Magyar Országos Tudósító, 1939. április/1

1939-04-01 [202]

Kézirat. Első kiadás. Budapest, 1939. máprilis 1. _ ^Q> XXI. ívfolyam, 75. "szám. Napirend: 1939. április 2-án, v a s--á r n a p: Róm.aat.: Virágva­sárnap.- Protestáns: Áron.- GörHgkatoxikus* Virágvasárnap— Izraelita: S, Zav.- Közápeurópai időszámítás szer int Budapesten a nae kei 5 óra 22 perő­kor, nyugszik 18 óra 16 p~rckor, a hold kel" 16 óra 27 nerckor, nyugszik, 4 óra 9 pe3?okor%^ Nyitvalevő m u z e u m 0 k: *rsz Igbs Ma ;yaí Tör tó ne ti Múzeum /Muzeum-krt .14-16./ tör tó ne ti ás régészet 1 gyűjtemény ek 9-1/2 2 %­Ip',rm-'vésze';l Múzeum /üll'i-ut 33./ 9-l/2'2 — Hopp"Ferenc k'olotázslal mü­v .szetl muzoum /~ > rássy-ut 103.^9-1/2 2— Országos ler né szét tudományi Múzeum /Báros s-u. 15 ,/ ól lat-, ásvány- ós ősl.mytára 9-1/2 növénytára A;cadémia-u.2./ 10-1.- Országos Magyar Szépművészeti Muzéum /4róría-»u.41./ 10-1/2 2.- Crsz os LevMtár /Bécsi kapu-tér 4./ 9-l/2 2 — MezJ.-azdas ági Múzeum /V.rosli-et, Sz c enyi-sziget./ 10-1.- Társadalomegészságűgyi Mú­zeum /Eötvös-u.3./ 3-6.- Közlekedési Múzeum /ílermlna-ut 16./ 9-1.- Magyar Tudornál;/os Akadémia /~':ad kíiia-u.2 ./ 10-12.- Klr-ályi • Várpalota termel és Erzsébet királyné emlékmúzeum /Klrálvi Vár/ 9-l/2 2.- Ráth G-örgy Múzeum /Vilma klr ÓLynu-ut 12./ 9-1— Országos Magyar Zsidó Múzeum / Döhány-u.2./ 10-2— erqz%háza megtekinthető 9-4— Tudományegye;.emi Növénykert /Etoma­. nelli-u.25./ 8-12 iá 2-6— Aquincumi Múzeum /8zentendrei-ut 7./ 9-8.- Óbu­dai Znld •'• Múzeum /Lajcs-u.l6"3./ 9-12— Várhegybarlang, jégkorszakbeli is­uXLatcsont ok múzeuma /Szenth romság-u.2 ./ el -Íj áros ági üá Varból egész nap ny itva — 0r s r,ggy ;' 1 és i I'.íuzeum 10-1 — " Nyltvalevő k ö n y v t á r a k: Fővárosi könyvtár /Ro­viczky-u.l./ 9-2— A többi könyvtár zárva — , , , ' HyiDvalevó k 1 á 1 l i' t á sok: Örszággj dió $Í Mö'zeum /Orszagh: za,XVII.kapu/ 1014.1924. tíz év politikai története 9-1/2 2 — •Országos Lcvá J t ár állandó kiállítása /Bécsi kapu-tér 4./ 10-2— Szépművé­szeti Múzeum /~rena-ut 41./ Lord Rothermere gyklfjte henyének' v ; loratott ké­peiből rendezett kiállítása ós a gr f laki sztályon "Olasz rrxf ikustk a XV-XVIII. század" 9-1/2 2— Műcsarnok /}{ sö k-t ere/ 10-6— Mű-erem /Kossuth Lsjos-u.l:::./ 9-2— Nemzeti Szalon /Erzsébet-tér/ 9-5— la.: .s Galérl'Ő /Aka­dom ia-u.8 ./ -10-12 — Szentföldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heinrlch Istv'n-ut 3-5./ 9-12 és 3-6— Baross Szövetség /Muzeum-u.17./ 10-1/2 2— Erest Múzeum' /Mag;mezó-u.G./ Szinyel Meree Pál Társas'g zsűrije által rendezett XIV.Ta­vaszi Szalon 11 órakor — /MOT/» X a p 1 r e n d: 1939. április 3-án, hétfő n: Róm.kat.j Rikárd pk — Protestáns: Keresztóly — Görögka collkus: Niketas apát— Izraelita:S.Zav — Sözépeurópai idhszémltág szerint 3udaoes..en a nap kel 5 óra 20 nerckor, yugszik 18 éra 16 pereikor, a hold kel 17 óra 43 perckor, nyugszik 4 óra 39 perckor.- : . . Nyltvalevő m u z e u m o k: Országos Ma----ar '*erm é szet­ted omáayi Múzeum /Baross-u.13./ 'ilatt;ára 9-1/2 2,. Iparművészet 1 Múzeum /cllei-ut33./ 9-1/2 2— Néprajzi Múzeum /Könyves Kálmán-krt .40 é / 9-1/2 2 — drsz.-'g os 'Magyar B;zépm1ivószeti Múzeum /Városliget, Szácnenyi-sziget./ 10-1 — Ma ar vudxsmáuyos Akadánia /Akedómia-u.2./ Goethe ás Vör Ödtaarty ' szoba 10­12— Királyi Várpalota termei és Erzséoet királyné emlélaau zeura"/Királ-' 1 T M*./ 9-4— Ráth G. örgy Múzeum /Vilma klr á.lyio-u .12./ 9-l/2 2,- Tudomány­ok e-jemi Növénykert /Rom-aelli-u.25./ 9-12 ás 2-6— ^árheg e.riang, Jégkor­szakbeli esá-.l-tcsontok múzeuma /Szc^thároirs "g-u.2./ elölj árus ági udvar­ból ynitva o.sz nap. /Folyt,köv./ ORSZÁGOS 1.KVK1TÁR /]

Next

/
Oldalképek
Tartalom