Magyar Országos Tudósító, 1930. március/1

1930-03-08 [033]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 4, törvényszéki kiadás, y Budapest /L9-3n. március 3, - — KÉNYSZEREGYEZSÉGEK i _ A budaresti királyi törvényszék megindította a kényszeregyezségi eljárást Révész f Vitái és Welsz /Rudolf-tér 1,/ bejegyzett cég és ennek fa lajdoncsai: Révész Vilmos, Vitái oakab és Weisz Alfréd budapesti lakosok ellen. Vagyonfelügyelő Nyáráuy László dr. ügyvéd. Követelések bejelentess március £7-ig az ŐRE központjánál. Ányos és Sachs budapesti bejegyzett cég és ennek tagjai: Ányos Samu és Sach3 Károly budapesti lakosok kényszeregyezsegi ügyében a törvény szék jóváhagyta ötven százalékos kvóta alapján létrejött egyezséget és a vagyonfelügyelő diját és kiadását £017 pengő 15 fillérben állapította meg. - Deutsch Árpád /Petneházy-utca 37./ kényszeregyezség1 ügyében március CS-an, d.e. 11 órakor lesz tárgyalás Kunst Gyozo dr, törvényszéki biró előtt. A budapesti királyi törvényszék jóváhagyta a létrejött magánegyez­séget, az eljárást befejezetté nyilvánította és vagyonfelügyelői dijat állapított meg a következő cégek ügyében: - Kovács Pál /Eskü-ut £./ ruházati áruház, bejegyzett cég /71? ?./ - Sándor Zsigmond /Baross-utca lo?,./ cukrász, /1184 pengő/, - Peles F. Dipót cég, Feles F. Lipót és Feles István /Muzeum-körut l/t./ügyében. A vagyonfelügyelő dija és kiadása 12B1 pengő, /MOT/ CSÖD. Á budapesti királyi törvényszék megnyitotta a csődet Herzog Sámuel /Aréna­ut 41./ gyermekszabó ellen. Csődbiztos Bóka Zoltán dr. törvényszéki biró>, tömeggondnok Wcllák Miklós dr. ügyv^. Követelések bejelentése április 12-ig a kir. törvényszéknél, felszámolási tárgyalás április öo-án, d.e. fél lo órakor, a csedválasztmány megválasztása május 2-ánd.e. fél lo óra­kor a csődbiztos hivatalos helyiségében: Alkotmány-utca 14.III. 2/b. /MOT/ -— A HAEN-SZOPA CS6DNYITÁ3I ÜGYÉFFN TJJBoL ELNAPOLTÁK A TÁRGYALÁST, királyi törvényszék mára tűzött ki folytatólagos tárgyalást Horváth ^ánder. a Haen-szoba tulajdonosa ügyében, akinek több hitelezője tudvalevő leg csődhyitási kérelmet nyújtott be a törvényszékhez. A legutotti tár ya­láson a Berndorfi Fémárugyár r.t. jogi képviselője tejelentette,hegy csat lakozik a csődhyitási kérelmekhez és a tárgyalás azzal végződött,hogy a törvényszék személyes megjelenésre kötelezte Horváth Nándort,felhiva ót, hogy vagyoni kimutatását és a hitelezők jegyzékét mutassa be. A mai tár­gyalésen Burg Hugó dr., Horváth lv| ánder jogi képviselője benyújtotta a Berndorfi Fémárugyár r.t. kérelmét, amely arról sz°l,hcgy a részvénytársa­ság visszavonja a csődnyitási kérését, illetve att^I Á eláll. Az ügyvéd ezután tejelentette,hogy Horváth ftándor súlyos idegbeteg és emiatt nem jelenhetett meg a tárgyaláson. Egyébként a hitelezők legnagyobb részével egyezségi megállapodásra lépett és kéri, hogy a törvényszék tűzzön ki uj határidőt, amikorra Horváth Nándor meg fog jelenni s ekkor fogják benyúj­tani a vagyonkimutatást ós a hitelezői jegyzéket is,amelynek összeáll! tása mára még befejezést nem nyert. A törvényszék a hitelezők képviselői nek felszólalása után végzést hozott. Eszerint fölhívja Horváth Nándort, hegy betegségét hatósági orvosi bizonyítvánnyal Igazolja, hegy a vagyoni kimutatást és a hitelezők jegyzékét mutassa be és személyesen jelenjék meg a március 27-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson. A Berndorfi ?émá?nr-» gyár ma benyújtott kérése tekintetében külön végzéssel fog határozni a tör vény s z ék. ( 'MOT/Ma A TÁBLA WALLESZ JENŐ* HÍRLAPÍRÓ VALLÁS ELLENI KIHÁGÁSA ÜGYÉBEN HF1YJ5EN HAGYTA A TÖRVÉNYSZÉK ÍTELETÉT. Wallesz Jenő hírlapíró az ijság cimü napilap 1P20. március lo-iki szájá­ban "Nobile tábornokot megtagadja a lerettoi madonna" cim alatt cikket ir$ amelynek egyes kitételei - az ügyészség álláspontja szerint -^sértőek vol­tak a r'-Viai* katolikus hitfelekezet vallásos tiszteletének, a boldogságos Szűz Máriára vonatkozó szempontjából és a hírlapíró ellen sajtó utján elkö vetett vallás ellen való kihágás miatt eljárás indult, A tüntetőtörvéryszé ki főtárgyaláson a vádlett kijelöntette,hogy nem állt szándékában a madon­na meggyalázása, sőt a boldogságos Szűz kultuszát kivánta a megfelelő piedesztálra visszahelyezni.amikor szarkasztikus kritika tárgyává tette azt,hogy Nobile tát ornok a felelcsségrevenó bizottság előtt azzal védeke­zett, négy a Madonna segítsége mentette őt meg. /Folyt.köv./Fy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom