Magyar Országos Tudósító, 1934. december/3

1934-12-21 [121]

Kézirat. Első Vi adás. Budapest, 1934. december 21. XVI. évfolyam, 288. szám.­HÍREK m SINAUTÓBUSSZAL UTIPODGYÁSZ ÉS KUTYA NEM FUVAROZHATÓ. A m.klr. Államvasu­tak felhívják a Budapest és Wien között VözleVedő sinautóbusz utazóközön­ségének figyelmét arra, hogy a slnautóbusszal utlpodgyász és kutyák nem fuvarozhatok. A sinautóbusz utasa azonban jogosult arra, hogy utiszükség­letét tartalmazó podgyászát, slnautóbusz-menetjegyének felmutatása mellett, nem kísért podgyászként, az utlpodgyászdijav megfizetése mellett, a slnautó­busznál korábban vagy későbben induló személy- vagy gyorsvonattal fuvaroz­tassa. Ily esetben azonban a vám-, adó-, pénzügyi, rendőri stafey egyéb esetleg szükségessé váló közigazgatási hatósági kezelésről feladás előtt" a feladónak, a rendeltetési helyen pedig a podgyászvevény birtokosá­nak kell gondoskodnia. A vám-, útlevél-, kézjpodgyá3z és egyéb hatósági keze­lés Budapesten a sinautóbusz indulása előtt Budapest Keleti pályaudvar I. osztályú várótermében történik. Az utlpodgyász vámvizsgálata is itt törté­nik. A vonhatóság által megvizsgált és vámzárral ellátott utlpodgyászt^azu­tán az utas utlpodgyászként való fuvarozásra a vasúti podgyászpénzt árnál feladja.; Minthogy az utlpodgyászt feladó utas vámvizsgálata csak a pod­gyász feladása után történhetik, felkérjük az Utazóközönséget, hogy az utl­podgyász vámvizsgálata vú^ütj Idejekorán mgjelennl szíveskedjék, mert énnek elmulasztásáért a vasút felelősséget nem vállalhat. /MOT/B. AZ ERDÉLYI FÉRFIAK EGYESÜLETE ós a Székely Egyetemi Főlskolai'Hallgatók Egyesülete karácsonyi kiállítást rendez VIII., Rávóczl-ut 15. II. emeleti helyiségeiben. Megtekinthető szombaton este hat óráig ./MOT/B. EZERÖTSZÁZ GYERKEK BOLDOG KARACSONYFAÜNNEPE A VIGADÓBAN. A Festi Vigadó nagyterme pénteken délelőtt kipirultarcu, ünneplőruhás, boldog gyermeksereg­gel telt meg, a karácsonyfaünnepségre siettek a kicsinyek, tanitónőik és iskolanővéreik vezetésével. A kormányzóné őfőméltósága állitotta ennek a másfélezer szegény gyermeknek a ragyogó karácsonyfát és ő volt az, aki sze­rető gondoskodásával felruházta azokat a szegény nagyvárosi gyermekeket, akiknek szülei a mostoha viszonyok, miatt nem tudtak volna karácsonyi aján­dékot juttatni. Az ünnepségen sztlnios előkelőség is résztvett, megjelent wot vitéz jákfai Gömbös Gyuuáné, Hóman Bálintné, Lázár Andorné, gróf Ráday Gedeonné, Fabinyi Tihamérné, Szendy Károly polgármester, báró Babarczy István tanügyi, Schuler Dezső szociálpolitikai tanácsnok, Lukács Sarolta, Mészáros János érseki helynök, Kasics Margit fővárosi biz. tag és a karita­tiv sogitőakciók számos más kitűnősége. A Vigadó lépcsőházában cserkész­sorfal és magyar diszbe öltözött iskoláslányok serege fogadta az ünnepség­re nővére, báró Urbán Péterné lti'séretébon érkező kormányz ó ­nét. A kormányzó foloségo Szendy Karoly polgármester társaságában a csor­I készkürtös vigyázz-jelének hangjai, mellett haladt fel a nagyterembe, ahol beléptekor nyomban folzondült a ma&gyar Himnusz. Ennek elhangzása után kará­\ csonyi ének következett, amolyot GA Papnövelde-utcai polgári leányiskola ' énekkara adott elő, /Folyt,köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom