Magyar Országos Tudósító, 1934. december/3

1934-12-29 [121]

4. törvényszéki kiadás* Budapest, 1934. december 29, ÚJRA TÁRG..ALJA A BŰNTETÖTÖRVÉNYSZEK SZEKULESZ JÓZSEF BŰNÜGYÉT, Ez év június végén tárgyalta a kúria végső fokon Szokulesz József is­mert zsarolási bünpörét, akit a büntotőtörvényszék annakidején kétévi ós kóthonapi fegyházra, a tábla pedig o . yévi és hathónapi börtönre Ítélt ol a Bauer Mária félő bőröndügyből kifolyólag. A kúria megvál­toztatta a tábla itélotét és Szekuloszt zsarolás büntette cimén kétévi fogyházra itélto ol, Az indokolás szerint tényként'állapitható mog, hogy Szokulesz közhivatalnoki jelleg szinlolósóvol, dotoktivként adva ki magát oly erőszakosáé lépett fel Bauer Máriával szombon a valutás­bőrönd mogszorzóso céljából, ami kétségtelenül kényszerítő hatással volt Bauor Máriára. A kúria jogerős itél.ténok kihirdetése után a védelem új­rafelvételi kérőimet terjesztett be a büntötőtörvényszékhoz, amelyben különböző olyan bizonyítékokra hivatkozott, molyok igazolni fogják Sze­kulosz ártatlanságát, A büntotőtörvényszék"Szemák Jone dr, táblai tanács elnök olnökloto mollott el ia rondolto az újrafelvételi eljárást, egyben Szekuloszt szabadlábra helyezte. A tanuk kihallgatásával megbízott Nagy Pál dr. vizsgálóbíró hosszabb fáőn keresztül foganatosította ozoket a' kihallgatásokat ős több olyan vallomás hangzott'ol, hogy Szokulesz Jó­zsef nom azonos a •scalutás bőrönd kizsaroló jávai, A vallomásokról fölvett jogyzőkönyvokot a vizsgálóbíró az­tán mogküldötto a büntetőtörvónyszéknek ós Szemák Jonő dr. t áblai ta-~ nácsolnök olnökloto mollett és Kovács MiklÓ3 dr, törvényszéki biro" olöa adásában a törvényszék zártülésben döntött a vódelom kérése felett. A" törvényszék ugy határozott, hogy a pör újból való letárgyalását rende­li ol, Értosülésünkszorint Szokulesz bűnügyét február hónapban fogdák tárgyalni. /MOT/Ma. Pro Domo: Közlési ongodély van!!! VÁLTOZÁSOK A BÜNTET ÖT ÖRVÉ NYSZSK ÜGYBEO SZTÁSÁBAN, Gedé István dr, a büntotőtörvényszék elnöke 1935 január 1-től kozdvo a következő személyi változásokat rendelte ol a büntotőtörvény­szék ügyboosztásábanj Az I, tanács vezetését maga Gadó István dr, olnök veszi át, aki előreláthatólag mindon hót szerdáján fog szomélyosen elnökölni. Helyottose az I, tanács olnöki székében, mint eddig Í3: Mcho3 Ignác dr, törvényszéki biró losz. Ez a tanács ezentúl is főleg politikai és saj-' tó bünpörökot tárgyal', akárcsak a VII, tanács, amelynek Schadl Ernő dr, tanácselnök az elnöke. Itt ogyóbként a szavazóbirák tekintetében is vál­tozások lesznek, amonnyibon László Dezső dr, és Ruttnor Kálmán dr. tör­vényszéki birák nyomok január 1-től kezdve a Schadl tanác sba beosz­tást. Érdek ,3 ujitás, hogy ozon a két tanácson kivül a jövőbon' a Patay-tanács ős a Szomák-tanács is kapnak elbírálásra bizonyos saj­tóügyekot, és pedig olsősorban azokat, amelyok rágalmazással, vagy hi­tolsértósscl függonok összo, minthogy ez a két tanács a sajton kivvli hitolsértés és rágalmazás! pörökot, Illetve az ilypörök nagyrészét ód­difi is intézte , További változás az, hogy Bignor Józsof tanácselnök nyugalombavonulása folytán a III, tanács elnöko tíitőz Ottrubay Dezső dr. lesz. Ez a tanács ezentúl nemcsak fellobbviteli, hanom elsőfokú ügyekkel i3 foglalkozik, Ijjártó Zoltán dr, törvényszéki biró a Krayzoll tanácsba körül, hogy igy a jövőbon ez a tanác3 is hetenként háromszor tárgyalhasson. Oloschor Emil törvőnyszékibirót'Horváth Géza büntető­tanácsába osztották bo. Végül: Zsacskó Béla dr, törvényszéki biró a kir. kúria mellott működő hatásköri bíróságban nyer uj beosztást! he­lyébe podig az igazságügyminisztoriumbol Vogl Zoltán'dr, törvényszéki biröt osztják bo a büntotőtörvényszék vádtanácsálioz,, Itt omlitjüt mog, hogy Gorsy Istvn, a büntetőtörvényszék gogházonak igazgatója, betöltötte közhzolgálaténak negyvenedik eszten­dejét ós január 1-én nyugalombavonul, Gorsy a kommün bukása óta teljoe sit a Marké utcai fogházban szolgálatot, azelőtt a gyűjtőfogház tiszt­viselője volt, A trüntetőtörvenyszéki fogházat ideiglcnoson Müllor Ádán börtönügyi tiszt vezeti, /MOT/Ky. " ORSZÁGOS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom