Magyar Országos Tudósító, 1937. március/2

1937-03-16 [160]

FŐVÁROS A llERKSZTkNY KÖZSÉGI PÁRT ÉRTE, EZLETE. A húsvéti ünnepeket meg előzően .edden este tartotta utols 0 pártértekezletét a Keresztény Községi Párt. Dr, Csilléry András elnök számolt be az utols 0 hetek politikai eseményeiről és ezek kapcsán arra buzditotta a törvényhatósági bizottsá­gi tagokat, hogy a párt erőinok maradéktalanabb kifejtése céljáb°l foko­zottabb tevékenységet folytassanak, tartsák fenn a választó., kai az állan­dó nexust, gyakori értekezletek és beszámolói:. . utján. Szóbahozta az elnök a különböző oldalakról megnyilvánult támadásokat is, amelyek a párt irigyelt egységét akarták megbontani. Kijelentette, hogy minden ilyen irányú törekvés meddő, mert a keresztény iv özségi Párt határozottan halad a kolff károly által adott célkitűzések felé. Napirend előtt dr. K u n c z e Lajos szólalt fel, s a leg­utóbb Óbudán megtartott kerületi nagygyűléssel f ogla Ikozott, amelyen a kü­lönböző pártok és társadalmi egyesülete;: vettek részt, A Keresztény Köz­ségi Párt távoltartotta magát ettől a iegnyilvánulást°l, mert meggyőződést szerzett arr°l, hogy voltaképpen liberális irányú próbálkozásr°l van sz°, amelynek az a célja, hogy a keresztény községi Párt által korábban elért eredményeket magának kisajátítsa, Felsz°lalása kapcsán arra kérte a párt­elnököt, hasson oda, hogy Óbuda kispolgárságának régi lakóhelyén való meg­maradhatása céljából mielőbb több kis lakásos bérházat épitsen a III, kerü­letben a székesfőváros. Ezután vitéz dr. Ősik László foglalkozott a Széchenyi György-féle támadással. Idézte Széchenyi Györgynek 1927-ből kelt cikkét, amelyben az altalános magyar közhangulattal szemben Kossuth Lajos: ér­tékelését illetően foglalt állást. Hangoztatta, hogy aki mar- ezelőtt tiz éve ilyen ferdén látta meg a magyarság világraszóló értékeit, att°l való­ban nem lehet egyebet várni, minthogy egészen sajátságos szil: lát°körü meg­nyilvánulásainak kifejezést adjon. Visszautasította a Keresztény Községi Pártot és a Kék-Kereszt mozgalmat ért inzultust és amidőn rámutatott arra, hogy a Keresztény Községi Pártnak a Kékkereszt-mozgalommal továbbra is a legteljesebb együttműködésben kell haladnia, megjelölte azokat a szempon­tokat, amelyeknek figyelembevételével a párt további izmosodé sa Dekovét­kezhetik, B o c s á r y Kálmán is foglalkozott a különböző szélsőjobbolda­li raozg a Inakkal és ezekkel kapcsolatban azt fejtegette, hogy a Keresztény Községi ^ártnak fel kell készülnie a legteljesebb erővel a harcra, amely­nél: célja a magyar haza sorsának jobbrafordítása. Gyúr k. o v i c s Hen­rik is hozzászólt a kérdéshez, majd & agy László dr* pártigazgató utasí­totta vissza azo.:at az inszinuáciokat, amelyei:, el felelőtlenül, burkolt gyanúsitások formájában illették a Keresztény Községi Pártot és a hozzá közelálló Kékkereszt-mozgalmat, Hangsúlyozta, hogy minden erővel szembe kell szállani az ilyen felelőtlen gyanúsításokkal, G i d r ó László ésV ic z ián István foglalkoztak még az üggyel, majd vitéz dr, u s i 1: László ujabb felszólalásában egyes fél­reértett szavait magyarázta meg, A vitát dr, c silléry András el­nök zárta be, aki kijelentette, hogy a Keresztény Községi Part teljes tu­datában van annak, hogy nemcsak fővárosi viszonylatban, hane a vidéken is nagy szerep vár reá. Bejelentette az elnök azt is, hogy az Egyesült Keresztény Párt legut°bbi értekezletén már szóbakerült az a kérdés, hogy a fővárost illetően mielőbb tisztázásra kerüljön a két párt ..özött'i vi­szony. Bejelentette az elnök azt is, hogy a Keresztény községi Párt ápri­lis 6-án fogja betölteni az üresedésben lévő tisztségeket. Az ülés végén G i d r o László indítványt terjesztett be, amelyben rendkívüli özgyti­los összehívására tett javaslatot Kémeri Nagy Imre internálása miatt, G s. illéry András meggyőzte a bizottsági tagot arról, hogy a belügyminiszteri döntés előtt teljesen elhamarkodott lépés lenne ilyen­irányú intézkedés kérése. Vitéz dr. C s i k László javaslatára egyéb­ként kimondotta az értekézlet, hogy Kémeri Nagy Imrét bátor, magyar em­jberhez méltó magatartásáért együttérzéséről biztosit ja, /kOT/H \£K .

Next

/
Oldalképek
Tartalom