Magyar Országos Tudósító, 1933. május/2

1933-05-11 [075]

Katholikus 6a protestáns ifjúsági szervezetek közös nagygyűlése. Május 21.-6n, a krisztusi alapon álló összes budapesti ifjú­sági szervezetek, közös összefogással denonstxtativ nagygyűlést rendeznek . a székesfővárosi Vigadóban, a tiszta, erkölcsös élet hirdetésére. A' nagy­gyűlés rendezjsúben résztvesz a Székesfóváros 1 Népművelést Bizottság is'. Tóth Tihamér dra kiváló hitszónok, budapesti egyoteni tanár"ós vitéz C s i a Sándor dr., MÁV igazg. főorvos tartanak előadást, azután pedig több fiatalember bizonyságot tesz a tiszta élet érdemessége és szük­• ségességc mellett. Nemcsak az ifjúság, hanem a társadalom köreiben is nagy érdeklődéssel várják ezt a maga nemében egészen ritka, közös demonstrá­ciót ./MOT/F . A ^JÓZSEFVÁROSI REFORMÁTUS ASSZONYOK GYŰLÉSE. Holnap, pénteken délután hat órakor, a Salétrom-utcai templomban ünnepélyes gyűlés loss .a budapest­józsefvárosi és a külsőjózsefváros i református egyház női munkásai számára. G- c r r c 1 y István'kerosk. főtanácsos, ogyházgondnok imája után Ra­vasz Lászlómé dr.-nó mond üdvözlőszavakat, s'a programm során D a r á­n y i Kálmánná dr ,-nó, a • józsefvárosi református egyház "Női Tábor"-úriak védnöke a józsefvárosi anya- Só fiókegyházban végzett női épitő és jóté­konysági munkát ismerteti, id. 3 z a b ó Aladár dr. lelkész Bibliát ma­gyaráz, J a k a b Juliska és K ö n y v e s "Rózsa leánykori tag szaval, F. R i t t e r Olga Stradella-áriát énekel, A r o k b/á t y Béla or­gonakisáretévol. Az elnökség mÍreden érdeklődőt szeretettel hiv./MCT/F. —RAVASZ PÜSPÖK FELHÍVÁSA A REFORMÁTUS SZERETETSZÖVETSEff ÉRDEKÉBENV A du­namelléki református egyházkerület püspöke, Havas z László dr. kör­levelet intézett valamennyi középfokú iskola igazgatóságához és melegen ajánlja figyelmükbe az Országos Református Szeretotszövotség ügyét. . A püspök czarinta szövetség nagyjelentőségű feladatait az if jusá nak is fel kell ismernie, hogy később annál céltudatosabban szolgálhassa, s kivonatos, hogy a tanári testületek is találják meg a módját a szővets '. t amoga t as anak. /MOT/P. _. . " HÍREK « A PETŐFI TÁRSASÁG FELOLVASÓ ÜLÉSE. A Petőfi Társaság május 14.-én, Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia termében feolvasó ülést tart, amelyen P e k á r Gyula elnöki megnyitója és 1- H a v a 3 István főtitkári jelentése után K i s s Menyhért "Irodalom és^színház" ci-mmol értekezik, H a r 3 á n y i Lajos költeményeket ad elő, M ó r i c z Pál Abonyi Lajosról . emlékezik meg,"majd Pé­kár Gyula F á y Ilona vendég "Bujdosás" ci-mü elbeszélését mutatja be; Koróda Tál pedig "A bálvándi erdőben" cimu költeményét adja elő. ' A felolvadó- élés után a tiszteleti és rendes tagok zárt ülést tartanak.' /MOT/B . ——**—

Next

/
Oldalképek
Tartalom