Magyar Országos Tudósító, 1932. április/3

1932-04-25 [064]

MA GYÁR ORSZAGOS TUDÓSÍTÓ Kézirat. T i z e n e g, J s d i k kiad-'a — 7'*Í> ... Budapest, 1952. áp.ilis 25. f *S XIV.évfolyam 92.szán. TÖRVÉNYSZÉK A KATONAI TÖRVÉNY SZEIÜS N HOLNAP REGGEL HIitDETlK KI A LEGFELSŐBB DÖNTÉSI I KISPESTI RABLÓGYILKOSOK KEGYELMI KERESE ÜGYEBEN. Néhány nappal ezelőtt, mint arról már mrg^rr.l-ékeztünk, tárgyalta a legfelsőbb honvéd törvényszék Lukács Béla, a kispesti kétéltű vendéglős gyilkosainak, Sztanlszlavszky Józsefnek és ifj.Káva Gusztávnak fellebbezését, amelyet a katonai törvény­szék által hozott halélo3 Ítélet ellen nyújtottak be. A legfelsőbb honvéd törvényszék tudvalevőleg elutasította ezeket a fellebbezéseket ás mindkél: gyilkos halálos Ítéletét helybenhagyta. Sztaniszlavozky és Káva védőik Winter - Kócs Rezső é • Lévay Rudolf dr. ügyvédek utján kegyelmi kérvényt nyújtottak be * Kormányzóhoz. A kabinetiroda ma délben küldötte meg a ler­f^l?őbb döntést a katonai törvényszéknek. Hogy ez a döntés mit tartalmaz. Hiéf hivatalos titok, tehát egyelőre nyilvánosságra fém hozható. Értesülé­sünk szerint q katonai törvényszék holnap re-gel hirdeti ki a nyilvánoaa g kizárásával az elitéltek fölött a Kormányzó döntését. Amennyiben ez elut-s tó, akkor S z taniszlavszkyt és Kávát huszonnégy órán belül kivégzik a kato­nai törvényszék udvarán. /MOT/Ma. HALÁLOS KIMENETELŰ AUTcGAZOLASERT ELITELTEK A KUNSZENTMÁRTONI M4LCMCEG IGAZGATÓJÁT, A pestvidéki törvényszék Marton-tanácsa m» délelőtt ^tárgyalt a eonda József dr.-nak, a Horváth testvérek kunszentmártoni malomcég igazga­tójának, hódmezővásárhelyi lakosnak bűnügyét, aki ellen a királyi ügyész­ség gondatlanságból okozott emberölés ős súlyos testi sértés vétsége cimén emelt vádat, Gonda József dr. egy évvel ezelőtt Pilis község határába egy Ford autóval elütött egy ^ Bálik Erzsébet nevü hat éves ki3leányt, -:özb r-n, hogv a pzerencsétlenséget ..lkerüljc, félre rántotta a volánt, a Z autó Így qz árokba futott és keresztülgázolt a kis Bálik Márián. Bálik Er­zsébet meghalt, Bálik Mária pedig sulyoa sérüléseket szenvedett, A p estv5.: ki törvényszék helyszíni szemlét is tartott már ez ügyben és több tanút hallgatott ki, a mai folytatólagos tárgy aláson már 1 téle thlrde tésre la sor került, 4 törvényat k bünÖ3nek mondotta ki Gonda József dr.-t a^vádirat telmében óa ezért ötszáz pengő pénzbüntetésre Ítélte el. Enyhítő körűimé . ©e>k vették ázt,hogy a katsztrófa előidézőben a vádlottnak csekélyebb 3Z*> ­revolt, hogy a tanúvallomások szerint Bálik Erzsébet az autó ---lőtt át ­szaladt az uttestén és " Z utolsó pillanatban fékező vádlott már nem tudta őt kik-rülni. Az árokban játszadozó B°lik Máriát pedig egyáltalában n:-m la láthatta. /MOT/Ma, HÍREK —A PÖVAROÖI TANÍTOK ES TANÁROK GYŰLÉSEN A FIZETÉSCSÖKKENTÉSRŐL SZOTO L. DEL ÜT V ISSZA VGNKSAT KÉRTÉK; A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetségé okta tő osztálya iga zga tótanáos i, majd választmányi ülést tartott, amelye-• E r ő d y Kálmán dr. tankerületi főigazgató köszönetet mondott Ripka Fe­renc dr. föpolgárr.astemek, Sipőcz Jenő dr. polgármestemek és Szendy Ká­roly dr. tanácsnoknak, amiért lehetővé tették a tanügyi pályázatok kiírá­sát. M 1 k l.^ós Béla * fiatal pedagógusgeneráció nevében üdvözölte Erőd;. Kálmán dr. elnököt, az érdekükben kifejtett munkásságéért. D a u s z Gyula f 5 titkári jelentésében a státus és az illetmény csö kkentés kérdés éve majd a segitőalap működésével foglalkozott. Mindkét ülés hatérozatllag ki mondotta, hogy az ujabb illetmény csökkentés mór túlhaladja a főváros 1 ok­tatók teherbiróképességét. Ezért arra kérik az* illetékes köröket, hogy r pénzügyi egyensúly biztosítására más forrásokat keressen és a fizetésese kentééről szóló rendeleteket fokozatosan vonja viasza. Végül felhívást intéztek az összes fővárosi tanerőkhöz, hogy a Baross Szövetségnek a ma­gyar Iparosok és kereskedők érdekében indított mozgalmát támogassák,/l.Cm —GYÖKCSSY dNDRE ÜNNEPLÉSE. Gyökössy Endre Írót, a Petőfi Társas' tagját, 30 éves irei jubileuma alkalmából a Rákospalotai Kaszinó díszei.-.: • kévé választotta, s az erről szóló iparművészeti készítésű díszoklevelet B e n k a István r ; forrná tus lelkész adta át szép beszéd kor etében. /MOT, '3

Next

/
Oldalképek
Tartalom