Magyar Országos Tudósító, 1933. március/2

1933-03-11 [072]

R B » l» Ö R S É J, . I^—A TELERYCIÍAT ELCrlzCLT BOY FEL EA Grál 1 . Szcnbatön reggel a AA csr a.ad oző-p 1" x udvaron súlyos üzoroncs tlenság történt. Egy tohcrvo­£A : 'nat tol.t 3 közbon olp-'zolt.a B •• 1 i y - P c 1 n n s z 1: y Arthur MAY főintéző 40 '.vo3 f clOo'F.ét, A s -r or oncs'. tlcn asszony nindkót lábát lo­v/pt'k íAíro^o!:. 3u.ly.03 állapotban sz'Illtet r. k a iA Y rod k.niczky- utcai Hfkórh' záb:n. A vizsg'l't njg indult, -ho ; y á súlyos balos tort. kit ter­hel n folol'Ő33Óg. /ACT/H. • ELFOG..: .j: A FOGCRVCSJ LAKl-JS 'T OLVÁ,A,T. Szombaton reggel dr. T fi 1: á, ü r ' H|V;J;-T CJ fogorvos r .risi-utc . 4. számú- házban L'vc 1 a 1:oár.:i k a j t..ját alkulc. ­á . ca !:ir--i teevi V • s 3 , A.'la 25 éves állás AG 1 AAun.'Iküli ogyón ós be­iám-ránt az elcszobábahogy onn.x '• intők t ;cmOljon ki. A fogorvos :''.uo­Sur . ':s :-:.r ivotté ". tolvajt,' aki menekülni kezdett és az utcára szaladt, •Ibelv.rcsi u t c ' k közerő ágé a rendőrökkel együtt I r. •: .Inas hajsza után A- l M .'for-t.a ;. tArőt, • akit x IV. kerületi kapltánysársr. kisártOífc. Vass Béla bel ;•• ert ;. hory Icini akar t és e; : ov.or 'v-il védekezik. /AOT/H. ''Ép :_!,.'•; * :%$m * A A AGYAR FCLIRAAZI A é >.,.'> Ú n'xcius 14.-ár., kedden délután f órakor r. a kir. Tio.;7 'dt'isz : '.ók Crsz- ',:03 Tudom,-.r^os '.s Kaszinóegy .-süloto disz­tcrrAben /V*ci-utca 3c../ n pazorü földrajzi estélyt rendez, amelyen dr. m v hol n ok 7 .jencia Magyar Földrajzi Társasár elnöke- "Skandinávia i . ' uten". cimel 'vet itottkápokkol kisá.rt olc ad '.st tart, /'AT/P. . ', AOA'.R Y"-"ELYTl*IA I.AJJYI TVÁSAS.1 március 14.-án, kedden délután 5 <;1 á or v ••^••rir Tudományos Ak&dómia heti Ul '.sternébon felolvasó ülást t-t. A felolvasás tárgyat? á rc z i Gáza "A kcAz-'-pkor i magyar hangje- . h !_:; • ] :3 frireia lenéihez' 1 ós Juh á s z Jenő "3 Zóna gyár áza tok' 1 c lmu A- ^ . - Acezáse. / Cá/B. vRr.irsj Eláá\LÁ30i: AZ ERIÉI IiKCL.ASóL. A Szabadlevogcs Iskolák Fará­.-r : t 'Ívni- Arvos-riete L i b e r Endre aIpolf-'mester elnöklete nellett fe^­olvasó ülást tartott, amelyen dr, A r a t ó Anália leányi iceuni tan;.r­- 'szóiéul'tókerü olGad:'sóban érdekesen világította racg az erdei lskola­AV^rak, mint a rx'dern iskolaügy egyik legfontosabb Intéznónyónek Jelentőse­t. Utána dr. h, b e r e r István sgyeteni m« tar.fÁr, gyernekorv«s bar­, ' tott nagyórtókü, szános uj szententot felölelő előadást az erdei iskolr \j rendszerrel nint e.^ószsó^aigyi szükségletről. Az előadó hangsúlyozta, hor:;. ' r » erdei iskola elsősorban hi-ióni'ais int' znóny, ndlynek feladata az^e­; Z3 ­r r. e való nevelás eszná,i nek negvalos itása, a betegsogek negelozese . • a . szervezetnek r.e^erősltóse a klinatikus viszonyok, a Szabad levegő, -aef'r- -s a BöiSgViö kedvező hatásainak felhasználásával. Az erdei lsko­ron' jó ókorba ági int.'znány, liánon közszüksóglet a társadalcn ninden 'tegeinck vermekéi rászóró. Az előadóknak L i b e r Endr e _alpolg.T- I i'neeter' az o«"-vesület elnöke no adott köszönetet ór fióké s előadásaikért, . ^/'7:IOT,/B»

Next

/
Oldalképek
Tartalom