Magyar Országos Tudósító, 1933. november/1

1933-11-08 [087]

- --ZU ZAVARÓ S "ÜGY . , /lefolytatás./ Én erre egy külön szobába mentem toele, ahol elmondottaj hogy Zavaros Aladár, akinek már régebben is adott személyi kölcsönt, felkér este őt és parancsoló hangon arra hivta fel, hogy adjon neki 30.ooo pengőt kölesei, hogy zilált anyagi helyzetét rendbehozhassa. Mivel azonban neki ennyi pénze nem volt és Zavaros a régebbi kölcsönöket sem fizette neki visszt , megtagadta Zavaros kérését. Zavaros azonban továbbra is követelőzött "és kijelentette, hogy őt feltétlenül megilleti annak a kétmilliárd koron; • jutaléknak a fele, amelyet - szerinte - Vargha a vállalko­z óktól kapott. Vargha azonban ekkor is visszautasította Zavarost, mi­ként nekem mondott . és kijelentette, hogy Zavarosnak az állitásai nem felelnek meg a valóságnak és azok reánézve legnagyobb mórtékben sértőek és rágalmazóak. Mindezek elbeszélése után Vargha tanácsot kért tőlem, hogy mit tegyen. Én hosszú főispáni működésem alatt ilyen eset­tel még nem állottam szemben és ezért három jogászembert kértem föl, hoy hallgassák meg a Vargha által előadottakat és ahhozképest adják elő véleményüket. Megjegyzem nég itt, hogy Vargha azt is közölte velem, hogy tudomása szerint akció indult meg a városban arravonatkozólag, hogy Zavarost szanálják. Elmondotta ezután a főispán, hogy Budapestre utazott a bel­ügyminisztériumba, ahol jelentést tett azokról az inf ormáciökról é s ada­tokról, melyeket Zavaros ügyében kapott, amikor pedig Budapestre vissza­érkezett, meglepetésére telefonon jelentkezett Zavaros Aladár fivére, Zavaros István székesfehérvári igazgató-tanitó és engedélyt kért,hogy Zavaros Aladárral együtt fölkereshesse őt. - Én - folytatta vallomását Széchenyi főispán - megtagadtam ezt, mire Zavaros István szinte sirva könyörgött, hegy fogadjam őket, legalább a privátlakásomon. Végül is beleegyeztem abba, hogy 3érpentelei pusztámon, ahol akkoriban éppen tartózkodtam, Zavarosok fölkeressenek. Zavaros Aladár először lojális hangon, később aztán büszkén és pattog­va mondotta nekem, hogy képzelhetem el azt, hogy az ellene hangoztatott vádak megfelelnek a valóságnak, hiszen ő rendőrtisztviselő is volt ós nagyon jól tudja, hogy mit szabad, mit nem tenni. Hangoztatta Zavaros Madár, hegy ő csak ki akarta ugrasztani Varghát és kért,, hogy tekint­sek el ügyében a további hivatalos eljárástól. Én természetesen a zon­nal közöltem vele, hogy kötcleséégemtől nem térhetek el, a vizsgálatot most már le kell folytatni. E rre Zava ro s Aladár elfehéredett, sirvafakadf és Jézusra, Szűz Máriára, feleségére ós gyermekei boldogságára könyör­gött, hogy hagyjam abba a további hivatalos eljárás t. Amikor aztán min­den kérése hiábavaló volty testvérével együtt leverve távozott. A továbbiakban elmondotta a főispán, hogy másnap Zavarosné is felkereste őt hasonló kéréssel, de bármennyire is kinos volt neki ez a dolog, kénytelen volt'közö lni a polgármester feleségével, hogy nem tehet eleget kérésének. Aztán felutazott B U a a p CS trc, aho1 Sztra­nyavszky Sándor, Blaha Sándor ós Tatich Árpádéjelenlé"tében referált a Zavaros-ügyről és a belügyminiszter ennek hatása alatt eleget Is tett kérésének és másnap már megérkezett Székesfehérvárra a Zavaros Aladárt és Varghát felfüggesztő távirat. Ugyancsak megérkezett a belügyminisz ter rend'lete, amely az ő kérésére Baja város törvényhatósági bizott­ságát bizta meg a fegyelmi lefolytatásával és fegyelmi biztosnak Voj­nich Perencet, Baja polgármesterét nevezte ki, A tanú ezután megbizta Ositáry Elemér városi főjegyzőt, hogf mindaddig, amig a külföldön szabad ságon lévő helyettes polgármester hazajön, vegye át a polgármesteri teendők intézését, E megbizatás utáni napon értesült aztán arról, hogr előtte való nap a mérnöki hivatalban nagytö megü papirkötegeket égettek el. Erre azonnal megbizta ösitáryt, hogy szigorú vizsgálatot rendeljen el az ügyben és derítse ki a tényállást. Elmondotta még a főispán, hogy ezután következett Zavarosnak és Varghának az ügyészség által való 1 etartóztatása és ezzel tulajdonképpen az ő szerepe befeje ződött, mert időközben megérkezett Vojnich Ferenc mint fegyelmi biztos. /Ma./ /folvt.köv./

Next

/
Oldalképek
Tartalom