Magyar Országos Tudósító, 1930. november/1

1930-11-03 [048]

JÓZSEFKIRALYI HERCEG JELEN LÉTÉBEK SZOMBATON DÉLELŐTT FÉNYES ÜNNEPSÉGGEL LEPLEZITEK LE ü HŐSI HALALT HÜLT EGYETEMI IFJivK EMLÉKMŰVÉT.­A világháborúban hősi halált halt budapesti egyetemi hallgatók emlékét a Pázmány Péter Tudományegyetem Tanáosa az egyetomi ifjúsági egye­sületek bevonásával diszes emlékműben örökítette meg, amely a Tudomány egy o­tom központi ópületének egyetem-téri utcai falazatán nyert elhelyezést. Az ékes domborművet Z a .. X. a György szobrászművész és L c c h n e r Jenő épí­tőművész alkották meg és a szoborcsoportozatnak szombaton délelőtt volt az ünnepélyes leleplezése. Az ünnepséget az egyetem-téri templomban énekes szentmise vezet­te be, amelyet Tolkenbe rg Alajol dr. volt egyetemi rektor celeb­rált fényes papi segédlettel. Szentmise után ugyancsak Wolkenberg Alajos dr. mondott a templomban egybegyűlt diszes közönség számára ünnepi szentbe­szédet, h. templomi ünnepség befejezése után a szentmisén megjelent előkelő közönség az emlékmű elé vonult. Ekkorára az egyetemi ifjúság több ezer főnyi hatalmas sorege diáksapkásan, diszbeöltözötten, katonai rendben felvonult az egyetem tétre, amelyet a szélrózsa minden irányából érkező . csoportok 11 órára már teljesen megtöltöttek. A látványos és festői felvonulást a Turul bajtársi egyesület rendezte és a különböző meneteszlopokban a Verbóczy baj­társi egyesület, a Csaba-egyesület, a Szent Imre főiskolai hallgatók egyle­te ós az Emericana tagjai csaknem teljes számban résztvettek, A megjelent közönség sorában ott voltak többek között: elsősor­ban József királyi herceg szárnysegédével, ezenkívül Nékám La,Jos dr, a Páz­mány Péter Tudományegyetem rektora, Szily Kálmán dr. vrllá és közoktatás­ügyi államtitkár, Berezeli ^enő székesfóvárosi a ik>lgármester, Hász Aladár min, tanácsos, Hüttl Tivadar műegyetemi rektor, Schandl József dr, közgaz­dasági egyetemi dékán, Farkass Géza .dr. tudományegyetemi orvoskari dékán és a Budapesten elhelyezett egyetemk és főiskolák tanári kara csaknem teljes számban. Programra szerint először az Egyetemi Énekkarok adták elő Liszt Ferenc: "Csata előtt" cimü hazafias slalát, Vaszi Viktor egyetemi énekkari karnagy vezetésével. Ezután Eszterhás - Kreisz István jog­hallgató lépett a hatalmas, nemzetiszínű lehellel eltakart szobor olé, aki az egyetemi ifjúsági bajtársi egyesületek nevében mondott ünnepi beszédet. Beszéde során kitért arra, hogy az ország fővárosának egyetemi hallgatói 1919 óta, 11 éven át folytattak küzdelmet ezért az emlékműért, amelyet nost sikerült tető alá juttatniok, Engedelmet kért a jelenlévő József kirá­lyi hercegtől az emlékmű leleplezésére, a&tól a királyi hercegtől - úgymond ­aki a hősi halált halt magyar egyetemi ifjak legendás csatáinak fenköltlel­ÍU vezére volt. A királyi herceg intésére az egyetemi altisztek £elgttrtfi­;•: tték a hatalmas, nemzetiszínű leplet és ekkor láthatóvá vált a t^jbomü classzikus szépsége. A szoborcsoportozat á harctéren olernyedton leroskadó catonaruhás ifjút ábrázol, akinek segítségére intelligens arckifejozésti, lagyar ifjak csoportja siet. A csoportozat fölött Magyarország neintőjójpek lakja lebeg és az egész alkotás összhatása megkapó mély és művészi. Az om­.okmü felső részén a következő szavak olvashatók: "Pro Patria mortumis 1914­918/; lent az alábbi latin jelmondatot vésték kőbe: "Juvenibus Academicis irtutis aemula statuit Juvontue Kcademica 1919-1930". Jobbról oldalt edig ez a felirat tündöklik: "Tűrj érte mindent ami bánt; kint, szenvedést s halalt, de el ne szenvedd, el ne tűrd Véred gyalázatát." /Folyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom