Magyar Országos Tudósító, 1936. június/2

1936-06-30 [142]

—A TÁBLA SÚLYOSBÍTOTTA A GYILKOS KÁLOZI LEVENTE BÜNTETÉSÉT, Balog János 19 éves kálózi gazdasági cseléd a levente gyakoris tokon isme­telten fegyelmezetr*n. magatartást tanúsított, ezért Kasz ala Lajos kálózi leventeoktató utasította, hogy 1935 június 3-án reggel jelentkezzék Viz­niczey István leventefőoktatónál a községházán. Balog elkésetten jelent meg a kihallgatáson s a főoktató kérdéseire, aki Lits Jenő segédjegyző je­lenlétében fogadta, kihivó hangon felelgetett, Vizniczey emiatt türelmét vesztve kétszer arculütötte Balogot, aki erre felkapott egy ott talált f»­puskát és azzal a főoktatera támadt, Vizniczey és Lits egyesült erővel nagynehezen megfékezték a vadul hadonászó, rendkívül nagyerejü Balogot, aki viszont a következő, óvatlan pillanatban hirtelen előkapta bicskáját a azt Igen nagy lendülettel háromszor egymás után a gyanútlan Vizniozey hátába ésm ellébe döfte. Lits segédjegyző ekkor éppen az ajtónál állott s mire a villámgyorsan lejátszódott támadással járó neszre felfigyelt a megfordult, Balog már előtte állt, véres bicskáját a segédjegyző mellébe és karjába mártva s őt az útból félrelökve r rohanvást elmenekült. Vizniczey csak ennyit tudott mondani: • Nézd, milyen véres lettem,.. - s a következő másodpercben szi­véhez kapva, holtan rogyott össze, Lits Jenő kálózi segédjegyzőt hetekig ápolták a székesfehérvári kórházban, mlg súlyos sérüléseiből felépült, • Balog Jánost a székesfehérvári törvényszék vonta felelősségre. Az elsőfokú biróság a tényállás pontos megállapítása után a vádlottat érés felindulásban elkövetett szándékos emberölés bűntettében, valamint annak kisérletében, továbbá kétrendbeli hatósági közeg elleni erőszak bűntetté* ben mondta ki bűnösnek ós összebüntetésül négyévi börtönre Ítélte. A budapesti tábla a jogi minősítés részbeni megváltoztatásával* a vádlott büntetését hatévi fegyházra súlyosbította, A tábla Ítéletében ugy a köz vádleó, mint a közvédő megnyugodtak, a vádlottat; viszont a táblai tárgyalásra nem vezették elő s igy ő a jogorvoslati kéreZjm felől még nem nyilatkozott. /MOT/Ky. c a •—FELMENTETTÉK A HÁZAS SÁGSZÉDELGÉS VÁDJA ALÓL A LIGETI ÉNEKEST* Penessy Ferenc büntetőtörvényszéki egyesbiró ma targyalta ifj. Heiter Gyu?­la sütősegód és festő bűnügyét, aki ellen a királyi ügyészség csalás bün­tette cimén emelt vádat. Eszerint Heiter még 1933 őszén megismerkedett a városligetben Medvés Eszter takarítónővel, akinek házasságot Ígért és en­nek hatása alatt a lány ruhanemtteket vásárolt Heitérnék és párhónapon ke­resztül eltartotta. Később azonban H6L ter otthagyta a lányt. A -vádlott tagadta bűnösségét, Védekezése szerint a városliget­ben egyik sörözőben énekelt 8 itt ismerkedett meg Medvés Eszterrel, aki csakhamar felhívta őt, hogy költözzön hozzá. Anélkül, hogy kérte volna, a lány egy pár ruhaneműt vásárolt neki. Nem felel meg a valóságnak azon­ban az, hogy a lány kitartotta volna őt, mert akkoriban az'énekléssel na­pi 3-4 pengőt keresett és azt közös háztartásra fordította. IdSközben aztán megismerkedett Strausz Rózsival, akit megszeretett és feleségül vett*/ Medvés Eszter takarítónő ugy vallott, ry a vádlott könyörgésére vette őt magához és csak azután vásárolt HeiterneSr különféle ruhánemüeket, ami­hor az már házasságot Ígért neki. Akihallgatott Heiter Gyuláné viszont ugy vallott, hogy Medvés Eszter csalta Heitert magához. A vádlott Indíts ványára a törvényszók párperces zárt tárgyalást rendelt el és ugyancsak a nyilvánosság kizárása mellett szembesítették Medvés Esztert is a vád­lottal. A perbeszédek elhangzása után a törvényszék felmentette ifj. Hei­t ar Gyulát a vád alól azzal az indokolással, hogy az elhangzott vallo­mások szerint a lá^ny a vádlott kérése nélkül vásárolta a különböző ruha­nemüeket és már a házassági'Ígéret elhangzása előtt közös háztartásban é.tek. Az ügyész fellebbezett, /MOT/Ma. — —

Next

/
Oldalképek
Tartalom