef^vi bemutatott,. A levélre lila tintával ráirta a Rajniss nevet. Ugyanekkor,,irt egy másik levelet is Májláthnak címezve^ amelyben többek között arról ls irt, hogy a memoran­dumot továbbította. Ennek a levélnek az aláírását olvashatatlanul irta alá. Délután felvitte a levelet dr, Györki Imre képviselőhöz, mintha azo­kat Inárcskakucsrói hozta volna, Györki Imre a leveleket átvette s ekkor - kapta meg a már régebben megígért ruhát is, .'• Kijelentette Schmidt László,, hogy Györki .csupán. á;Zért ment fel első Ízben, hogy. segítségét kért? .ós a ítthe kérésé .-•''.* semmi .összefüggésben nem volt'az átadott "Levelekkel^ .r: ':• annak adását >W •Qr.' Györki im*e már korábbéii meg Ígérte, még akkoi^ " ebikor .a -Levelekről • • .„szó sem. völt. Kijelentette, hogy állá snélküll helyzete &$, a:: éhség vitte arra az'ütra, hö'gy " olyan. emberi) vezessen' félj?^ : f üá-/;, drGyörki, aki mindig .segített, rajta, .ha hozzáfordult," /Foly:t : köv,/' ?,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom