Magyar Országos Tudósító, 1933. május/1

1933-05-01 [074]

BALTAZÁR DEZSŐ FÜ3FÖK FR^LIKÁCIóJA SZILÁGYI r*3ZSŐ-T_RI TEMFLÓMBAN. A "budai, Szilágyi Bézső-tóri református egyházközség vasárnap tartott "gyülekezeti napjá"-t, a zsúfolásig telt t enplomban, illus ztr is vendőgs zónok: Baltazár L ozsc dr. tiszántúli püspök, konvent i ós zsinati lelkészi elnök prédikációja vezette be. A püspököt a budai pres­bitérium fogadta, s H a y p á 1 Béla lelkész köszöntötte. Az üdvözlésre a püspök meleg szavakkal válaszolt. Az istentiszteleten a püspök - Hay­pál'Béla lelkész Biblia-olvasása és imája után - a Példabeszédek Könyve . ' XXX.részének 8.verse alapján:"Szegénységet, vagy gazdagságot ne adj nokon Istenem, - táplálj engem hozzám illő eledellel,..", erre a textusra ópit­ve mondotta el megrázó igehirdetéséi, így szólt a többi között: - A mindennapi kenyér kérése ugyanaz, mint amit bővebben ez a s zentirat i hely kifejt: "Szegénységet, vagy gazdagságot no adj nelson Istenei, hanem táplálj engem hozzám illa eledellel". Az'Isten gyerme­keihez illendő eledel az elegendő táplálék, a tiszta ruha, az egészséges lakás. Ahol ezek hiányzanak, ott szegénység van. Ahol szegénység van, ott kettős baj, kettős bün átka fenyeget. Az egyik baj a szegénységet szenvedő emberé, nappalok vergődésével, éjszakák álmatlanságával.A macik baj az egész társadalomnak a betegsége, a bizonytalanság; gyűlölködés,..- ár:, ­kódásol:, ellentétes erők egymást rontása, vesztése utján. Az egyik bür: a társadalom bűne, a társadalomé, amelyik olyan könnyon,léhán és lelket­lenül tudja megnyugtatni zilált lelkiismeretét Káin szavaivai: "Avagy őiízőjo vagyok-e én az én atyám fiának?" A társadalom bűne az államok b".­ne is. Ha ajj államok parancsoló szóval, törvénnyel és hatalommal meg tud­ják csinálni a milliók nyomorúságát országok darabolása, népek igába törése, pénz kinkamrájában gyötrése, háborúk mészárszékére hurcolása ut­ján, meg kellene tudniOk csinálni az éhező milliók mindennapi kenyerét is. Talán ez' könnyebb, szebb, Istennek tetszőbb volna...A másik bün a sze­génység bünc. Ezt egy darabig lehet tanáccsal, tanítással,hittel,remény­séggel,, vagy erőhatalommal lefolytatni; de az éhség, a nyomorúság előbb­utóbb kitermeli az emberből az állatot, amelynek lázadó dühe az okosság köteleivel többé meg nem fogható. Előtte tüz szokott járni,nyomában vér, alatta pusztulás, felette átok. - Megváltás van a nyomorúságból, A bölcsesség utja,amelyen találkozik 's közel jön egymáshoz a szegénység Ós a gazdagság.A bölcsos­ség utja, amelynek kezdete az Isten félelme és a vége találkozás Jézussal, aki^licgyokc t és^ölgycket rokonságba tudja hozni szer etettél,amely ké­pessé és dicsővé tette őtet,"odaadni életét váltságul sokakért." Igehirdetés után dr. Kalasy-iíagy József egyetemi tanár "Világ­nézetek válsága és a kálvinizmus"- c immel tartott előadás t .Délut án a templomban műsoros vallásos-estély' volt, amelyen Kaynál Béla lolkósf mondott imát és megnyitó beszédet,ma id dr .Kovats J.István egyház­kerületi f ő j egyzo J'Mire tanítanak a mai nehéz idők" c immel beszólt .Közre­működött még: A kom Lajos orgonaművész, Szentgyörgy1 László hegedűművész, bas ilides Már la, az_ Operaház tagja/ Gyökössy Endre'a Fotőf i-Tár sas ág tagja, Venczoll Béla,az Operaház örökös tagja és Kiss Sándor missziói lelkész. Az előadások idején a templomot zsúfolásig megtöltötte a közön­ség.Ott voltak többek között: dr .Borsos Endre és -Balogh Gábor gondnokok, Benedek Sándor, dr.Boér Elek., dr .Ilimoth Béla, dr .N eus chloss -Knüsl i Kornél, Hegyi Lozső, dr.Borbély Kálmán és/sokan mások. /MOT/F.

Next

/
Oldalképek
Tartalom