Magyar Országos Tudósító, 1939. augusztus/2

1939-08-16 [211]

Kézirat. '.. = i k' / E 1 s ö ki a d á s. Budapest, "959. augusztus 16. s y XXI, évfolyam, 199. szám, K a p. i re n d: 1932. augus a tus' 17-é n, c s ü t 5 r t Ö k ö' n: Rom. ka t..: Jácint hv,- Protestáns: /tnasz.táz.*. Görögkatolikus: Mirón v+-,- Izraelita: Elul R.Kh.- Középeurorcái idö számit áj szerint Budapesten a nap kel 4 óra 41 perckor, nyugszik' 18 ura 54 perckor, a hold kel 7 ora 40 perckor, nyugszik 19 ora 49 perckor>­Nyitvalevő m u z e u m o k: Országos W&gyar Történeti Múzeum /Muzeum-krt.14-16 ./ történeti és" régésze';! fejtemé nyék 9-5,.- Iparművésze­ti Múzeum /Ülloi-ut $3*/ 9-1/2 2.- flóprajki MUzeum /Könyves Káilmán-krt«40«/ 9- 1/2 2v- Oríis: güs Magyar Szépmüv;ószeíti Múzeum /^réna-ta 41./ régi éa mo­dern bóptáp, közép _,s uj ub-. kori er. le ti ^ zocopgyü j tömények, grafikai ki­állítás 9-5.- Uj Mr gy ar Képtár /^ívirássy-ut 69./ zárva,- Pr'szá^os Levél­tár /Bécsi kapu-iar 4./ 9-1/2 2.-_ k.Kir.Me;aap-zdasági Múzeum /^árosligot, Széchenyi-szipoly/ 10-1mara-ar Tudom; r.vos Akadémia /:épadémia-u.2./ Szé­chenyi múzeum, Vörösmarty s--:ooa 10-12.- Királyi Várpalota tornoi, Erzaó­oot kir "Lyrka emlékmúzeum /kir élyi V r./ 9-2.- országháza termei megtekint­hetők 9-4.- H;'th G; örgy Múzeum yVi Ima király no-ut 12./ 9-1.- Tudományegye­temi növ erpkort /Romanelli-u.25,/ 8-12.- Aquincumi Múzeum /Szentendrei-ut 7./ 9-12 és 5-6.- Országos Mz ;y \:v Termeszettducmárp i Muzoum /Baross-u,15./ rá^izégtára és tor térneti tára 9-1/2 M.Kir.Társadalomegészségugyi In­. tizet -ás Múzeum /Eötvös-u. 5./ 10-1.- Országos ífdgyar Zsidó Múzeum /Dohány­\v,2,/ 1-9,- k^zloeudésagyi muzoum /Városliget./ 9-1 éa 5-5.- M.Kir.Hadi­múzeum /Bás fcyaééiéay-40./. 9-1.- Orazágös Magi ar Szépművészeti Múzeum /..ré— ii --ut 41./ "A XK-.a. szárad külföldi mesterei" kiállítása. /A kiállítás . szinholpe VI, kaér.esy-ut 69./ Rági Mücs rnok./ 10-3/4 2.­• l T ;itvulev5 k 8 n y v 2 á rak: Fővárosi könyvtár /Revicz­ky -u.I./ 9-a.~ ... •: kémia könyvtára /.vkaaémia-u.2./ tudoikavoS kutatok szá­: .'ke a 9-1 és a naközönség ez-' a'ya 3-7.- Országom Széchenyi könyv tár ./liu­zoum-krt* 14-16./ 9-2.- St .tisztikai könyvtár /Soloti K'roly-u.5-7./ 8-2.­és 3-6,- Toohrológiai kÖn;-.vtár /ézsof-krt.6./ 9-1 és 5-3.- Iparművészeti könyvtér /ulloi-ut 5c ./* 9-1/2" 2,- Kereskedelmi és Ip.rkaaara könyvtára /3zom-..ao-u.6./ 9-12.- Vamok könyvtara /lda-u.5./ 8-12 és a-5é,~ Egyetemi könyvtár /*or..neiok-toro C./ 8-8.- Pedagógiai könyvtár /Mária Terézia-tér 8',/* 9-12' és 5-3.- Mezo-zazdasáai szakkönpvtár /Váróslige t, Széchcr.yi~s zigo t./ 10- 1/2 2.­Nyltvalovő k i á-1 1 i t .' s o .k: Orsz ' ..repülési ::; uzeum /Or­szágháza, XVII.kapu./ 1914-1924. tiz kv politikai törte-áote 9-1/2 2.­Szépmüvéíízeti Jíuzoun /..r'n-ut 11./ z kvc- Műcsarnok /ilcsök-toro,/ zárva.­Mii töröm /Kossuth Lajos-u.12./ Kafka . a':c>k; emlékkiállítása 9-6.- lk mzwi Szalon /érzsébot-tár,/ 9-5.- 'ía.:.s,xiGaléria /,2:aéémia-u.e ./ 10-6*- 3;a. iaé­f v lai Múzeum /Hüvöavölpa, Hioirtrich Is tv .x-ut 5 -6./ 9-12 és 3-6.- Lrazt ' Múzeum /Harpmoz á~u,8./ 10-5.- Országos Magyar I- azibak. zó üi Társulat ál­j landó mintákiállítása /k.ria Vaiéria-u.12./- 9-2.- /MUT/M,

Next

/
Oldalképek
Tartalom