Magyar Országos Tudósító, 1929. június/2

1929-06-24 [015]

F 6' V ÁR 0 S . /A főváros közélelmozése. F o 1 y > t a - - / A k özé le Íme z és i ügyosztály a kérelmeket nagyrészben pártolja, rész­ben pedig pártoló javaslattal küldi meg a pénzügyi osztálynak. Hpzz áj árult a bizottság a vegyészeti intéaet. a tejhivatal, közpomti élerliszer-ellenőrzés jövő-évi költségvetés tervezetéhez, amely nagyjá­ban az idei béretek között mozog. Végül a vidéki szalámigyárak azon ké­relmét tárgyalták, hogy a Budap sten vásárolt seré&sbusbóí vidéki gyá­radban vészitett szalámi után, ha a kíszárut Budapestre visszahozzák, a vágó-és vásárdijat téritsók vissza, nehogy kétszeresen fizessenek. Az ügy­osztály ezt a kérést méltányosnak tartja. A fcudap-^stl szalámigyáraknak vi­szont az a kérése, hogy a viákról felhozott sertéshúst mont.sitsék a vágó és vásárdíj alól. Ezt a kérelmet nem tartja tétjestihetőnek a biztt'ság, d< méltányosnak tartja, hogy a budapesti szalámigyárakba- exportált szalámi után a beszedett vágó és vás cr dijat részben visszatérítsék. M ntkót_ javas­lat egyhangú elfogadása után a bizottság kisebb folyóügyket tárgyaiig és ezzel az ülés véget ért. /MOT/D. PÍRTÉRTEKEZLET. Az Egységes Községi Podgári P-^rt hétfőn este K o z •.. a Jenő eln^-öklésével értekezletet tartott, amelyei a szerdai közgyűlés napi­rendjével foglalkoztak. A botöltésre váró zuglói és Regnum harianum plé­bániákra B arkóczy Sándor és Kéme t h y Ernő a párt egyhangú joliitjei.. , Az autóbusz beruházási prcgramm és a - kornyékbe li közle­kedési tervezet tárgyalásánál Sc^e u e r Róbert tájékoztatta az értekez­letet. Az értekezlet helyeslően vette tudomásul Seuer Róbertnek a pénzü­gyi bizottságban tett indítványát és ennek megfelelően követeli, hogy az uj közpomti autóbusz garé^zs mellett feltétlenül építsék meg az igazgató­sági épületet és a munkás jóléti épületeke t is. A környékbeli autóbusz köz­lekedés tervét elfogadták. ^ Az : értekezlet Seuer Ró ert ujabb felszólalóé utáb köve­telte _ az autóbusz re 1 átiók mielöbb't rendbehozás ót mert attól lehet tartani, hogy az uj kocsikat nem tudják üzembe helyez­ni az elhánygólt utvonalak miatt. A pórt elnöksége erélyes lépéseket tesz ezirá yban. Kozma Jenő elnök beszámolt a vásárpénztár és a Beszkárt közgyű­lésével kapcsolatos előkészületekről és nagy helyeslés között jelentette be hogy a pártközi megállapodás Értelmében E r e k y Károly lesz a vásárpénz­tár elnöke. Ugyancsak bejelentette azt is-, hogy a Beszkárt jjá alakuló igazgatóságában a párt tagjai négy helyet foglalnak le. Napirend Után Koz­ma Jenő visszapillantott az elmúlt törvényhatosági időszak eseményeire és rámutatott az eredméhyevre, deéLyet a pártnak elérnie sikerült. Kérte a ta­gokat tartsanak ki tovább is é - regi energiával dolgozzanak az elkövetke­ző törvényhatósági évben is. Vcgül kellemes, nyári pihenést kivánt a párt tagjainak. A tagok nevében B i b i t i Horváth János köszönte meg a K^zma Jenő fáradhatatlan munkásságát és ezzel az értekezlet - mely a nyá­ri szünet előtt valószínűleg az utolsó volt - kilenc érakor vérét ért. /íiOT/D. ) IPARMŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ. Az Iparművészeti állandvj - szakbizottság b 1 ­^ b r E dre tan-csnok elnöklésével mai ülésében döntött azon öszötndij / odoitélésérői, melyet a főváros az iparművészeti Föiikolla hallgatói részé­re létéelte tt A bizottság Kai tenbach István ötödéves szobrász wj növendéknek, . • . ' . . S' i m a y mester tani tv anyának itélte • oda a 600 pengoo stipendiumot. /MOT/D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom