Magyar Országos Tudósító, 1939. április/1

1939-04-15 [202]

FŐVÁROS A FŐVÁROSI ALKALMAZOTTAK LELKI GYAKORLAT A AZ EUCHiJkISZTÍKU:t VILÁGKONG­RESSZUS ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. Szendy Károly polgármester március 13-án felhívást intézett a székesfőváros római katolikus vallású alkalmazottai­hoz abból a célból, hogy a budapesti nemzetközi Eucharisztikus Világ­kongresszus évfordulója alkalmából az Actio Catholica országi.s elnöksé­ge részéről rendezendő lelkigyakorlatokon minél nagyobb számban és tes­tületi keretben vegyenek részt. A beérkezett jelentkezések alapján és az Actie Catholica országos elnökségének ne^keresésérc közli a polgármester, hogy a csoportbizottság által rendezett '"'Szent István országa és a mai Magyarország" cimü előadása április 17-én? délután félhat órakor a Pesti Vigadó nagytermében, a konferencia előadása pedig április 27.,28. és 29-én délután hat érakor a Bazilikában, lesz és pedig a főváros tisztvi­selői kara, az altisztek, tűzoltók-, javadalmi őrök és azok hozzátartozói részére együttesen* A közös szentáldozás ugyancsak a Bazilikában lesz és pedig április 50-án /vasárnap/ reggel felkilenc órakor. A polgármes­ter megvan győződve arról,hogy a székesfővárosi alkalmazottak vallási meggyőződésükből kifolyó].ag is lelkesedéssel vesznek részt az évforduló alkalmával rendezett lelkigyakorlatokon, mégis ez alkalommal külön és nyomatékosan felhívja a római katolikus vallású alkalmazottak figyelmét, hogy igen nagy súlyt helyez árra, hogy ez a megnyilvánulás minden tekin­tetben méltó legyen a fővárosi alkalmazottak testületéhez, mely mindig és minden nemes mozgalomban erkölcsi emelkedettségéről tett tanúságot. /MOT/Lá. Vr. Pro domo. A polgármesteri hivatal kéri a T.Szerkesztősége­ket e hir szíves közlésére. HÍREK HÁZASSÁG,. Major Zsuzsanna Stefánia ós Lichtner Tivadar, április 23-án. vasárnap délben 12 órakor tartják esküvőjüket az Akadémia-utca 3.sz.alat­ti református imateremben« /M0T/B O Pro dómé' Fenti házassági hir szíves közlését kéri a T. Szerkesztőségektől a M„0 c T. szerkesztősége. POLITIKA HJA MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ jelenti: Koröstarcsa lakossága nagygyűlést tartott a községháza udvarán; ahoJ Rózsa Gyula ismertette a Magyar Élet Pártjának oélkitüzéseit.e A. töboszáz főnyi közönség nagy lelkesedés­sel hozott határozatot, hegy megalakítja a MES? kőröstarcsal szervezetét* Fehér László., a Munkáskör elnöke be jelentette, hogy a munkásság is testü­letileg csatlakozik az újonnan megalakult párthoz, mert látja, hogy a kormány a munkásérdekeket a nemzet egyetemes érdekeivel összhangba hozva, igyekszik e becsületesen dolgozók megélhetését biztosítani. Békés község társadalma is megalakította a Ma ;ya.r Élet Pártját, /x/ -A MELO MELLEN OH 3 K KÉRÉSE - M forgalmi adóhivatali ós malómos zt ály 1 al­| kalmazottak feleségei emlékirattal fordul ak a kormányhoz, amelyben fér- ./yv jeiknek állami tisztviselői külön státusba való helyezését kérik. Az jU emlékiratot megküldték a Közszolgálat5. Alkalmazottak Nemzeti Szövetségé­éinek is, amelynek'elnök..', bizottsága a méltányos kérést illetékes helyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom