Magyar Országos Tudósító, 1930. február/1

1930-02-06 [031]

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 4. törvényszéki kiadás. Budapest,193o.február 6. — VAJDA ZOLTÁNT, A KOMMÜN VOLT VÖRÖSÖRFÖPARANCSNOK. T A PESTVIDÉKI ÜGYÉSZ 3E0 TÖBBRENDBELI CSALÁSSAL, KÖZOKIRATHAMISITÁSSAL ES IKKA3ZT. J3SAL VÁDOLJA. Vajda Zoltán dr. budapesti ügyvéd ellen, akinek neve a kommün idejéből is­meretes, - amikor a kommunisták úgynevezett vörös őrségének főparancsnoka volt, - a pestvidéki királyi ügyészség többrendbeli csalás, sikkasztás és közokirath amigitás büntette miatt vádiratot adott be. A volt vörösőrfő­parancsnok, aki a kommün alatti üzelmeiért már kitöltötte jogerős bünteté­sét, - a mai napon tiasts&)& újra a biróság elé került. Vajda Zoltán dr* egye­sített ügyeit a pestvidéki törvényszék Székely-tanácsa tárgyalta. Vajda dr, aki a xnghxxkx fegyházból történt szabadulása után mint gyakorló ügyvéd, Du naharasztin telepedett le, a vádirat szerint az 1924-1927 évek között üg;/­védi minőségében számos bűncselekményt követett el. így: 1927 júniusában özvegy Vizing József nének arra ajánlkozott, hogy az asszony tartozás át ,mmmy. amely még a békéből datálódik és 65o pengot^tesz ki,'rendezni fogja. Vizing nétől átvette a pénzt, azonban a tartozás^rllndezte, sőt Vizingné leánya: í'enzes Kálmánné megnyugtatására hamisított állampénztári nyugtát készített, amellyel azt akarta igazolni,hogy az összeget letétbe helyezte a pesterzsé­beti magyar királyi állampénztárnál, A pénzt Vajda a maga céljaira fordítót ta. Potocska Istvánt azzal vezette tévútra, hogy a Potocska által bírói le­tétbehelyezés céljára az ügyvéd kezeihez fizetett 72o pengőt nem helyezte bir°I letétbe, hanem megtartotta. Vajda Zoltán dr. vállalkozott arra is, hogy Mészáros János duna­harasztii lakost özvegy Baezukó Károlyné ellen megindult 28oo pengő iránti pörben képviselni fogja. A megbízót, Mészáros Jánost az ügyvéd a valóság­nak meg nem felelően informálta a pör állásiról és átvett Mészárostól 3oo pengőt, amellyel állítólag a békés megegyezés létesíthető lenne. Az Infor­máció azonban nem felelt meg a valóságnak, békés megegyezésről szO sem volt és Vajda dr. a 3oo pengőt a saját céljaira fordította. Vállalkozott az ügy­ved ? hogy Kiss Ernő dunaharaszti lakos ingatlanának telekkönyvi bekebelezte­tesét kieszközli. Vajda dr. azt mondotta Kiss Ernőnek, hogy az ingatlanon 25o pengő illetéktartozás van fcm bekebelezve, ezt az összeget előbb le kéL r9ni, mert az Ingatlanátruházás esak ennek megtörténte után eszközölhető. Mindebből azonban egy szó sem volt igaz, az Ingatlant semmiféle illetéktar­tozásom terhelte - Vsjda azonban a pénzt átvette Kisstől és megtartotta magának. Özvegy Löwensohn Mihálynét 1025 júniusában azzal vezette tévútra, hogy vállalkozott az asszony illetéktartozásának rendezésére, amely a kis­pesti adQhlvatalnál állott fenn. Vajda Zoltán az adósságot nem rendezte ésa pénzt a saját céljaira fordította* 1927 februárjában Leyrer Károly budapes­ti lakossal szemben arra vállalkozott az ügyvéd, hogy a MunkásbiztositÓ­biroságnál folyamatban lévő peres ügyét elintézi. Költségek elmén felvett lo3 pengőt, aj* ügy rendezésére semmit sem tett és a pénzt elköltötte. A vádirat azzal is. vádolja Vajdát, hogy amikor a budapesti a gyvédi Kamara Szakáll Imna budapesti lakos számára pártfogó ügyvédül kiren­delt ö, Z&- $sz^r,ytól. Belvett 3oo.ooo koronát azzal a célzattal, hogy váló­oörét a lehető leggyorsabban le fogja bonyolítani. Vajda az ügyben egy lé­pést sem tett és a pénzt megtartotta. Teljesen hasonló célra Róth Sándortól is átvett Vajda Zoltán dr» 1Ö24 áprilisában és 1925*^októberében több rész létben összesen 5oo.ooo koronát, azonban ebben a valépörös ügyben sem tett semmit és a pénzeket a saját céljaira használta fel. A pestvidéki törvényszék előtt a mai napon megtartott főtárgya láson a vádlott Vajda Zoltán dr.. aki 1920, szeptember 27-től előzetes le­tartóztatásban, illetve vizsgálati fogságban ül, - részben beismerte,rész ben tagadta bűnösségét. A vádlott kihallgatása után a törvényszék a nagy xx számban beidézett tanuk kihallgatását kezdette meg,A tanúkihallgatások elő» reláthatéan hosszabb időt vesznek igénybe. /MOT/Ky. — DÜHÖNGŐ' VÁDLOTT A BIR6SAG ELŐTT. Mult év szeptember 2»án botrányos jeleneteket rögtönzött egy vádlott a bün­tetőtöry-nyszék Mayer-tanáesa előtt, A törvényszék a többszörösen büntetett Lustig Árpád egyik bűnügyében hirdetett ki Ítéletet fenntartván vizsgálati fogságát. Lusztig valósággal alkudozni kezdett a törvényszékkel, hogy be­csássa Szabadul és többek között azt Is meg jegy ez te, hogy szabadonbecs át ása esetén nem fog felfolyamodnl, Mayer F ülöp dr. tanácselnök j óindulatulag meg magyarázta Lusztignak,hogy kérése nem teljesíthető, mire Lusztig dühöngeni kezdett, az emelvény előtti korlátot oly erővel rázta,hpgy az eltörött,utá­na megragadta a tárgyalás Jegyzőkönyvét vezető titkár kis asztalkáját és azt is ugy megrázta, hogy a lesfórolt négy lába az asztalnak szabaddá vált. /Fclyt.köv./ Ma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom