Magyar Országos Tudósító, 1930. február/1

1930-02-01 [031]

Kézirat, Első kiadás. Budapest, 1930. február 1. XII. évfolyam, 26. szám.­KÓZ GAZDASÁG. A MAGYAR TISZTVISELŐK TAJW.LKrjíZTÁRA. R.T. január 31.-én tartotta XXIII, évi rendes közgyűlését báró F e r é n y i Zsigmond elnöklete alatt, A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette az igazgatóság jelentését, mely sze­rint az intézet az elmúlt évben is örvendetes fejlődést és kedvező üzlet­eredményt ért el. Az intézet betétállománya a tavalyi 4.3 millió pengőről 5 # 1 millió pengőre emelkedett, tiszta nyeresége pedig a mult évi 193.793.37 pengővel szemben 199,389.26 penget tesz ki. A közgyűlés ugy ha­tározott, hogy a tavalyi 12 ,.^-os osztalékot az idén Is fentartja, vagyis a 10,- pengő névértékű részvények után f. évben is 1.20 penf.o osztalékot fizet február 1-től kezdödőleg./MOT/B, KIK EK, •--HALÁLOZÁS. R é t h y L« Fálnét vasárnap délben fél egy órakor temetik a rákoskeresztúri izr, temetőben, /MOT/B. Pro d o m o : Fenti hir szíves közlé­sét kérik a t. Szerkesztőségektől RétHy Lajos a Testi Hírlap és Réthy Sándor a Ma­gyar Hirlap munkatársaié ~—AZ ORSZJGOS SZENTGELLiRT EGYESÜLET pénteken este összejövetelt rendezett, melyen a február Szent Ixxst Gellért jubiláris-ünnepség részleteit beszélték meg. Megvitatták az egyesület rcüvésztagjaival a Szent Gellért­Szent Imre szobor és kép-pályadij módozatalt,/MOT/B. EGYHÁZI H I R E E . -—MEGNYÍLT A DEBRECENI SIAK^ONFEFJSNCIA* Debrecenből jelentik, hogy ma, szombatin regjgl kezdődött meg ott a Magyar Református aiákok Soli Deo Glória-Szövetségének kétnapos" konferenciája, melyet az ország református diákjai számára rendeznek, k Kossuth-utiai templomban Dobos Károly lelkész, a szövetség elnöke tartott bibliamagyarázatot, majd ugyanott nyílt meg a konferencia, s ezen megnyitóbeszédet Baltazár Dezső dr. püspök, az egyetemes konvent é országos zsinat lelkészi elnöke mendett, mint a gyűlés házigazdája, melegen köszöntbe a megjelent nagyszámú diák­publikumot. Az első előadó Veress Jenő tábori alesperes, teolw m. tanár volt, aki a mai magyar irodalom kálvinista szempontból való mérlegét állította fel, A hozzászólások után, a református diákság jövője és misszi­ója kérdését beszélték meg, Bogdán Gyula wekerletelepi lelkész, az . "Őrálló" cimü lap szerkesztőjének előadásában. Debrecennek az uj magyar é­' A'?* £ e £ ó FÍtéésében való hivatásáról J u há s z Na g y Sándor dr.v,mi­n iszter beszelt. A délelőtt negyedik előadása Sebestyén Jenő dr.é. a budapesti teológia igazgatójáé, a "Kálvinista Szemle" főszerkesztő léé I volt, "Az imádkozó hősiesség vallása"-ról. Holnap folytatódik a konferen­cia, este pedig irodalmi ünmp lesz, a többi között M é r 1 0' s Zsigmond Iró, vitéz Bessenyey Lajos dr. gdfcmisu igazgató és Gz. Kun Béla dr. egyetemi tanár közreműködésével,/líOT/P, .

Next

/
Oldalképek
Tartalom