Magyar Országos Tudósító, 1932. április/3

1932-04-21 [064]

Kézirat. \ • ülsókiauls. Budapesti 1932. április 21. XIV. évfoly?% 89. szám.­H I R t£ K KOZLjKiDFSI BAId3SaI.SK. Csütörtökön a kora reggeli órákban a Gizella­ut 38. sz'mu ház előtt -gy képkocsi ^lütötte Kovács Sándor 43 é— v ;s napszámost, aki koponyaalapi törést szenvedett. Az életveszélyesen megsérült munkást a m intők a Kun-utcai kórházba vitték, Balssot történt a József-körút 3. számú ház .-"lőtt is, ahol egy jólöltözött ismeretlen fér­íi az autóbuszról leugrott, hanyatesett ós koponyaalapi törést szenvedett, A Horthy Miklós-ut 84 számú ház előtt Dani János 16 éves halárus . leugrott a villamos első perronjárél, a pótkocsi alá korült és agyrázkó­dást sz ínvadett. A mentők a két utóbei sérültet a Rókus-kórházba vitték. /MOT/M. . ---VASARNAF TARTJA KC^ffél'LKSKT AZ ORSZÁGOS KÖZiJGKSZSKGI xiOKaSuLáT. Április 24.-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Királyi Magyar Termeszettudományi Társulat üléstermében /VIII. üszterházy-utca 14-16./ Gerlóezy Zsigmond dr. elnökletével tartja évi rendes közgyűlését az Országos Köz­egójszségi egyesület. Az elnöki '.-megnyitó után M 9 3 1 y József dr^ egye­temi marántanár, tisztiorvos az egyesület működéséről számol be, M a n d ­1 e r Ottó dr. főorvos a különböző jelentéseket Gerjeszti elő, majd .az időközben megüresedett tisztségeket töltik be. /MOT/B.. TERVPÁLYÁZAT ÖTVÖSMl ViSZ iTI TARGYAKRA. AZ Országos Magyar Iparművészeti Társulat, hogy •:• sporteredményeket művészi jellegű tárgyakkal jutalmazhas­sák, ötvösművészeti tárgyakra tervpályázatot hirdet. A tárgyak lehetnek töb­bek között: kis efcb-nagyobb serlegek, érmek, disz tálak, használati tárgyak, stb. Pályázni kész tárgyakkal is lehet. A tárgyak anyaga ezüst, branz, vagy a p.-lyázé által ajánlott anyag is lehít. A díjazásra 300 pengőt fordítanék. Beadási határidő május 12. Felvilágosítást a társulat irodája./VI. Andráss­ut 69./ ad./MOT/B. —' :AGYAR STATISZTIKAI TARSASAG április 26.-án, kedden délután 5 órakor a Központi Statisztikai Hivatal üléstermében /Kelet"- Károly-utca 7./ elő­adóülést tart, amelyen F ö 1 d e s Béla tiszteleti Beg "A bűnügyi statiszta ka problémái" cimmel olvis fel. /MOT/B. -—KOCH R0B3RT iMLEKtíNtfáPcST RfiNDfiZNáK AZ ORVOSOK. A Magyp.r Tüdőbe teggondozc és gyógyintézeti Orvosok egyesülete a tuberkulózis kórokozója f:lf ed ízesé­nek fél évszázados évfordulója alkalmából Koch Róbert-emlékünnepet rendez április 23.-án, szombaton délután 6 órakor a Közegészségtani intézet nagy­termében /VIII. 3sz terházy-utca 9,/. Parassin József elnöki megnyit­mond, Parány i Gyula "Mit jelent a tuberkulózisbacilius felfedezése *z orvostudománynak és az ember is égnek" cimmel, 0 kol ics ányi-Ku t h Dezső "A tuterkulózisbacilius felfedezésének klinikai jelentősége; a szana­tóriumi és tüdőbet-íggandozői mozgalomra gyakorolt hatása" cimmel olvas fel. /MO T/B. —A MAGYAR INDIVIDUÁLFSYCHOLOGlAl JSGYÍÜSÜLET áprilir 22.-én, pénteken este fél 8 órakor a Közgazdasági ágyetem épületében /Sz arb-utca 23,/ nyilvános ülést tart, amelyen R a p p a i Klára "Az individuálpsehichológiai kísér­leti iskola" cimü, H a c k j r Boriska pedig N A művészi alkotás élv 'zésé­nek lélektana" cimü tanulmányát olvassa fel./MOT/B, q

Next

/
Oldalképek
Tartalom