Magyar Országos Tudósító, 1935. szeptember/2

1935-09-16 [130]

POLITIKA NÉMETH ILIRE ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ KŐSZEGI BESZÁMOLÓJA. Pro d o m o : A kőszegi beszámolóról és ünnepségekről a MOT későbbi kiadásaiban adunk részletos tudósítást. Vitéz Marton Béla képviselő, a Nonzoti Egység Pártja országos főtitkára Kőszegen a kövotkoző beszedőt mondotta* - A kerületi elnök ur értéked beszéde - mondotta vitéz Marton Béla - megnyugtató bizonyitékát szolgáltatta annak, hogy azok az esznek, amelyeknek megvalósításáért három esztendeje harcolunk, a magyar nép legszélesebb rétogeinok lelkében termékeny talajra találtak. Beszéde tov&bbi részébon hangsúlyozta, hogy egy nemzet éle­tének kialakulásában egyenrangú jelentőségo van az állami gépezetnek és a társadalmi munkának. - A nemzet nagy életkérdései - folytatta Marton Béla ­csak a nomzot fiainak összefogása által teremtőtt orővel oldhatók meg. Ennok az erőnek rendszerbéioglaláscti jelenti a Nemzeti Egység szervozési munkája. - Olyan belpolitikát akarunk követni, amely a nemzet múltjá­hoz és faji sajátságaiban gyökerező hagyományokhoz való ragaszkodás mel­lett az idő követeléseihez alkalmazkodó haladást jelenti. Külpolitikailag pedig csak egy törekvésünk lehet. A Magyarságnak Európa nemzetei között azt a helyet koll biztosítani, amely ezeréves múltja ós a földrajzi köve­telmények észszcrüaégo révén is joggal megilleti. - A Nemzeti Egység Pártja tehát, mint a mozgalom politikai faktora, az állam és a nomzot jövőjének biztosítását nem a minisztori bár­sonyszékek, azaz az egyes parlamenti pártok és frakciók vozotőf érfiáinak, hanem a nép legszélesebb rétegeinek "koalíciójában" látja* -Az öncélú nemzeti államiság fennmaradását elsősorban a ma­gyar fajú sajátosságok erőteljesebb kiműveléséből fakadó orő biztositja. Enr.'ok belátása vezetett ahhoz, hogy szükség van mélyreható reformokra, amelyeknek irányelvei a Nemzeti Munkatervbe foglaltattak, - A reformok élén a kenyérkérdós biztositá-Sa áll. A többi reform ezt csak követheti. - Egy mélyreható reformpolitikával járó áldozatokat csak az az uj magyar tipus képes meghozni, az a teljes értékű állampolgár, aki érzi és tudja, hogy öncélú és örökéletű érték csak egy van: a nemzet. - Az a munka, amelyet a Nemzeti Egység szervezetei a múlt­ban végeztek és fokozott mértékben a jövőbon folytatnak, világos bizonyí­téka annak, hogy nem vál&sztáisi célokrt szolgáló átmeneti jellegű alaku­latokról, hanem értékálló szervezetekről van szó, amelyek önzetlen munkájú' ért jogosan követelhetnek mogbecsülőst mindenkitől. - Bnnok a közérdekű munkának a támogatása egyetlen foglal­kozási ággal, vagy hivatali állással sem lo'hot összeférhetetlen és ezt a jelvényt, amely a nemzet érdokobon végzett munkában való részvétolt dokumentálja, az ekeszarvától a miniszteri bársorjezékig mindenki büsz­kén visolhoti. y^/-? ^-7 /Folyt, köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom