Magyar Országos Tudósító, 1939. augusztus/2

1939-08-23 [211]

— ZU KÉTSZÁZEZER PENGŐS VALUTABÜNÜGY /l.folytat ás/ E nagyszabású valutabünpör főtárgyalása a szerteágazó és bonyo­lult tényállás folytán több napon keresztül tart, Az elnök intézkedésére a vádlottakat visszavezették a fogházba, csupán "dr, Sonnenfeld György elsőrendű vádlott maradt az uzsorabiróság előtt, mert az ő kihallgatásá­val kezdődött az ügy érdemleges főtárgyalása. Ez a vádlott részben beis­merő vallomást tett, de nagyrészt tagadta a terhére rótt cselekmények el­követését. Védekezésének a lényege a2, hogy az ő szerepe tulajdonképpen teljesen alárendelt jelentőségű volt. Mindössze abból állott, hogy a Svájcban élő bátyjának kérése folytán bizonyos leveleket irt dr. Sós Fe­renc nevü budapesti egyén diktandójára. Ezenfelül ugyancsak ennek a Sós Ferencnek utasítása szerint bizonyos borítékokat címzett meg bizonyos nevekre. Tagadja Sonnenfeld György, hogy tudomása lett volna arról, hogy a levelek siberügyletekre vonatkoznak, arról sem volt tudomása, hogy a borítékokat pengősibolásra használják fel. Az apró részletességig menő kihallgatása ennek a vádlottnak órákon keresztül tartott. Azokból'a leve­lekből, amelyeket állítólag Sós Ferenc diktand ójára irt^ kiderült, hogy külön sibernyelv fejlődött ki a valutábünözők között. Szó van e levelek­ben "zárolt máj-üzletekről". Kiderült, hogy e kifejezés alatt a siberek tulajdonképpen valutát értenek. A "narancs" szó valutanyelven a siberek­nól aranyat jelent, a "banán" viszont aranyrudakat. Sokszor szerepel e" levelekben a "kisnap" szó. Kiderült Sonnenfeld György vallomása nyomán, hogy ez a kifejezés Napóleon-aranyat jelent, A pengő helyett a "bor" ki­fejezést használják. Az elnök által föltett kérdésekre Sonnenfeld György vádlott kénytelen beismerni, hogy ez a Sós Ferenc tulajdonképpen álnév, hogy. ki viseli, azt nem tudja, illetve az idevágó részleteket konokul ta­gadja. Német tolmács utján hallgatta ki a bíróság a másodrendű vádlot­tat, Uhlirz Margitot, aki a Svájcban tartózkodó Sonnenfeld István meny­asszonya. Elmondotta, hogy még 1935 év nyarán ismerte meg Sonnenfeld Ist­vánt, aki kéáőbb a vőlegénye lett. Az ügy érdemére vonatkozóan annyit jelentett ki, hogy teljesen jóhiszeműen szerepelt az ügyben ós neki^va­lójában Sejtelme sem volt azokról a pengőkiajánlásokról és valutaüzérke­dése kr öl, amelyek megtörténtek. A bíróság a késő délutáni órákban a tárgyalás folytatását hol­napra halasztotta, amikor a többi vádlottak kihallgatására kerül a sor, /MOT/ G.

Next

/
Oldalképek
Tartalom