Magyar Országos Tudósító, 1930. november/1

1930-11-08 [048]

EGYHÁZI HÍREK P —•BENEDEK ZSOLT NEGYEDSZÁZADOS SZOLGÁLATI JIBILEXlIáe A magyar reformárus egyház és a budapesti társadalom egyik általánosan ismert, közbecsülósbon állé alakja az Egyetemes Konvent tanácsosa kisbacon! Be a ed e lt Zs'l" dr f okleveles ügyvéd, kormány főtanács os ? ma.azombaton mult huszonöt éve. hogy az egyház adminisztrációjába bekapcsolódott, Benedek Zsolt - Benedo.: Sáhüornak a közigazgatási, bíróság másodelnökének fia- a nagytudásan, nemese; ambifiézus, szolgálatkész hivatalnok típusa, pompás jogászi tájékozottságé­nak sok nehéz kérdés megoldásában vette hasznát az egy ló z és a református konvent.- Benedek vezetése alatt álló központi irodáját mintaszerű organizá­cióvá fejlesztette, A lelkészi nyugdíjintézet működésének megalapozása el­sősorban az ő nevéhez fűződik és a protestáns egyházak Badácdy-alaritványa nak ügyvivői tisztjét is Benedek Zsolt lét ja el, A jubiláló főtisztviselő: az ország minden részéből sokan keresték fel jókivánságaikkal„ /MOT/F* Pro domo; Farkat Sándor külön is tisztelettel kéri a szerkesztőség •< t a fenti hir szives kiadására* • HÍREK. /Asf-^lífiPi Tanítók nagygyűlése. Folytatás 1*/ ? a d á n y i Andor kir, tanfelügyelő, a Tanfelügyelők szagos Egyesülete - nevében üdvözölte a közgyűlést,; Beszédében rámutató*­arra, tyogy a helyzet rosszabbodott, de mégis kitartásra buzdította a tani tós ágét* P & r v y Endre főigazgató a Tanítóképző Tanárok Crszép-,­Egyesülete üdvözletét tolmácsolta. Ezután S.teine'ck.ér Ferenc egyetemi tanár besz'l Egész életén keresztül a falvak életét, kulturális fejlődés ét áanulmányo^tn 0 A kormányfnem lehet azzal vádolni - mondotta - hogy nem törődik a falvak­kai, De elsősorban a tanítóság sorsával kell törődni, mert azok kezébe vai letéve^a jövő nemzedék irányítása. Ezután a tanítónőkhöz szólott és fel­hívta'őket, hogy az elhanyagolt otthont varázsolják át meleggég ^ ... ,. ** -H .< ' . ' >• -•• Csatlakozik a tanítóknak ahhoz a kívánságához, hogy gyermekeilet ott nevelhessék•és helyezhessék el, ahol dolgoznak, R á k o s István az Országos Tónitől Szövetség elnöke tömörülésre hivta fel a tanító* társadalmat, Marikovs zky Gyula igazgató összefoglalta a tan tóság kivánságait. Kívánják a szakoktatási reform kiterjesztését, az ískbl ­székek és gondnokságok megszüntetését és a szakfelügyelet reformját, Hango: tattá, hogy az elemi iskolákok kórhatárát meg kell hosszabbítani. Szerinte az elemi iskolai gondnokság sok súrlódásnak és balnak az okozója és err' tz öntudatos, nflíern szellemben nevelt tataitós ágnak nincs szüksége. A főv' c-s \ előljárt ebben, mert már eltörölte. Az iskolaigazgatói állásokat és fizetői­ket rendezni kell és régi vágya a tanítóságnak a elmek rendezése is. A fcan< r, tcaág kérése az, hogy az öreg, arrra érdemes tanítókat nevezzék ki cimzeteí., \ igazgatókká. Azt kívánják, hogy szakfelügyelettel a saját soraikból kike­rült szakfelügyelőket bizzák me^. A javaslatokat a közgyűlés egyhangúan elfogadta és elhatározta, hogy azokat felterjeszti a kultuszminiszternek

Next

/
Oldalképek
Tartalom