Magyar Országos Tudósító, 1940. február/2

1940-02-16 [222]

Kézirat, \ Q 00 / Első kiadás. Budapest, 1940, február 16, XXII, évfolyam, 46,szám. Napirend* 1940, február 17-én, szombaton: Róm.kat: Don, pk. vt,- Protestáns: Donát,- Görögkatolikus; Tódor Tyr.- Középeurópai időszá­mitás szerint Budapesten a nap kel 6 óra 50 perc v or, nyugszil: IV óra 09 perc or, a hold kel 11 óra 04 perckor, nyugszik 1 óra 25 ?erc:or,­Nyitvalevő muzeumok: Országos Magyar Történeti Múzeum /Muzeum-krt. 14-16 J tárva,- Néprajzi Múzeum /Könyves Kálmán-krt.40,/ 9-rl2,­Iparmüvészeti Múzeum /Üllői-ut 33,/ 9-l/2 2,- Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti MuzCpm /Andrássy-ut 103,/ 9-2,- Országos L Q véltár /Bécsi kapu-* tér 4,/ 9-1/2 2,- M.Kir,M e zó'gazdasági Múzeum / árosliget, Széchenyi-sziget,/ 10-1,- Magyar Tudományos Akadémia /Akadémia-u,2,/ Széchenyi- és Vörösmarty szoba 10-12,- Királyi Várpalota termei, .Erzsébet királyné eml Vrmuzeum /Királyi Vár,/ 9-4.- Rátta. György Múzeum /Vilma királynő-ut 12./ 9-12,­Crszagos Magyar Zsidó Múzeum /^ohiny-u.2,/ 10-l/2 2,- tudományegyetemi Növénykert /^omanelli-u.25./ 8-12 és 2-6,- Aquincumi Múzeum /Szentendrei­ut 7./ 9-12 és 3-6,- Vár hegybarlang, jégkorszakbeli ős állatosontok mú­zeuma /Szentháromság-u,2 a / elől járósági udvarból nyitva egész aap,­Budapesti Önkéntes ^entőegyesület Múzeuma /Markó-u,22./ 9-12.- Országos 1 Magyar Természettudományi Múzeum /Baross-u.13,/ régiségtára és történeti tára 9-1/2 2,- M.Kir.Hadimúzeum /Bástyasétány-40./ 9-2,- Közlekedésügyi Múzeum /Varosliget,/ 9-1 és 3-6,­Nyitvalevő könyvtárak: Fővárosi könyvtár /Reviczky-* u,l,/ 9-2,- A :adémia könyvtára /A :adémia-u,2,/ tudományos k.utatók szá­mára -9-1, a nagyközönség szimára 3-7,- Grsz ágos Széchenyi könyvtár /Muzouci-krt.14-16,/ zárva,- Iparművészeti könyvtár /u'ilői-ut 33,/ 9-1/2, 2,­S^atisztikai könyvtár /Keleti K5.roly-u,5-7,/ Mezőgazdasági szakkönyvtár / árosliget* Széchenyi-sziget,/ 10-l/2 2,- Kereskedelmi és Iparkamara könyvtára / s zemere-u,6,/ Vakok könyvtára /lda-u,5./ 8-12 és 2-5,- Egye­temi könyvtár /Ferenciek-tere 6./ 8-8.- Pedagógiai könyvtár /Maria Teré­zia-tér 8,/ 9-12 és 5-8.­Nyitvalevő kiállítások; ©rszággyülési Múzeum /Or­szágháza, XVII,kapu*/ 1914-1924, tiz év politikai története 9-l/2 2,­Szépművészeti Múzeum /^rjna-ut 41./ egyipotmi gy 'jteményele 9-1/2 2,­Mücsarnok /Hősök-tere,/ 9-l/2 2 a- Műterem /Kossuth Lajos-u.i2./ 9-2,­Nemzeti Szalon /E r zsébet-tér,/ 10-6,- T a mis G a l -ria /. Akadémia-u,8»/ 10-6,- ^zeiitíoldi Múzeum /Hűvösvölgy, Heinrich István-ut 3-5,/ 9-12 és 3-6,- Ernst Múzeum /Nagymező-u,8./ 10-6,- Országos Magyar Iparművészeti -.-vt állandó mint aki állit ás a /Maria V a léria-u.l2./ 9-2.- /M0T/ #­---HiUffi.-APT.Jl 125 évvel ezelőtt, 1814, fobruár 17-én az gyesült orosz-osztra; hadak Napóleon francia császár seregét nár Paris "közelé­ben szorongatta::, Nay narsall francia csapatai váratlan erővel megtámad­ták^ az orosz VI t hadtest elővédjét és visszavették azt,Az orosz hadtest zöménél riadalom -koletkezett,s már-már ugy látszott, hogy nagyobb bajok lesznek, cnicor az események köXvotlon közel j^en volt Horváth Ili klós ka­pitány, az erdélyi, utoljára brassói 2. husz'rezred egy:. : százada élén, saját elhatározásából az elővédet szorongató franoia lovasságra votptte magát, U.i abb és ujabb rohamokkal a ddig tartoztatta fel, mig~az' oroszoknál helyreállt a rend és a csapataik harchoz elrendeződtek, illet­ve ellenállás kifejtésére alkalmas helyzetbe kerültek. :^ósőbb Horváth ka­pitány a csatatér egy másik helyén észrevette, hogy a közelében volt- bajor gyalogság válságos helyzetbe került, mire tűst én odavágtatott és százada 0 Ion immár a bajorokat is kiszabadította a francia lovasság átkaroló táma­dása alol, • / f olyt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom