Magyar Országos Tudósító, 1930. november/1

1930-11-10 [048]

UJABB KOMMUNISTA CSOPORT A BÜNTETÖTÖRVENYSZFK ELŐTT. Szomák Jenő ár, törvényszéki tanácselnök elnöklete alatt n büntetötör­vényszék ma kezdte meg 11 vádlottnak bűnügyét, akik ellen a kir , ügyész, ség az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos folforgatásá­r a és megsemmisítésére Irányuló bűntett illetvo vétség cimén emelt vá­dat. A vádlottak Csernáth Elek gépmunkás, Woiner Jenő szabósegéd, Pa­hocsa gándor gyájrimunkás, Wolf Gyula cipeszsegéd. Sinkovics István gép­lakatos, Loso Antal c&pészsegód, Péter Elemér lakatossegéd, Pürst Lász­ló kereskedősegéd, Hajdú Sándor mázolósegéd, ós ezen kivül egy fiatal­korú himzőnő ós üvegcsiszolö tanonc. A vád szerint Csennáth es társai a kommunisták magyar orsz ugi pártja további kiépítésére irányuló mozga­lomban tevékenykedtek és ez év június 30-án az igazságügyminiszterium ós a törvényszék palotája előtt rendezett utcai tavargásnak kitervelői és végrehajtói voltak. Június 30-án az esti órákban ugyanis a Markó­utcában és a törvényszéki palotát körülvevő mellékutcákban csoportosulva kiabálni kezdtek, szidták az államot, izgatókijelentéseket tettek a fenn álló rend ellen, éltették a proletér diktatúrát. Ugyanakkor kövekkel és vasdarabokkal a törvényszék több ablakát betörték. A vádhatóságot a fő­tárgyaláson Lindmayer Béla dr. kir. ügyész képvisolte, raig a védelmet Szőke Sándor dr.,Szőnyi László dr. és má 3 ügyvédek látták el. A fiatal korú üvegcsiszolón kivül az összes többi vádlottak vizsg ála ti fogságban vannak és fogházőrők kisérték őket fel a főtárgyalasra* Szemák elnök mindenekelőtt személyi viszonyaikra vonatkozó­an hallgatta ki a vádlottakat. Osernáth Elek az elsőrendű vádlott mind­j árt az első hozzáintézett kérdésre kijelentette, hogy"ezolőtt a biró. ság előtt sommiféle kijelentést tenni nem hajlandó" ugyanekkor sértő kijelentést is tett. Lindmayer Béla dr. kir. ügyész rögtön felállott és kérte a törvényszéket adjon alkalmat arra, hogy a nyilvánosság kizárása mellett indokolja meg indítványát, amellyel a tárgyalás egész tartamára zárt tárgyalást kér. Az elnök azonban kijelentette, hogy addig is, amig szemolyi viszonyaira vonatkozóan hallgatja ki a vádlottakat, ennek nOm látja szükségét. Rögtön utána a hetvenkedő Csernáth felé fordult ezek­kel a szavakkal: - A törvényszék Önt az előbbeni magaviseletóért két heti magán­zárka fegyelmi büntetéssel sújtja, hetenként kétszer sőtétzárkával és fekhely megvonásával dulyosbitva. Most pedig üljön le! Csernáth szó nélkül helyet foglalt, mire azután az elnök az itatokbcl olvasta fel a személyi viszonyaira vonatkozó adatokat, Szemák elnöknek ez a gyors és erélyes intézkedése hatással volt a többi vádlott ra is, mert valamennyien illedelmesen válaszoltak a hozzájuk intézett kérdésekre és többé semmifele rendzavarás nem törtónt. Az ügyész kérésé re az elnök ez után kiküldte a teremből a hallgatóságot, hogy Lindmayer ügyes z nEg indokolhass a a zárt tárgyalás elrendelésére venatkozó kérését. Rövid idő múlva az ügyész Indítványára a törvényszék ugy határo­zott, hogy egyelőre elrendeli a nyilvánosság kizárását, /POLyt.KÖv,/Ma, KÉNYSZEREGYEZSÉGEK. A buiapeaü királyi törvényszék megindította a kény szeregyezségi eljárást - Rottmann József /Főherceg Sándor-utca 36./ fűszer és csemege kereskedő ellen. Vagyonfelügyelő Lándori Kéler Bertalan dr. ügyvéd; kö­vetelések bejelentése november 27-ig az OHE-nél, - Geiringer Ottó /Csáky-utca 24./ magántisztviselő ellen. Va­gyonfelügyelő Stesser Sános dr. ügyvéd. Követelések bejelentése november 29-ig a királyi törvényszéknél, egyezségi tárgyalás december 9-ón, d.e. lo órakor Kunst Győző dr. törvényszéki biró előtt, - Holitscher F ülöp /Szent István-tér 5./ bejegyzerr kereskedő ellen. Vag:/onf elügyelő Rásé Lajos dr. ügyvéd; - Biró Dezső /Sas-utca 15./ kötő, szövőgyár bejegyzett e&g 9* ellen. Vagyonfelügyelő Weisz K^oly dr. ügyvéd; - Silber Miksa cipész és cipőkereskedő, mint a Glück J, utóda /Rákoczi-ut 4./ be nem jegyzett cég tulajdonosa ellen. Vagyonfelügyelő Stesser János dr. ügyvéd; - követelések bejelentése a három utóbbi ügy­ben november 29-ig az OHE-nél. /MOT/

Next

/
Oldalképek
Tartalom