Magyar Országos Tudósító, 1932. november/3

1932-11-21 [068]

Késirat. E l s okiadás. idapest, 1932 . november 21. XIV.évfolyam 263.szán. POLITIKA \ SZÉKESFEHÉRVÁRI V/\LASZTÁS LEFOLYÁSA, Jól informált politikai helyen, ahol a székesfehérvári választás eseményeit figyeleméi l:isérték,a követ­kezőkre matattak rá a I/IOT munkatársa előtt: Hiába fogtak össze az ellenzéki pártok Friedrich J-stván megvá­lasztása érdekében, a választás eredménye, amely hü tükre az ország^köz­hangulat ánal--, beszédesen bizonyltja,hogy az orsz j közvéleménye óriási t.obséggel és rendithetetlen bizalommal csatlakozik Gömbös Gyula minisz­terelnök politikája melléi Hóman Bélfciioaltuszmlnlszter győzelme az o sze­mélyénele szóló bizalmon és el ismerésen>kivül kifejezője annak a lelkes re­ménvöégnek, amellyel az ország a Gömbös-kormány jövendő működése elé te­kint. Hóman Bálint fölényes győzelme már a választás elején bizonyosnak látszott, többsége óráról-órára növekedett, egészen a végső eredményig.F•:• • dig az ellenzék, szemben Hóman Bálint párthíveivel, akik mindvégig a leg­, korrektebb eszközökkel küzdöttek jelöltjük mandátumáért, többizben tanúsí­tott terrorIsztlkus izü magatartást ós attól sem riadt vissza, hogy hamis közleményekkel kísérelje: meg félrevezetni a választókat ..amikor Hóman Bá­lint mnr" mintegy 2000 szótöbbséggel vezetett, s megválasztása kétségtelen­nek látszott,Friedrichék azt plakátlrozták kl, hogy ők vezetnek 3000 szó­többséggel. Székesfehérvár közönségének helyes Ítélőképességét és Józansá­gát bizonyltja, hO£p* ezek a megtévesztő kísérletek teljesen hatástalanok naradtak. /üOT/ HÍREK A I.iAGYAR CSERKÉSZLÁNY-SZÖVETSÉG NAGYGYŰLÉST TARTOTT VASARNAF . A Líagyar Cserkészleány Szövetség nagytanácsa vasárnap délelőtt a Tudományos Akadémia üléstermében tartotta ezévi nagygyűlését, melyen megjelent vitéz dr.J ó ­zsef Ferenc királyi herceg és felesége, Anna királyi herceg­asszony is, A gyűlésen megjelent a főváros képviseletében gróf Festetitóa tál, továbbá ott voltak a nagytanács tagjai teljes számban,élükön báró Orosdy Ödönné, dr.iintér Jenőné, -alay József né altábornagy neje és még sokan mások.A nagygyűlésen Anna királyi harcegasszony elnökölt, eki meg­nyitó beszédéből hálás szavakkal ismerteibe és köszönte meg a szövetség örö­kös tiszteletbeli tagjainak:Öömbös Gyula miniszterelnöknek és ne jenek,Ka­rafiáth, Jenő v .kultuszminis., térnek és Szendy károly fővárosi tanácsnoknak áldozatkész támogatását, m-llyel lehetővé tetcék,h'ogy'a Magyar Cserkész­Ív .:rv Szövetség nemes hivatásának eleget tehessen és eredményesen müködhe ­SGI..;\ Fenséges védőasszony megnyitószave i után Lindenmeyer Antónia orszá­gos elnök számolt be a szövetség működéséről. Ismertette, hogy a Lagyar Leánycserkészek erősen szervezkednek és készülnek a gödöllői világ-jambo­rera, amikor a külföldi lánycserkészeket fogják a fővárosban és az ország­ban kalauzolni. Tahi községben július hónapban ncisjoi nagy táborozást tar" ­tottak, ahol 485 leánycserkész táborozott.A szövetség cserkészleány verse­nyeket tartott, f őzé sből, takar itásb ól, asztalai szikesből, kézimunkáz ásb ói és dalszerzésböl. Eredményes szociális munkás fejtenek ki a cserkészleányok, akik babakelengye-vándorkosarakat készítenek és osztanak ki a nélkülöző kisgyermekes anyáknak. A szövetségnek 6000 tagja van,133 csapattal és je­lenleg 30 leány-cserkészcsapat szervezése folyik.A nagy tetszéssel fogadott beszámoló után Madarász László iskolaigazgató a lsánvcserké szek táborozásá­nak fontosságáról, Scheibián Emiiné a cserkész otthonok felállításának szükségességéről, Schallar Sándor igazgató a cserkészműhelyek fejlesztésé­ről, Héderváry Kont Árpádné a cserkészleányok szervezkedéséről beszéltek Ielszólalasaikban.A nagygyűlés Anna királyi hereegasszony zárószavaival és a Himnusz elénjklésével ért véget,A nagygyűlés lhatározta dr.Gál Lajosné zaroszaval után, hogy táviratilag üdvözli Gömbös Gyula miniszterelnököt és nejet,K,arafiáth Jenő v .kultus zminisztert ós Szendy Károly tanácsnokot ./M0T/' 1 '-

Next

/
Oldalképek
Tartalom