Magyar Országos Tudósító, 1936. június/2

1936-06-16 [142]

HÍREK J —* NEMZETKÖZI IR ODALMI PÁLYÁZAT. A nev/yorki "New History Soc lety" arra kérte a Magyar Peri Clubot, hogy tegye közzé, hogy nemzetközi pályáza­tot hirdet a következő kérdésben: 'Hogyan eszközölhetik ki a világ né­pei az egyetemes lefegyverzést?" Pályadíjak ötezer dollár körül lesznek kiosztva. Közelebbi felvilágosítást az említett egyesület nyújtja,amely­nek cime: 132„East 65 th Street, Newyork. /MOT/B. A DROG ISTI SZAKISKOLA TWfV2&tt6 ÜNNEPÉLYE. A Budapest Székesfővárosi Drogista S*#kiskol& június 22-én, hit fon este félnyolc órakor tartja t&ncvzáró ünnepelyot, amelyen kihirüeGesre kerül az* • if j .Bartha István-emlökpályázat eredménye es u nyerteseknek kiosztják a pályadíja­kat . Az iskola növendékeinek készítményeiből a VIIIVas-utca 9. sz. iskolában rendezett nagysikerű kiállítás" a közönség nagy érdeklődé­seire való tekintettel június 22-ig, hétfő estig nyitva marad. A záróün­nepélyen L e n g y e 1 Gabriella, Hubay Jenő tanítványa hegedűszólókat ad elő. /MOT/B, AZ ISKOLÁNKIWLI N/'PMJVEL-''SI BIZOTTSÁG TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSAI: Jú­nius 17-én, szerdán a Kertészképző Iskola megtekintése, gyülekezés d.u. öt óráig a XIV.,Egresi-ut 73.sz.kapunál; megközelíthető a 69-es villamos­sal* Részvételi dij harminc fillér. Előadó Madarász Aladár tanár. Június 18- án, csütörtökön a Várhegy szobrainlak megtekintése. Gyülekezés délután öt óráig a Clark Ádám-tar ós a Hunyai János-ut sar­kán. Előadó: Domby József dr. /MOT/B. EGYÜTTES ÜLÉST TART A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA. A Szent István Akadémia ' június 19-én ? pénteken délután öt órakor a Szent István Társulat kis­termében együttes ülést tart, amelyen a Szent István-emlékezete ünnep­lésére kiadandó munkálatok tárgyában határoznak. Az ülésen Se r é d 1 Jusztinián, bíboros hercegprímás elnököl. /MOT/B. A MAGYAR SZŐLŐSGAZDÁK ORSZÁGOS EGYESuLETENEK KÖZGYŰLÉSE. A Magyar Szőlős, gazdák Orszáfros Egyesülete június 21-én, vasárnap délelőtt féltizenegy órakov tartja XXXIV.évi rendes közgyül sít, ag OMGE nagytermében /K., Közte lek-utca 8./ A közgyűlésen üar^ W a 1 d b o t t Kelemen elnöki meg­nyitójában részletesen ismertetni fogja a magyar szőlősgazda társadalom aktuális problémáit, kívánságait és sórelmettt. /MOT/Sz.M. A BUDAPESTI ONKENTL'S MENTŐ EGYESu'LET MÁJUS HAVI KIMUTATÁSA. A Budapes­ti Önkéntes Mentő Egyesület hivatalos jelentése s zer int májusban külön­böző sebészeti beavatkozást igénylő balesetekhez 1526 alkalommal, belső bajok miatt 1186 esetben és egyéb bajok következtében 627 esetben vonul­tak ki. A. halálos balesetek száma 25 volt. Betegszállítás történt össze­sen 2184 alkalommal. A mentők elsősegitséget május hónapban 3339 esetben nyújtottak, a mosgóőrségek 120 alkalommal működtek. Közlekedési baleset történt 165 esetben, az öngyilkosságok száma 247, ebből 26 halálos volt. A gyermek- és Ifjúkori balesetek száma májusban 650 volt,' *

Next

/
Oldalképek
Tartalom