Magyar Országos Tudósító, 1947. június

1947-06-13 [944]

Két és félévi börtönre- Ítélte a NOT a MŰÉT volt országos elnökét. . Tö Sy/Sk A Népblrézágok Országos Tanácsa Szabó Zoltán dr, elnölclá-* . se mel-J.ett ma foglalkozott K'ölosey . István, 'Debrecen város polgármes­tere,, a ¥É? volt o-szagos elnöke háborús bűnügyével*. A váift szerint mint országgyűlési megviselő a képviseláházban a háború fokozottabb folytatása érdekében beszédet mondott, Slsöfokon a népbiroság hatévi szabadságvesztéssel sújtotta Kölcseyt, a NOT most a büntetést két és félévi börtönben állapította meg* Enyhítő,körülményként mérlegelte az országos Tanács a vádlott, javára, hogy sok Üldözöttnek segített,-sőt többe.- életét megmentette, továbbá azt is* hogy a fbgházorvos 1 véle­mény szerint súlyos betegv /U&il/ Büi.ügy'i bonyodalmak y Nemzeti i'-art szópárt lisztje körül,,, Tö Km/ok A Nemzeti .Parasztpárt országos központja részére a' köz* e'J lát ás i .minis zterlum engedélyt adott., hogy baranyai párttagjai a üo­mányábóT Összegyűjtött hat mázsa lisztet Budapestre szállíthassa .Ezt Szamos 1~ Kapásak József gazdálkodó vállalt*.; el, Kivel azonban a meg­adott címen a liszt átvevőiekéijt. megjelölt személy t'ávclléte miatt a lisztet átadni nem tudta. Demeter Tibor üzletvezetőt kérte meg,hogy addig is, mig a Parasztpárt átveszi a lisztet, Őrizze azt meg. Deme­ter ennek fejében egy mázsa lisz-at kért és Szamosi megígérte, hegy. e kívánságát a parasztpárt tudomására hozza. Demeter azonban nem várva meg kérése elintézését, az egy máz ".a lisztet átadts iáig;'' Lajos koosmá­rosnak törlesztésül, mert' Nagynak öt.ven liter bor tárával tartozott. Tekintve, hogy lisztet oskk azok vehetnek estesére, munkadíj fejében csak azok fogadhatnak e-l^ akiknek erre engedélyük van, mindhármuk el­len böstádi'.eljárás indult * .1 budapesti törvényszék annakidején a közellátás• "érdekelt venzályeztetó bűntettért Szamosit tizhónapi bör­tönre, -.eynoe^t négyévi fegyházra, Nagyot háromhónápi fogházra .izél­te, Kost fog": átkozott az üggyel másodfokon a tábla Lakatos-tanácsa és .Komschitz Férnie'f oál" a^ikpyészhelyetbes felszólalása után Szamosit felmentette a vád alól .^Demeter büntetését nyolchóhapi,Nagyét pedig • hat hónapi börtönbon áll"! pitotta meg, mert ezt a büntetést találta a . vádlottak bűnösségével arányban állának, /«»I0T/ - ' Fogy . erre jtegatőket d$ál*ö el 'a Kúria . / a Kualán * - • Tö 1. p/ők . A veszprémi törvényszék Janik Lajos várpalotai gyári munkást, mert .fegyy.e rét nem' szolgáltatta be, öt hónapi fogházra. Ítél­te 7,- A Kúria e büntetést hároiaáónapi fogházra szállította 3é*á Ihlnár Karc!" lakatos segédre a győri törvényszék f eg;. ­vérrejtsgetése-n'c négyhó&api fogházbüntetést szabott ki. Ezt a Kúria most két hónapi fogkázb^ni álla oitottn meg, Ugyaniak kéthónapi fogház-­büntetést ka p.att/ű.agi János íöldmives f^gyvérre jtogetes nlatt,akxt a gyári. oÖrvérrysaK'? aiinakidején__hathenapi fogházra Ítélt* /"OT/ v . -• " r { • . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom