Magyar Országos Tudósító, 1937. március/2

1937-03-16 [160]

EGYHÁZI HÍREK LAZáE ANDOR IGAZSAGÜGYMINISZTER NAGY BESZÉDE KEC SKE METÉLI A VALLÁSRÓL, IIIHT A TÍÍRSADALÍII LLET MEGÚJÍT ÓJÁRÓL. Kec skcmét, . marc ius 15 , Kecskeméten vasárnap nagyszabású konferenciát tartott a í ecskeméti református .egyhazaiegye s a gyűlésre nemcsak a városi és környék­beli presbiterek közül,de távoli helyekről: Kis,:unhalasró 1 ,K i3kőrö s rő1, 3oItvadkertről is sokan jöttek el. Az értekezletre leutajott az egyházmegye gondnoka: L á zár Andor dr.igazságügyminiszter is,'titkárával,Sza­• ats IC almán dr.-ral, Kiss Zsigmondnak, az egyházmegye esperesének tár­saságában. A kecskeméti pályaudvaron Zsitvay Tibor titkos tanácsos,a város •:épvis elő j e ,Fáy István főispán,Kiss Endre polgármester, Hetessy "'.'.álmán lel­kipásztor ,Jo4 Gyula egyházkerületi vil.főjegyző,Tormássy Lambert törvény­széki elnök,Bardócz Árpád ügyészségi elnök és Zoftfbory Gyula rendőrfőtanácsos fogadta a minisztert* Délelőtt a templomban Szabó Imre budapesti esperes prédikált,a Királyok Második Könyve Vl.részének 6-16.verse alapján. A Tisza István-kollégium diszt érmében folyt le az értekezlet. K i s s Zsigaond es­peressel együtt az egész gyülekezet fennhangon elimádkozta az Apostoli Hit­vallást,majd a vendéglátó kecskeméti egyház nevében Hetessy k'álmán dr.lelkipásztor mondott testvériüdvözlést, hangsúlyózva,hogy a magyar sors a magyar testvériség kérdése s ezen a földön is be kell töltenünk Krisztus parancsát: Amint én szeretlek titeaet,ugy szeressétek ti is egymástI Hetessy beszéde után Lázár Andor kezdett megnyitójába: - Nagyon köszönöm a kecskeméti református gyüle ezetnek ­úgymond Lázár Andor miniszter-, hogy ezt a presbiteri konferenciát ide meg­hívta és előkészítette nemcsak külsőképpen,hanem lelkiekben is. Mert hiszen i nem azért jöttünk ide,hogy a külvilág hiúságairól beszéljünk egymással, ez a presbiteri megbeszélés lelki előkészülés kell hogy legyen azokra a fel­adatokra ,amelyek a magyar presbiterekre várnak. Ha visszatekintünk a világ történelmébe,azt látjuk, hogy valamikor,az emberiség primitiv korában az emberiség rendjét az erőszak szabályozta, az eresebb hatalma .alá vetette a Syepgét,szolgájává tette és hatalmánál fogva uralkodott felette, - Az erőszaknak ezt az uraClmát felváltotta a jog uralma, amely ffi ár védelmet nyújtott a gyengének és a közhatalom erejét bocsátotta a gyenge rendelkezésére,hogy ne legyen kitéve az erősebb jogtalan követelé­sének,ne juttassa őt szolgaságba a másik nagyebb ereje. Ez a jogi világ bá­mulatosan kiépült, megteremtette a társadalom olyan egyensúly-rendszerét, amely szinte nem kisebb berendezés,mint a csillagászat nagy egyensulyrend­3zere ,ahol a gravitációs erők szabják ki a világok pályáját, - A jog megteremtette a köt elessegeknek és a jogoknak egyen­súlyrendszerét és proklamálta,hogy békés társadalmi együttélés csak a kor lehetséges,ha mindenkinele csak annyi joga van,amennyi kötelességet másokkal • szemben vállal, s felborul mindig az egyensúly,'ha valaki csak a jogok köve­'/' telesében hangos,do a kötelességek teljesitésébcB nem akar jelentkezni. ' Ez a jogrendszer,- úgymond az igazságügyminiszter y amelynek hivatalból is l őre vagyok, a modern állami lét legbiztosabb,legmélyebben fekvő alapja, ­de önmagában, mégsem elég az emberi társadalom békés együttélésének bizto­sítására. /Folyt,köv,/

Next

/
Oldalképek
Tartalom