Magyar Országos Tudósító, 1934. augusztus/3

1934-08-21 [109]

KÁPRÁZATOS FXCNNYEL ES POMPÁVAL ÜNNEPELTE MEG A MAGYAR NEMZET AZ IDEI SZENT ISTVÁN-ÜNNEPET. - Külföldiek ezrei gyönyörködtek a pompázatos Szent 2obb-KÖrmenet pazar ós felemelő látványosságában, ­Evröl-övro nagy fénnyel es porupával ünnepli s ..eg a magyar nomaet első királyénak, Szont István apostoli magyar királynak augusztus 20-iki emléknapj át. Erru az Ünnepi alkalomra Magyarország fővárosába 30­reglik a magyarság, a kis es a nagy Magyarorsz;lg legtávolabbi részeiből, de évről-évre nagyobb ea nagyobb tömegekben keresi fel Budapestet Szont István-het éb ni, kivált pedig ezen a napon, az érdeklődő külföldiek sokasá­ga . A Szont Jobb-Körmenet alkalmáb°l ezidón is ünnepi diszt ol­tott a magyar főváros. Különösen a budai, a várbeli utcák, torok os házak voltak pazar pompával f elékositvo, A magyar nemzeti, valamint a fővárosi -éS a pápai lobogók százait lengeti az enyhe augusztusi szél. A várbeli há­zak éS paloták, állami és középületek ormáról, erkélyeiről, ablakaiból szebb á/ol szebb diszzászlók csüggenek alu, az ablakok szinte vir;g erdőben úsz­nak, sokhelyütt ezenfelül diszszónyegekkel is felékesítették a bérpaloták utcai frontját, A Várban - amint mondaná szókus -:,JB&y gombostűt som lehot­tí'i alhajitani, annyi a nép, Dr. Szacsvay Sándor rendőriötanácsos vezetést­vei számos rendőrtiszt éa nyolcszáz diszbeöltözött kífarondőr vont kordont, végig a hosszú útvonalon, '.merre a körmenet elhalad. A Tárnok utca elején széksorok, alkalmi páholyok várják a nagyszámban jelentkezett Icülföldieket. Reggeli 8 órára ezek a fentartott helyek is színültig megtelnek, s a Vár­nak ez a része valóságáé bábeli nyelvzavar szinhelyévé lesz. Angol, fran­cia, belga, nőmet, ol .ez, finn, eszt és japáni beszedtél zsong a Tárnok­utca. A káprázatos di^zbo öltözött testőrök, koronaörök, parla­menti palotaőrök kivezényelt csapatai a Várpl ibánia templomának széles ud­varán állanak fel, A Várudvarnak -z a része csakhamar a legélénkebb szín­foltokéi tarkáilik: Angolkisasszonyok, kék- es feketeruhás Szent Vinco­nóvérek és egyéb szorzetb. li .pacák, továbbá a legkülönbözőbb ferfiszerze­tesrendek képviselőinek szines csoportjai, kispapok, fehér k ringós piaris­ta papnövendék ,-k vonulnak fel sorú egymásutánban. Közben a V^rtemplom fő­bej árata ele pillanatpnkont gördülnek a diszes magánaut°k, amelyekből disz­magyáros, kardos, kucsmás urak, lilát; l;ert öltött főpapok szállnak ki, A színpompás képet elönti a ragyogó augusztusi korareggel! nap fényosségoj a harangzugást mélán verik vissza a távoli budai hegyek... A Várudvaron Mi esz Rezső udvari nzortart..ci igazgató intézkedik, s kalauzolja az érkező notabilitásoaat a templomban fentartott helyeikre. Az alabárdos korona­őrök fölött vite-z Ireghy Imre, - a festői ruházatú gyalogtestörség csoport­ja fölött vitéz Máthé .1 jzredos parancsnokol,- a képviselőházi diozogyen­ruhás órseget Kanyo Vilmos őrnagy vezeti. Rendre urkeznek a notabilitások, A legelsők között van: jákfai vitéz Gömbös Gyula m, kir, miniszterelnök, valamint József és Albrecht kirdyi hercegek, majd sorra jönnek: nlreásy László, a Kép­viselőház elnöke, Széchenyi Bertalan gróf, a Felsőház alelnöké, Fabinyi Ti­hamér, Hónán Bálint, Keresztes. Fiocher Ferenc miniszterek, kivétel nélkül pompás diszmagyarban. Egymásután lépnek le . ut°ikr ü l: Apponyi György gróf, Foronczy Tibor főkapitány Kárp'thy Kamilló gyalogsági tábornok, a honvéd­ség főparancsnoka, vit.ez »únussy-Megay Ernő alt'.bőrnagy, a budapesti vo­gyesdandár parancsnoka, Nagy Emil ny. miniszter, Szalay Gábor báró, a Pos­ta elnökigazgatója, Oszvald. István, a Kúria másodelnöke, Börcsök István,az Országos Földbirtokrendező Birosdg elnöke, Horváth Győző kalocsai és . ; ; Kriston Endre dr. egri püspökök, Ury Lajos dr, Ítélőtáblai tanácselnök, /f / oomonnay Tivadar és Thury Bé.la országgyűlési képviselők,

Next

/
Oldalképek
Tartalom