Magyar Országos Tudósító, 1929. március/1

1929-03-04 [007]

'—••• —­ZU KIR-UJYÜCGAI GYJLKC 3ZAG /folytatás 4 .kiadáshoz/ 0 zerencs c-1lenségére a haafeli.ir.yel6 a karú alatt egy reklámtáblát akart felsze­gezni a falra. Varsa kiáltozására még idejekorán sikerült a kaput bezárni, S amikor Urbán rátámadt a házfelügyelőre, az kénytelen volt a kezében lévő ka­laoáccsla védekezni és igy sikerült a gyilkost a helyszínen elfogni. Röviddel később rend őri bizottság szállt ki a helyszínre és a letartőztatottUrbán rö. ­tön beismerte a bűncselekményt és elmondta, hegy hosszabb idő óta tervezte már a rablóryllkosságct,mert eltökélt szándéka v lt, hogy bármiáron pénzt szerez ma. gának.Később ezt a vallomását a vizsgálóbíró előtt Visszavonta ós ittasságá­val védekezett. Abidapesti királyi ügyészség rablásai párosult gyilkosság bün­tette cimén emelt vádat Urbán Sándor cipészsegéd ellen,aki a fot rgyal áson fen­tartotta azt a vallomását,amely szerint a gyilkosságot a helyszínen határozta el és a zsebkését sem azért élseitette meg,hogy azzal me_ölje Gazda Juliét. A budapesti büntetótörvényszék Mayer-tanácsa a bizonyítási eljárás befejezése után Urbán Sándort kötél általi halálbüntetésre itélte. Az Ítélet ellen a vád­lott felebbezést jelentet be és igy került az ügy a királyi Ítélőtábla iv állay­tanácsa elé. A periratok ismer/tetése és Vargha #éisef dr. föü yész , valamiht vitéz Var gha Béla dr. ügyvéd felszólalása után a királyi Ítélőtábla kihir­dette ítéletét, /felyt.köv/K. EGYMILLIÓ PENGŐ Pl NZ BÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY VÁM JÖVEDÉKI KIHAG SSAL VÁTOLT KE ­R .SKE.OCT. A magyar királyi közoonti vámigazgatóság feljelentősére évekkel ezelőtt megin­dult az eljárás Vajda Imre István volt textilnagykereskedő ellen vámjövedéki ki­hágás címén. A Vajda ellen emelt vád szerint Budapesten 1924. májusa és szep­tember vége közötti időben a részére engedélyezett előjegyzési raktárból vám­köteles, behozatali tilalom alatt álló pamut és gyapjúszöveteket, továbbá a ki­készítés! előjegyzési forgalomban kikészitas céljából a vámterületre beengedett és behozatali tilalom alatt álló pamutszövetet tilalom e.*;**- •. a szabad forga­lomba hozta, Xmjdiacmjtmátimml Az előjegyzési raktárból engedély nélkül kiadott uruk értéke 336.488 pengő 81 fillér, a kikészitési előjegyzésinfo- galemban be­hozott és változatlan állapotban, engedély nélkül a beföldön értékesített áruk értéke pedig 163.op2 pengő 3o fillér volt. A büntetótörvényszék Flórián János ár. törvényszéki tanacyel-ök elnök­lete alatt ma tartott Vajda Imre István ügyében tárgyalást, a tárgyaláson Vaj­da azzal védekezett, hogy ő többlzben kért árubehozatal, engedélyt "amelyet azon­ban nem kapott meg és amikor a minisztériumban kérése kedvező elintézése végett fent járt, ott határozott ifeéretet kapott,kagy ebben a hitben teljes jóhiszemü­sé -el já»t eidamikor az árukat forgalomtahozta. hivatkozott egyébként arra is, hogy rögtön utána,alig egy hét múlva a behozatali tilalom már meg is szűnt. A tárgyalás során,amelyen av*d képviseletében Kratochvill Feren dr. pénzügyi titkár jelent meg, a vedelem még azzal is érvelt, hogy ez az'ügy egyébként is elévült és ilyen cimen is felmentendő a vádlott. A^törvényszék bűnösnek mondván ki Vajda Imre Istvánt őt 990.162 pengő és 22 fillér pénzbüntetésre itélte el. Axnifaén pénzbüntetés szazpengenként egy­napra változtatható át. Kratcchvill dr. megnyugodott az ítéletben, a kereske­dő ellenben felebbezett./MGT/Ma. ---ZU CIRALY OCAI GYILKOS SüG/f oly ta t ás/ A tábla Ítéletében megváltoztatta a minősítést és a vádlottat szándékos emberöléssel párosult rablás bűntettében mondta ki bűnösnek és ezért életfogy­tiglani fegyházbüntetésre itélte.. Az indokolásx szerint a tábla elfogadta a vádlottnak azt a védekezését,amelyet a vizsg.'lóbiró és a főtárgyalás előtt tet­ős amelyben azt hangoztatta, hogy a gyilkosságot nem előre megfontolt szán­0 ókkal követte el. :ftaijönxiixram ^rÓT^ite&i^ wsm aÉDSAyfcmxmjtótóxtowti] imimmmiWS K ni tit^ -^»Hpyif ntm mtfnine ffijdciteadibgs^l^ irixrkán imys^^]swzm^^úx±i^xü2±^ amxreámxneoáiKffítfi^ : toóff JBSXIBS iíőafcaw Ktáctmin^^ Igazolja a vádlott védekezését az is, hogy a józan felfogás szerint előre ne gfontolt sfcánd ékkal nem mehetett fel a megölt ismerőséhez, me. t hiszen a nyári hónapok ban már a hatalmas bérkaszérnyában tudnia kellett, hogy tettének elkövetését nyomban felfedezik és elfogják. Az Ítélet kiszabásánál a tábla sulyosbité körülménynek vette, hogy Urbán Sánd or már többször el volt Ítélve vagyon el­leni cselekmény miatt, továbbá, hogy a gyilkosságo% a iíivóssággal és kegyet ­lensé -el követte el.Az itélet ellen a főügyész az eltérő minősítés miatt, a vádlott és védője pedig e nyhitésert jelentettek be semmiségi panaszt a •túriéhoz,i /MOT/K. ff , I ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom