Magyar Országos Tudósító, 1933. május/1

1933-05-04 [074]

/HcI.IAN BÁLINT BESZÉDE A TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZGYŰLÉSEN. ' Folytat ás 2,/ Hosszasan ünnepelték Hcraan Bálint kultuszminisztert anlékbe­szécé nek befejezése után, majd a miniszter az elnöki székből kegyeletes szavakkal emlékezett meg a. társaság nagy veszteségéről: Csá nki Dezső­nek és Kollányi leróna dr.-nak elhunytáról. Végül ismertette, hogy a T örténelmi Társulat tiszteleti tagjává választotta dr. Angyal Dávid ? dr. Finác zy firnő és 5 z ád e c zky -K a r d o s s Lajos egyetemi tanárokat, továb­bá a külföldi töraénettudésok közül leveíezőtagokká választották: dr. Paul Kehr egyetemi tanárú, a romai porosz történeti intézet igazgatóját, H. T. '"olentrander leydeni egyetemi tanárt, Hans Nabholz zürichi egyete­mi tanárt és Stanislav Ketrzinski varsói egyetemi tanárt. Ezután J á n o s s y Dénes dr. miniszteri osztálytanácsos jartott rendkívül érdekes előadást a szaloniki-i perről, amelyben ismer­te j te azokét az oltok a-:., amelyek Bosznia és Hercegovina anexiója után a "Fekece Kéz" néven ismert szerb katonai terror egyesület keletkezését előmozdították. A Fekete Kéz vezetői nagyrészt azokból a nemzeti fana­tizmustól áthatott fiatal tisztektől állottak - mondotta az előadó ­akik 1903-ban Cbrenovics Sándor szerb királyt éő nejét meggyilkolták'és akik attól az időponttol kezdve Szerbiában köztiszteletnek örvendtek, léilovanovic s, majd lasics miniszterelnök tudatosan tűrték, sőt előmoz­dították ennek a terroregyesületnek működését, amelynek felei őt len poli­tikája a belgrádi politikai vonalvezetésbe teljesen teillett: a Fekete Kéz irredenta sikereit a belgrádi kormány igyekezett learatni, A Fekete Kéz rendezte a Varesanin táborszernagy, Csuvaj és Skerlecz horvát bánok, illetve Bogdanovics Lucián karlócai pátriárka elleni merényleteket, me­lyeknek sorát Ferenc Ferdinánd sarajevéi meggyilkolása zárta le, A szert hadseregnek - fejtegette- rendkívül érdekes előadásá­ban Jánossy Dénes - o világháborútan való összeomlása után megindult a tüntak-keresé-s azért a katasztrófáért, amely a szert népet oly mélyen sújtotta. A aüntakot a kormány a Fekete Kézben vélte feltalálni. léikor pedig Károly király különb éke-ki sé rlet e alkalmával a francia kormánytól biztosítékot kért a délszláv agitáció végleges elfojtására, a Korfu szigetére menekült szert kormány elhatározta, hogy a Fekete Kéz vezető tagjainak feláldozásával kísérletet tesz a Ballhausplatz bizalmának biz­tosítására . Ezért nem habozott, hogy a Fekete Kéz vezetői a szaloniki-i haditörvén szék' előtt koholt vád alapján pertefogassa és kivégeztesse. A kivégzés 1917, június 28-án meg is történt. E nagy politikai per anyagát üebersborger János bécsi egyetemi tanár a német t irodalmi kor­mány megbízásától a közeljövőben rendezi sajté alá. •'• Az előadás elhangzása után Lukinich Imre a főtitkári jelentést olvasta fel, majd dr. K o s s á n y i Béla titkár a- zárszá­madást és a kel'".sé a vetést mutatta be a közgyűlésnek, amely egyhangú­lag elfogadta ,'zokat. A közgyűlés lelkes hangulattan ért véget. /lví0T/Vr EGYHÁZI HÍREK • EEGKEZDoLOTT A VAS/JANAII ISKOLAI SZÖVETSÉG ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA. A Vasárnapi Iskolai Szövetség csütörtökön, pénteken és szombaton Budapes­ten országos konferenciát tart. Csütörtökön este volt a konferencia megnyitó ülése a Horánszky-ucca 2 6, számú helyiségben, nagyszámú hallga­tóság jelenlététen. Az ülésen Bilkei lap István taol. tanár,a. Eagyar Va­sárnapi Iskolai Szövetség 'elnöke üdvözölte a Vasárnapi Iskolai Világszö­vetség európai főtitkárát, dr. James Kellyt ,aki ezután angolnyelvü elő­adást tartott, hangoztatva,hogy a mi eletünknek is vissza kell tükröznie Krisztus életét,s igaz hit kell^hogy bennünket Krisztushoz fűzzön.Végül ismertette az illusztris vendég a Vasárnapi Iskolai Szövetség rendelteté­sét, eredményeit és célkitűzéseit.Ezután Benkő István lelkész tartott elő­zi a dást arról teszéIve,hogy a szövetség tagjainak a lélekpalántákat arra I k- 11 nevelni,hogy Krisztus virágai lehessenek, fenteken ugyancsak a ,': líoránszky-ucca 26. számú helyiségben, délután négy órai kezdettel a konfe­\ renciát folytatják. Muraközy Gyula és Szabó Miklós ref .lelkészek és Eohr Henrik eV.lELkész tartanak előadásokat, James Kelly és befeje­zésül dr. Victor János lelk'sz beszélnek. /M01'/Vr

Next

/
Oldalképek
Tartalom